Plany zajęć na semestr letni roku akademickiego 2023/2024 do pobrania poniżej:

Dla 1 roku – pobierz

Dla 2 roku – pobierz

Dla 3 roku – pobierz

Szanowni Państwo!
Koło Naukowe Gregorianistów, prowadzone przez Pana Piotra Tabakiernika rozpoczyna swoją działalność. Spotkania będą miały miejsce w środy o godz. 17:00 w salach na Krakowskim Przedmieściu. Pierwsze spotkanie 21 lutego 2024. Zapraszamy wszystkich chętnych!

 • Dla kogo? (profil kandydata)

Oferta edukacyjna studiów na kierunku Edukacja muzyczna z muzyką kościelną kierowana jest do osób, które pragną związać swoją przyszłość zawodową z dydaktyką szkolnych przedmiotów muzycznych, przedszkolnych przedmiotów umuzykalniających, ale również prowadzić aktywną działalność artystyczną (m.in. jako dyrygenci czy śpiewacy chórów, kierownicy różnego rodzaju zespołów wokalnych i instrumentalnych, organiści, akompaniatorzy, trenerzy wokalni, animatorzy życia muzyczno-kulturalnego), a także do wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę ogólnomuzyczną lub dopiero poszukują swego powołania artystycznego. Jest to kierunek odpowiadający potrzebom przyszłych muzyków kościelnych, kompetentnych animatorów życia muzyczno-liturgicznego i kulturalnego parafii katolickich.

 • Co oferujemy?

Akademia Katolicka w Warszawie oferuje 3-letnie, stacjonarne, bezpłatne studia licencjackie o profilu praktycznym, zakończone uzyskaniem tytułu licencjata sztuki muzycznej, z uprawnieniami do nauczania przedmiotów muzycznych w szkole podstawowej oraz kompetencjami do wykonywania zawodu muzyka kościelnego.

 • Co po studiach?

Możliwość podjęcia pracy m.in. w charakterze organisty, dyrygenta, chórmistrza, muzyka kościelnego w parafiach oraz nauczyciela przedmiotów muzycznych w szkole podstawowej, a także różnego rodzaju muzycznych zajęć pozaszkolnych. Możliwość podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) w dyscyplinie sztuki muzyczne.

 • Forma wykładów

Kształcenie będzie prowadzone przede wszystkim w relacji Mistrz – Uczeń, zgodnie z wielowiekową tradycją właściwą dla dyscyplin artystycznych. Formy zajęć są zróżnicowane. Obok wykładów grupowych realizowane będą takie formy jak ćwiczenia, seminaria i przede wszystkim zajęcia indywidualne.

Wymagania wstępne:

Kandydaci powinni wykazać się wiedzą i umiejętnościami minimum na poziomie szkoły muzycznej I stopnia, weryfikowanymi w toku egzaminów wstępnych.

Kandydaci nie muszą posiadać świadectwa ukończenia szkoły muzycznej.

 

Egzaminy wstępne na kierunek Edukacja muzyczna z muzyką kościelną mają charakter konkursu i są punktowane.

Postępowanie składa się z czterech, niżej opisanych etapów.

 

Egzamin wstępny obejmuje:

 • śpiew (kandydat wykonuje dwa utwory o zróżnicowanym charakterze) – do 25 punktów
 • fortepian, ewentualnie organy (kandydat wykonuje dwa utwory o zróżnicowanym charakterze) – do 25 punktów
 • kształcenie słuchu (egzamin ustny) – do 25 punktów
 • rozmowę kwalifikacyjną na temat motywów podjęcia studiów, działalności muzycznej kandydata oraz ogólnej wiedzy muzycznej – do 25 punktów.

 

Egzamin wstępny z kształcenia słuchu – wymagania:

 1. Umiejętność rozpoznawania struktur: interwałów, trójdźwięków w przewrotach oraz D7 w przewrotach w układzie skupionym granych melodycznie i harmonicznie.
 2. Umiejętność zbudowania i zaśpiewania triady harmonicznej w tonacji do dwóch znaków przykluczowych.
 3. Realizacja prostych jednogłosowych przebiegów rytmicznych.
 4. Umiejętność czytania nut głosem a vista w kluczu wiolinowym i basowym – proste ćwiczenia tonalne.

 

Maksymalna łączna liczba punktów, które może otrzymać kandydat za obowiązkowe egzaminy, wynosi 100.

Minimalna, zaliczająca egzamin liczba punktów (ze wszystkich składowych egzaminu) wynosi 50, przy czym każdy z przedmiotów musi zostać zaliczony, czyli otrzymać minimum 11 punktów.

 

Kandydaci są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów i wniesienia opłat:

 1. Wydrukowany formularz po odbyciu rekrutacji internetowej – https://dziekanat.akademiakatolicka.pl/Rekrutacja/RKonto/Register
 2. Świadectwo dojrzałości (odpis i kopia)
 3. Opłata rekrutacyjna – 150 zł (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, Dz.U. 2018 poz. 1861 z późn. zm.) oraz opłata za ELS (Elektroniczną Legitymację Studencką) – 22 zł
 4. Jedno zdjęcie do indeksu

Wydrukowane dokumenty prosimy dostarczyć do sekretariatu AKW.

Dokumenty dodatkowe:

 1. Program utworów wykonywanych na egzaminie wstępnym
 2. Nuty utworów wykonywanych na sprawdzianie ze śpiewu
 3. Partytury utworów wykonywanych na organach lub fortepianie

Dodatkowe dokumenty należy przysłać mailem na adres: sekretariat@akademiakatolicka.pl

Studia na kierunku Edukacja muzyczna z muzyką kościelną bezpłatne.

Studenci mogą uzyskać pomoc materialną i stypendium (zobacz zakładka Studenci > Pomoc materialna)