• Dla kogo? (profil kandydata)

Oferta edukacyjna studiów na kierunku Edukacja muzyczna z muzyką kościelną kierowana jest do osób, które pragną związać swoją przyszłość zawodową z dydaktyką szkolnych przedmiotów muzycznych, przedszkolnych przedmiotów umuzykalniających, ale również prowadzić aktywną działalność artystyczną (m.in. jako dyrygenci czy śpiewacy chórów, kierownicy różnego rodzaju zespołów wokalnych i instrumentalnych, organiści, akompaniatorzy, trenerzy wokalni, animatorzy życia muzyczno-kulturalnego), a także do wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę ogólnomuzyczną lub dopiero poszukują swego powołania artystycznego. Jest to kierunek odpowiadający potrzebom przyszłych muzyków kościelnych, kompetentnych animatorów życia muzyczno-liturgicznego i kulturalnego parafii katolickich.

 • Co oferujemy?

Akademia Katolicka w Warszawie oferuje 3-letnie, stacjonarne, bezpłatne studia licencjackie o profilu praktycznym, zakończone uzyskaniem tytułu licencjata sztuki muzycznej, z uprawnieniami do nauczania przedmiotów muzycznych w szkole podstawowej oraz kompetencjami do wykonywania zawodu muzyka kościelnego.

 • Co po studiach?

Możliwość podjęcia pracy m.in. w charakterze organisty, dyrygenta, chórmistrza, muzyka kościelnego w parafiach oraz nauczyciela przedmiotów muzycznych w szkole podstawowej, a także różnego rodzaju muzycznych zajęć pozaszkolnych. Możliwość podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) w dyscyplinie sztuki muzyczne.

 • Forma wykładów

Kształcenie będzie prowadzone przede wszystkim w relacji Mistrz – Uczeń, zgodnie z wielowiekową tradycją właściwą dla dyscyplin artystycznych. Formy zajęć są zróżnicowane. Obok wykładów grupowych realizowane będą takie formy jak ćwiczenia, seminaria i przede wszystkim zajęcia indywidualne.

 • Program studiów (pobierz)
 • Tygodniowy plan zajęć w I semestrze 2021/2022 – (pobierz)

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 została zakończona. Serdecznie zapraszamy w przyszłym roku.

 

Wymagania wstępne:

Kandydaci powinni wykazać się wiedzą i umiejętnościami minimum na poziomie szkoły muzycznej I stopnia, weryfikowanymi w toku egzaminów wstępnych.

Kandydaci nie muszą posiadać świadectwa ukończenia szkoły muzycznej.

 

Egzaminy wstępne na kierunek Edukacja muzyczna z muzyką kościelną mają charakter konkursu i są punktowane.

Postępowanie składa się z czterech, niżej opisanych etapów.

 

Egzamin wstępny obejmuje:

 • śpiew (kandydat wykonuje dwa utwory o zróżnicowanym charakterze) – do 25 punktów
 • fortepian, ewentualnie organy (kandydat wykonuje dwa utwory o zróżnicowanym charakterze) – do 25 punktów
 • kształcenie słuchu (egzamin ustny) – do 25 punktów
 • rozmowę kwalifikacyjną na temat motywów podjęcia studiów, działalności muzycznej kandydata oraz ogólnej wiedzy muzycznej – do 25 punktów.

 

Egzamin wstępny z kształcenia słuchu – wymagania:

 1. Umiejętność rozpoznawania struktur: interwałów, trójdźwięków w przewrotach oraz D7 w przewrotach w układzie skupionym granych melodycznie i harmonicznie.
 2. Umiejętność zbudowania i zaśpiewania triady harmonicznej w tonacji do dwóch znaków przykluczowych.
 3. Realizacja prostych jednogłosowych przebiegów rytmicznych.
 4. Umiejętność czytania nut głosem a vista w kluczu wiolinowym i basowym – proste ćwiczenia tonalne.

 

Maksymalna łączna liczba punktów, które może otrzymać kandydat za obowiązkowe egzaminy, wynosi 100.

Minimalna, zaliczająca egzamin liczba punktów (ze wszystkich składowych egzaminu) wynosi 50, przy czym każdy z przedmiotów musi zostać zaliczony, czyli otrzymać minimum 11 punktów.

 

 

c) Kandydaci są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów i wniesienia opłat:

 1. Wydrukowany formularz po odbyciu rekrutacji internetowej
 2. Świadectwo dojrzałości (odpis i kopia)
 3. Opłata rekrutacyjna – 150 zł (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, Dz.U. 2018 poz. 1861 z późn. zm.) oraz opłata za ELS (Elektroniczną Legitymację Studencką) – 22 zł
 4. Jedno zdjęcie do indeksu

Wydrukowane dokumenty prosimy dostarczyć do sekretariatu AKW w terminie od 16 sierpnia do 22 września 2021 r.

Dokumenty dodatkowe:

 1. Program utworów wykonywanych na egzaminie wstępnym
 2. Nuty utworów wykonywanych na sprawdzianie ze śpiewu
 3. Partytury utworów wykonywanych na organach lub fortepianie

Dodatkowe dokumenty należy przysłać mailem do 22 września 2021 r. na adres: sekretariat@akademiakatolicka.pl

Studia na kierunku Edukacja muzyczna z muzyką kościelną bezpłatne.

Studenci mogą uzyskać pomoc materialną i stypendium (zobacz zakładka Studenci > Pomoc materialna)

 • Dyrektor studiów

Ks. dr Piotr Markisz

pmarkisz@akademiakatolicka.pl

Dyżur Dyrektora: Czwartki, 11:30 – 13:30 (sekretariat lub pok. 17B).