Skip to main content
wyszukaj

O. dr Marek Kotyński CSsR

Kontakt mailowy:

mkotynski@akademiakatolicka.pl

Zainteresowania naukowe:

Teologia duchowości, Historia duchowości baroku, Teologia życia konsekrowanego, Teologia ikony, Teologia pastoralna, Duchowość kina.

Prowadzone wykłady:

Studia Niestacjonarne PWTW

 • Antropologia modlitwy
 • Historia duchowości
 • Duchowość laikatu
 • Wprowadzenie do mistyki
 • Seminarium magisterskie z teologii duchowości
 • Teologia duchowości
 • Wprowadzenie w życie chrześcijańskie

Studia doktoranckie i podyplomowe z duchowości PWTW

 • Duchowość dialogu
 • Droga nie-doskonałości
 • Duchowość poszukujących
 • Duchowość ewangelizacji
 • Duchowość w sztuce i w filmie
 • Historia duchowości nowożytnej i współczesnej
 • Historia duchowości starożytnej
 • Historia duchowości średniowiecznej
 • Medytacja chrześcijańska

Podyplomowe studium etyki dla nauczycieli PWTW

 • Etyka a kultura

Studia e-learningowe PWTW

 • Modlitwa w Katechizmie Kościoła Katolickiego
 • Teologia duchowości

Studium kierownictwa duchowego UKSW

 •  Kierownictwo duchowe wobec kultury współczesnej

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej

 •  Kierownictwo duchowe
 •  Teoria i praktyka spowiedzi

Wyższe Seminarium Duchowne Redemptorystów w Tuchowie

 •   Kierownictwo duchowe
 •   Teologia modlitwy

Curriculum Vitae:

1981-1988 Studia magisterskie w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie, ukończone zdobyciem stopnia magistra teologii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, na podstawie pracy: „Wola Boża w pismach Chiary Lubich”, napisanej pod opieką o. dra Kazimiera Fryzła CSsR.

1990-1992 Studia licencjackie na Wydziale Duchowości Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, zakończone zdobyciem tytułu licencjata, na podstawie pracy: „Evangelizzare pauperibus et a pauperibus evangelizari nelle Costituzioni e documenti del Governo Generale CSsR” (Evangelizzare pauperibus et a pauperibus evangelizari w Konstytucjach i dokumentach Zarządu Generalnego CSsR), napisanej pod opieką prof. Bruno Secondina OCD.

2001-2004 Studia doktoranckie w Instytucie Duchowości Papieskiego Wydziału Teologicznego Teresianum w Rzymie, zakończone zdobyciem tytułu doktora na podstawie pracy: „Uniformità alla volontà di Dio come concetto-chiave della vita spirituale cristiana secondo Alfonso Maria de Liguori” (Zjednoczenie z wolą Bożą, jak kluczowe pojęcie chrześcijańskiego życia duchowego według Alfonsa Marii de Liguori), napisanej pod opieką prof. Mauro Regazzoniego B.

2005-2008 Dyrektor studiów w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie.

2008-2011 Wykładowca teologii filmu w Instytucie Teologii Kultury Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

2010-2014 Wykładowca historii duchowości w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.

2011 Wykładowca teologii duchowości, a następnie kierownictwa duchowego oraz teorii i praktyki spowiedzi w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej.

2011 Adiunkt na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.

2011 Z-ca redaktora naczelnego Wydawnictwa „Homo Dei”.

2011 Z-ca redaktora naczelnego Kwartalnika „Homo Dei”.

2013 Dyrektor Studiów Niestacjonarnych Papieskiego Wydziału Teologicznego Collegium Joanneum w Warszawie.

2014 Redaktor działu teologicznego rocznika „Studia Redemptorystowskie”.

Publikacje:

Książki

Uniformità alla volontà di Dio, come concetto-chiave della vita spirituale cristiana, secondo Alfonso Maria de Liguori, Rzym 2004, 394. (publikacja doktoratu)

Medytacje nad ikoną Matki Bożej Nieustającej Pomocy, wyd. Homo Dei, Kraków 2004, 95. Wydanie słowackie: Meditácie nad ikonou Matky ustavičnej pomoci, wyd. Slovo medzi nami, Bratislava 2012, 84. Wydanie angielskie: Meditations on the Icon of Our Mother of Perpetual Help, wyd. Scala publications, Kraków 2015, 99.

Zanieść nadzieję ubogim. Ewangelizacja ubogich w dokumentach CSsR, wyd. Homo Dei, Kraków 2006, 253.

Ogarnięci tajemnicą odkupienia, R. Hajduk, M. Kotyński (red.), wyd. Homo Dei, Kraków 2006, 205.

Artykuły

Charakterystyczne aspekty pisarstwa ascetycznego św. Alfonsa M. de Liguoriego, „Studia Redemptorystowskie” 3 (2005), 187-209.

Zjednoczenie z wolą Bożą, jako kluczowe pojęcie chrześcijańskiego życia duchowego według św. Alfonsa M. de Liguoriego, „Studia Redemptorystowskie” 4 (2006), 149-158.

Odkupienie w myśli św. Alfonsa Marii de Liguoriego, w: Ogarnięci Tajemnicą Chrystusowego Odkupienia. W poszukiwaniu inspiracji pastoralnych w „ośrodku wszechświata i historii”, red. R. Hajduk, M. Kotyński, wyd. Homo Dei, Kraków 2006, 149-175.

La volontà di Dio nell’esperienza spirituale di Alfonso Maria de Liguori, „Spicilegium Historicum Congregationis Sanctissimi Redemptoris” 54 (2006), 299-371.

Piękno wyznacznikiem duchowości, „Polonia Sacra” 21/65 (2007), 161-175.

Mistyk, w: Jan Paweł II człowiek kultury, red. K. Flader, W. Kawecki, wyd. Rafael, Warszawa 2008, 365-378.

„O Panie uczyń z nas narzędzia swego pokoju”, w: Introibo ad altare Dei, Studia, PAT, Kraków 2008, 681-694.

Teologiczne podstawy wspólnoty zakonnej, w: Apostolska wspólnota redemptorystów, (red. M. Saj), wyd. Homo Dei, Kraków 2008, 17-40.

Osoby konsekrowane i wspólnoty wobec przemian kulturowych i obyczajowych w Polsce, „Via consecrata” 12 (2009), 96-102.

Jan Paweł II w filmie, „Ethos” 89 (2010), 301-312.

Duchowe podstawy restrukturyzacji Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, „Studia Redemptorystowskie” 8 (2010), 292-311.

Odnowa kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Polsce. Perspektywy rozwoju Nieustannej Nowenny, „Homo Dei” 2 (2011), 36-50.

Teologiczno-duchowe przesłanie ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w: Uczyńcie Ją znaną całemu światu, (red. M. Sadowski), wyd. Homo Dei, Kraków 2011, 78-114.

Medytacja według św. Alfonsa M. De Liguoriego, w: „Warszawskie Studia Teologiczne”, 25 (2012), 179-194.

Cudowny Bóg. Poszukiwanie transcendencji w „Lourdes” Jessiki Hausner, w „Sacrum w kinie – dekadę później”, red. S.J. Konefał, M. Zelent, K. Kornacki, Gdańsk 2013, 197-217.

Wrestling with God: The Paschal Path of Christ’s Disciple in The Return by Andrei Zvyagintsev, w: red. M. Lis, “Cinematic Transformations of the Gospel”, Opole 2013, 137-148.

Meditation according to St. Alphonsus M. de Liguori, in “Spicilegium Historicum CSsR” 62 (2014), 453-479.

Dekalog, Trzy – Świętowanie według Kieślowskiego, „Kieślowski czyta Dekalog”, red. M. Lis, Michał Legan, Opole 2014, 29-45.

Il “Vangelo della famiglia” nel cinema contemporaneo, w: “Le sfide della famiglia oggi”, red. St. Zamboni, “Studia Moralia Suplemento” 6, 1 (2015), 69-88.

Misja indywidualnych form życia konsekrowanego w Kościele. Perspektywy na przyszłość, w: red. M. Pawliszyn, „Pytając o prawdę rzeczywistości. Księga jubileuszowa z okazji 70. Urodzin Prof. dra hab. Stanisława Bafii CSsR”, Tuchów 2015, 341-355.

Między zwątpieniem a nadzieją. Poszukiwanie sensu życia w Spirali Krzysztofa Zanussiego, w: red. A. Baczyński, M. Dróżdż, M. Legan, „Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego”, Kraków 2015, s. 219-230.

Quaerere Deum in Contemporary Film. Based on G.H. Jansen’s documentary feature Gunnar Goes God, w: red. M. Lis, “SIGNIS and Cinema”, Looking for God Behind the Screen, Bruxelles-Opole 2016, 59-70.

Hasła encyklopedyczne

Nieustającej Pomocy Matka Boża. Teologia, w: Encyklopedia Katolicka, t. XIII, KUL Jana Pawła II, Lublin 2009, 1232-1233.

Nieustającej Pomocy Matka Boża. Kult, w: Encyklopedia Katolicka, t. XIII, KUL Jana Pawła II, Lublin 2009, 1233-1234.

Recollection, w: Lexicon of Redemptorist Spirituality, (red. S. Wales, D. Billy), Rome 2011, 230-232. Wersja hiszpańska: Recogimiento, w: “Cien palabras para el camino. Diccionario de Espiritualidad Redentorista”, Coll. Espiritualidad Redentorista, 17, Bogota 2012, 356-360. Wersja portugalska: Recolhimento, in: “Dicionário de Espiritualidade Redentorista”, Scala editore, Goiânia 2012, 240-242.

Way of the Cross, w: Lexicon of Redemptorist Spirituality, (red. S. Wales, D. Billy), Rome 2011, 300-302. Wersja hiszpańska: Via crucis, w: “Cien palabras para el camino. Diccionario de Espiritualidad Redentorista”, Coll. Espiritualidad Redentorista, 17, Bogota 2012, 437-440. Wersja portugalska: Via-Sacra, w: “Dicionário de Espiritualidade Redentorista”, Scala editore, Goiânia 2012, 291-293.

Recenzje

Cottier Jean-François, Anima mea: Prière privées et textes de dévotion du Moyen Âge latin. Autour des Prières au Méditations attribuées à saint Anselme de Cantorbéry (XIe-XIIe siècle), Recherches sur les rhétoriques religieuses, III, Brepols, Turhout 2001, p. 326, „Polonia Sacra” 12 (2003), 49-52.

Capone Domenico, Historia pewnej duszy. Życie i dzieło s. Marii Celeste Crostarosa, założycielki Zakonu Sióstr Redemptorystek (Madre Celeste Crostarosa – „Città di Dio” dalla città di Foggia. Storia di un’anima), Homo Dei, Kraków 2005, p. 272, “Spicilegium Historicum Congregationis Sanctissimi Redemptoris” 54 (2006), 462-465.

Majorano Sabatino (a cura di), Fonti gerardine, Valsele Tipografica, Materdomini 2005, „Spicilegium Historicum Congregationis Sanctissimi Redemptoris” 55 (2007), 521-524.

Juan Esquerda Bifet, Duchowość kapłańska. Słudzy dobrego pasterza, wyd. Homo Dei, Kraków 2009, ss. 268, „Pastores” 47 (2010), 175-176.

Juan Esquerda Bifet, Duchowość kapłańska. Słudzy dobrego pasterza, wyd. Homo Dei, Kraków 2009, ss. 268, „Homo Dei” 1 (2011), 165-167.

George Augustin (red.), Nowa ewangelizacja. Impulsy do ożywienia wiary. Tłum. zbiorowe, wyd. Apostolicum, Ząbki 2012, ss. 178, „Społeczeństwo” 4 (2012) 155-158.

Benedykt XVI – J. Ratzinger, Miłości można się nauczyć. Małżeństwo i rodzina na drodze życia, ss. 200, IW Pax, Warszawa 2013, „Społeczeństwo” 1 (2013) 176-179.

Konferencje:

Alle fonti della spiritualità cristiana, sympozjum dla odpowiedzialnych Stowarzyszenia U.N.I.T.A.L.S.I., zorganizowane przez U.N.I.T.A.L.S.I. – oddział Palermo, Palermo 20-25.06.1999.

Historia i zasadnicze aspekty procesu restrukturyzacji w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela, zjazd Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, pt.: „Restrukturyzacja Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela”, Tuchów-Toruń-Tuchów (trzy sesje), 09-18.02.2006.

Zjednoczenie z wolą Bożą, jako kluczowe pojęcie chrześcijańskiego życia duchowego według św. Alfonsa Marii de Liguoriego, wykład inauguracyjny w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów, Kraków, 18.10.2006.

Odkupienie w myśli św. Alfonsa Marii de Liguoriego, sympozjum pt.: „Ogarnięci Tajemnicą Chrystusowego Odkupienia” w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów, Tuchów, 10.11.2006.

Teologia odkupienia w ikonie Matki Bożej Nieustającej Pomocy, wykład inauguracyjny w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu, 06.10.2007.

Concept of will of God in the spirituality of saint Alphonsus M. de Liguori, wykład w ramach kursu duchowości redemptorystów, Rzym, 2-20.06.2008.

Zasadnicze treści przesłania głoszonego przez redemptorystów i świeckich we współczesnej Europie, Międzynarodowe Spotkanie świeckich zaangażowanych w misję redemptorystów Regionu Europa-Północ, pt.: „Współpraca Redemptorystów i świeckich w dziele ewangelizacji”, Toruń, 5-7.09.2008.

Problematyka sprawowania posługi przełożonego we wspólnoty zakonnej we aktualnej sytuacji ideowej i społecznej Kościoła w Polsce, Zjazd Przełożonych Polskiej Prowincji Redemptorystów, Tuchów, 14-16.05.2009.

Osoby konsekrowane i wspólnoty wobec przemian kulturowych i obyczajowych w Polsce, sympozjum Przełożonych Wyższych Instytutów Życia Zakonnego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, pt.: Tożsamość Życia Konsekrowanego w kontekście procesów laicyzacyjnych w Polsce, Jasna Góra, 6-9.10.2009.

Wspólnota konsekrowanych wobec przemian kulturowych i obyczajowych w Polsce, Zjazd Przełożonych Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, Kraków, 21.10.2009.

Planowanie i współpraca duszpasterska w parafii, Zjazd Proboszczów Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, Kraków, 26-27.10.2009.

Na czym polega restrukturyzacja w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela, Zjazd Przełożonych Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, Rowy, 6-7.05.2010.

Wyrazić niewyrażalne. Aspekty religijne w filmie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 20.05.2010.

Modlitwa myślna według Alfonsa M. de Liguoriego, XVIII Ogólnopolskie Nauczycielskie Warsztaty w Drodze, pt.: Jedność z Bogiem drogą do jedności z człowiekiem, Zielona Góra – Jasna Góra, 03.08.2010.

Duchowe, pastoralne i liturgiczne wymiary odnowy nabożeństwa Nieustannej Nowenny, sympozjum pastoralno-liturgiczne z okazji 60 rocz. założenia Nowenny Nieustannej, pt.: Przychodzę z ufnością przed Twój święty obraz, WSD Redemptorystów, Tuchów, 13.10.2010.

Kapłan – ojciec czy brat, wykład w ramach sympozjum naukowego z okazji 30 rocznicy śmierci Sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego, pt.: Pasterz i prorok, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, 15.05.2011. Wygłoszony także na: XIX Ogólnopolskich Nauczycielskich Warsztatach w drodze, pt.: „Szkoła we wspólnocie z rodziną Kościołem”, Zielona Góra – Jasna Góra, 03.08.2011.

Wyzwania post-modernizmu w życiu konsekrowanym. Film jako odbicie ducha religijnego współczesnych, wykłady w ramach przygotowania do profesji wieczystej Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety, Zalesie Górne k. Warszawy, 08-10.08.2011.

Aspekty religijne w kinie polskim, wykład w ramach spotkania z członkami Jury Ekumenicznego XXVII Warszawskiego Festiwalu Filmowego, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Komunikacji Społecznej SIGNIS-POLSKA i Papieski Wydział Teologiczny „Collegium Bobolanum”, Warszawa 14.10.2011.

Cudowny Bóg. Poszukiwanie transcendencji w „Lourdes” J. Hausner, wykład w ramach konferencji filmoznawczej pt.: Sacrum w kinie – dekadę później, zorganizowanej przez Katedrę Kultury i Sztuki oraz Katedrę Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 7-9.12.2011.

Religijny i kulturowy sens Świąt Bożego Narodzenia, Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Warszawa, ul. Chrzanowskiego 13, 20.11.2011.

Religijny i kulturowy sens Świąt Wielkanocnych, Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Warszawa, ul. Chrzanowskiego 13, 03.04.2012.

Sojusz zwycięża, wykład nt. duchowości rodziny, cykl: Warsztaty Dobrego Życia, Dobre Miejsce, Warszawa, ul. Dewajtis 3, 20.05.2012.

Wyzwania dla życia konsekrowanego w aktualnej sytuacji kulturowej i eklezjalnej, wykłady w czasie „Miesiąca odnowy” w Wyższym Seminarium Duchownym CSsR, Tuchów, 17-18.07.2012.

Wiara we wspólnocie zakonnej a posługa przełożonego, wykład na zebraniu przełożonych wspólnot polskich Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusa, Warszawa 20.11.2012.

Podstawy teologiczno-pastoralne ewangelizacji i Nowej Ewangelizacji, wykład w Szkole Liderów Nowej Ewangelizacji, Papieski Wydział Teologiczny im. Jana Chrzciciela, Warszawa 19.01.2013.

Dostrzec Niewidzialne. Kino w posłudze nowej ewangelizacji, wykłady podczas spotkania formacyjnego księży Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa, Warszawa, 11.05.2013, oraz Stopnica, Kąty Stare, 07.09.2013.

Kobieta mnie bije. Obraz mężczyzny we współczesnym filmie, wykład zorganizowany w ramach wiekopostnych spotkań Duszpasterstwa Akademickiego, Politechnika Wrocławska, Wrocław 14.03.2014

Papieskie orędzie na 48. Światowy Dzień Środków Społecznego, wykład wprowadzający, Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski, 15.09.2014.

The Theological and Spiritual Dimension and Message of the Icon of Our Mother of Perpetual Help, odczyt podczas Congresso Internacional de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, (Międzynarodowy Kongres Matki Bożej Nieustającej Pomocy), zorganizowany przez Południowo-amerykańską Konferencję Redemptorystów, Campo Grande (Brazylia) 12-15.05.2014.

„Ewangelia rodziny” w kinie współczesnym (Il “Vangelo della famiglia” nel cinema contemporaneo), wykład podczas sympozjum na temat rodziny: „Wyzwania stojące przed rodziną dzisiaj” (Le sfide della famiglia, oggi), zorganizowanego przez Akademię Alfonzjańską – Wyższy Instytut Teologii Moralnej w Rzymie (Accademia Alfonsiana – Istituto Superiore di Teologia Morale a Roma), Rzym, 18-19.03.2015.

„Ewangelia rodziny” w kinie współczesnym, wykład podczas zjazdu misjonarzy ludowych i rekolekcjonistów Prowincji Warszawskiej Redemptorystów: Rodzina wspólnotą prawdy i miłosierdzia, Tuchów, 29.01.2015.

Sytuacja i zadania rodziny chrześcijańskiej we współczesnym świecie, wykłady dla wspólnot Kościoła domowego w Anglii, Eastbourne, 17-19.04.2015.

Misja indywidualnych form życia konsekrowanego w Kościele – perspektywy na przyszłość, wykład podczas Międzynarodowego Sympozjum Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego: Być miłością w sercu Kościoła, zorganizowanego przez Podkomisję Konferencji Episkopatu Polski ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego, Częstochowa-Jasna Góra, 5-7.06.2015.

La storia della Chiesa cattolica in Polonia dalla prima guerra mondiale ai tempi nostri. Quadro generale. Wykład podczas międzynarodowego spotkania Zgromadzenia Sióstr św. Pawła Apostoła, Wrocław, 29.12.2015.

La situazione religiosa, l’attività pastorale e le media in Polonia oggi. Wykład podczas międzynarodowego spotkania Zgromadzenia Sióstr św. Pawła Apostoła, Wrocław, 29.12.2015.

Zazdrosna miłość. O związkach kina i literatury, wykład podczas konferencji naukowej: Filozofia i film, zorganizowanej przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, Katedra Filozofii Kultury z okazji Warszawskiego Dnia Filozofii w ramach Światowego Dnia Filozofii UNESCO, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 16.11.2017.

Członek jury festiwali filmowych:

Członek Jury Ekumenicznego 27 Warszawskiego Festiwalu Filmowego, 2011.

Członek Jury Ekumenicznego 23 Festiwalu Filmowego w Cottbus (Niemcy), 2012.

Członek Jury Praskiego Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Kino z duszą”, 2013.

Członek Jury Praskiego Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Kino z duszą”, 2014.

Członek Jury Międzynarodowego Festiwalu Filmów Niepokalanów we Wrocławiu, 2017.

Akademia Katolicka (Collegium Joanneum) w Warszawie jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Oferuje studia magisterskie, licencjackie (kanoniczne), doktoranckie, podyplomowe oraz kursy. Na Akademii Katolickiej w Warszawie mogą studiować osoby świeckie, księża, członkowie zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego.

Close Menu