Skip to main content
wyszukaj

Konkurs dla młodych teologów – archiwalny

Konkurs naukowy dla młodych teologów pod patronatem Kardynała Kazimierza Nycza

Contest for young catholic theologians under the patronage of the Archbishop of Warsaw,
Cardinal Kazimierz Nycz

Konkurs organizowany przez PWTW dla młodych teologów rozstrzygnięty!

Tomasz Ćwichuła (PWT Wrocław) zwycięzcą I edycji konkursu dla młodych teologów „Sapientia fidei”

Jury w składzie: o. prof. Dariusz Kowalczyk SJ (Pontificia Università Gregoriana), o. prof. Michał Paluch OP (Pontifical University of Saint Thomas Aquinas), ks. prof. Robert Woźniak (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) oceniło anonimowe prace konkursowe i postanowiło przyznać I nagrodę mgr Tomaszowi Ćwichule (PWT Wrocław) za tekst pt. „Pojęcie i znaczenie hierarchii w dobie synodalności”. Autor tej pracy został doceniony za „żar i zaangażowanie” oraz za „rzetelne  połączenie wątków analitycznych i elementów twórczych, np. poszerzenie liturgicznej zasady actuosa partitipatio na zagadnienia związane z synodalnością”. Zwycięstwo w konkursie wiąże się z nagrodą w wysokości 1000 Euro.

Laureatem II nagrody został kl. mgr Sebastian Zygmunt (WMSD Warszawa) za pracę „Synodalność jako powrót do korzeni chrześcijaństwa i narzędzie budowania Królestwa Bożego”. Jako główne zalety tej pracy jury wymieniło kierunek argumentacji zmierzającej do wykazania, że „synodalność nie jest wynalazkiem, ale podjęciem starożytnej praktyki”, „uważne i metodyczne zebranie dotychczasowej wiedzy na temat synodalności”, „dyscyplinę myśli i języka” oraz „wykorzystanie polskiej literatury na temat synodalności”. Autor otrzyma nagrodę w wysokości 150 Euro

Wręczenie I nagrody odbędzie się na Sympozjum Profesorskim PWTW 13 marca 2020 r.

Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy za nadesłanie swoich prac, a jurorom za trud ich ocenienia.

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie dla teologów katolickich. W konkursie mogą wziąć udział naukowcy ze stopniem magistra teologii katolickiej bądź z tytułem doktora teologii katolickiej, które swe stopnie uzyskały nie wcześniej niż w 2014 roku.

Temat tegorocznej edycji konkursu brzmi: „Synodalność w Kościele”

Najlepsza praca zostanie uhonorowana nagrodą 1000 Euro, zaś prace, które otrzymają drugie miejsce, zostaną nagrodzone nagrodą w wysokości 150 Euro. Zwycięzca będzie zaproszony do wygłoszenia referatu na konferencji teologicznej PWTW, która odbędzie się 13 marca 2020 roku.

Przykładowe zagadnienia, które wchodzą w zakres konkursu (nie trzeba się nimi sugerować, wystarczy, że praca będzie dotykała zagadnienia synodalności):

 • Synodalność jako droga, której Bóg oczekuje od Kościoła w trzecim tysiącleciu
 • Jan Paweł II wobec synodalności
 • Rola kobiet w Kościele
 • Zagrożenia: klerykalizacja świeckich i zeświecczenie duchownych
 • Zagrożenia: rozbicie jedności Kościoła
 • Czym jest synodalne zarządzanie Kościołem?
 • Synodalność a autorytet papieża
 • Synodalność: wizja synodu czy nowy model zarządzania Kościołem?
 • Synodalność: broń w walce z klerykalizmem?
 • Synodalność – kolegialność – prymat
 • Nowe ruchy kościelne: znak synodalności?

Nadesłane teksty winny spełniać następujące kryteria:

 • długość 15-30 tys. znaków (bez abstraktu i bibliografii)
 • tekst winien być anonimowy, zawierać abstrakt (200-300 słów) oraz bibliografię. Oddzielnie proszę wysłać plik z następującymi danymi: imię i nazwisko, stopień naukowy, data otrzymania stopnia naukowego, afiliacja, adres korespondencyjny.
 • niepublikowany w pismach naukowych w momencie zgłoszenia
 • dopuszczalne języki: angielski, włoski, polski
 • teksty należy przesyłać do 10. stycznia 2020 roku na adres mailowy: mdobrzeniecki@akademiakatolicka.pl.

Prace zostaną ocenione przez jury w składzie:

 • o. prof. Dariusz Kowalczyk SJ (Pontificia Università Gregoriana)
 • o. prof. Michał Paluch OP (Pontifical University of Saint Thomas Aquinas)
 • ks. prof. Robert Woźniak (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)

 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do końca stycznia 2020 roku.

The subject of this year’s edition: Synodality in the Church

The Pontifical Faculty of Theology in Warsaw invites submissions from students and early career researchers with MA or PhD degree in catholic theology, who have completed their respective degrees within last six years (not earlier than 2014).

The best submission will be awarded a prize of 1000 Euros, and each of the runner-up submissions will be awarded a prize of 150 Euros. The winner will be invited to deliver his or her paper during the annual theological conference in Warsaw at the Pontifical Faculty of Theology on March 13, 2020.

Examples of topics include:

 • Synodality as the path that God expects from the Church in the third millennium
 • John Paul II and synodality
 • The role of women in the Church
 • Danger: clericalization of laity and secularization of clergy
 • Danger: breaking the unity of the Church
 • What is the synodal management of the Church?
 • Synodality and the authority of pope
 • Synodality: a vision of a synod or a new model for the Church’s management?
 • Synodality: a weapon in the fight against clericalism?
 • Synodality – collegiality – primacy
 • New church movements: a sign of synodality?

 

Submissions should meet the following criteria:

 • 15 000 – 30 000 characters in length (without abstracts and bibliography)
 • submissions should be anonymized, should include an abstract (of 200-300 words) and a bibliography. Apart from an anonymized essay one should send a separate file with following data: name and surname, an academic degree, the date of receiving an academic degree, affiliation, and a correspondence address.
 • essays should not be published at the time of submission.
 • essays should be written in one of the following languages: English, Italian, Polish.
 • deadline for submissions is January 10, 2020. Submissions should be sent to mdobrzeniecki@akademiakatolicka.pl.

 

Submissions will be evaluated by the following jury:

 • o. prof. Dariusz Kowalczyk SJ (Pontificia Università Gregoriana)
 • o. prof. Michał Paluch OP (Pontifical University of Saint Thomas Aquinas)
 • ks. prof. Robert Woźniak (Pontifical University of John Paul II in Cracow)

 

Results of the contest will be announced by the end of January 2020.

Akademia Katolicka (Collegium Joanneum) w Warszawie jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Oferuje studia magisterskie, licencjackie (kanoniczne), doktoranckie, podyplomowe oraz kursy. Na Akademii Katolickiej w Warszawie mogą studiować osoby świeckie, księża, członkowie zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego.

Close Menu