INSTYTUT NOWEJ EWANGELIZACJI NA PWTW

INE S16 grudnia 2015 r. Rada Wydziału PWTW powołała do istnienia Instytut Nowej Ewangelizacji.

 Instytut Nowej Ewangelizacji stanowi część struktury Sekcji św. Jana Chrzciciela PWTW. Jest instytutem samodzielnym, tzn. nie wchodzi w skład żadnej z istniejących dotychczas jednostek organizacyjnych Sekcji, podlegając bezpośrednio Kierownikowi Sekcji.

 

Instytut Nowej Ewangelizacji został powołany w celu realizacji misji Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, a w szczególności, aby prowadzić działalność naukowo-dydaktyczną ukierunkowaną na potrzeby duszpasterskie Kościoła.

Instytut Nowej Ewangelizacji realizuje następujące szczegółowe cele:

  1. naukową refleksję nad współczesnymi uwarunkowaniami oraz metodami działalności ewangelizacyjnej i duszpasterskiej;
  2. formację ludzką zmierzającą do ukształtowania człowieka dojrzałego intelektualnie, uczuciowo, duchowo oraz społecznie, odpowiedzialnego za dobro innych ludzi, otwartego i kreatywnie mierzącego się z wyzwaniami naszych czasów;
  3. formację teologiczno-praktyczną katolików świeckich i osób życia konsekrowanego do podjęcia współpracy w duszpasterstwie parafialnym, międzyparafialnym i diecezjalnym, a także w różnych wspólnotach i stowarzyszeniach kościelnych, tak aby mogli oni sprostać wymogom nowej ewangelizacji we współczesnym świecie.

W ramach Instytutu działają następujące specjalizacje:

  1. Szkoła Liderów Nowej Ewangelizacji

Uczestnik Szkoły nabywa umiejętności potrzebne do organizowania grup i wspólnot oraz wydarzeń ewangelizacyjnych w parafii, uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania procesem grupowym, komunikowania, zarządzania zespołem ludzkim, rozwiązywania konfliktów oraz umiejętności potrzebne do pełnienia roli lidera w swojej wspólnocie. Zdobywa także wiedzę o nowoczesnych metodach ewangelizacji poprzez media, taniec, muzykę i śpiew.

  1. Laboratorium Nowej Ewangelizacji

Zajęcia prowadzone w ramach Laboratorium stanowią kontynuację zajęć Szkoły Liderów Nowej Ewangelizacji.

  1. Studium Efektywnej Pracy z Grupą

W ramach Studium prowadzone są zajęcia z zarządzania procesem grupowym, efektywnej komunikacji w pracy z grupą, zarządzania konfliktem, projektowania pracy z grupą w tzw. Cyklu Kolba oraz pracy z trudną grupą i trudnym uczestnikiem.  Uczestnicy zajęć posiądą umiejętność posługiwania się głównymi metodami i technikami w prowadzeniu grupy. Nabędą umiejętności zarządzania procesem grupowym. Zwiększą świadomość własnego wpływu na grupę, zdobędą większą pewność siebie i nauczą się zarządzania grupą w zakresie radzenia sobie z typowymi sytuacjami trudnymi zachodzącymi w trakcie procesu grupowego.

  1. Szkoła Liderów Wolontariatu

W ramach Szkoły Liderów Wolontariatu przekazywana jest wiedza na temat pracy wolontariusza, a w szczególności w zakresie prowadzenia zespołów i rad parafialnych, organizacji wydarzeń ewangelizacyjnych i animowania ważnych wydarzeń w parafii. Uczestnicy uzyskują ponadto wiedzę na temat tego, jaka jest rola świeckich w Kościele, jak pracować z grupą, jak być asertywnym, jak skutecznie się komunikować i reagować w sytuacjach kryzysowych.

  1. Studium Animatorów Małżeństw w Parafii

Celem zajęć prowadzonych w ramach Studium jest przygotowanie do udzielania profesjonalnej pomocy małżeństwom i rodzinom w kryzysie. Przekazywana w ramach zajęć wiedza obejmuje rodzaje i funkcje kryzysów, psychoprofilaktykę uzależnień, psychologię rozwojową, sposób prowadzenia mediacji i komunikację interpersonalną.

  1. Studium Pastoralne dla Parafialnych Rad Duszpasterskich

Słuchacze studium otrzymują gruntowne przygotowanie do  świadomego budowania i uczestniczenia w życiu wspólnoty parafialnej, umiejętnego koordynowania i wspierania działalności wspólnot i grup  parafialnych, włączenia się w realizację programu duszpasterskiego w ramach diecezji, dekanatu, parafii i wspólnoty lokalnej oraz przygotowywania uroczystości parafialnych.

  1. Studium Życia Małżeńskiego

Instytut przygotowuje kandydatów do pracy w poradniach parafialnych i do prowadzenia kursów przedmałżeńskich.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w ramach Instytutu Nowej Ewangelizacji mają formę wykładów, konwersatoriów oraz warsztatów. Ponadto Instytut organizuje sympozja i konferencje naukowe.