Kontakt mailowy

atulej@akademiakatolicka.pl

Curriculum vitae:

Urodzony 2 listopada 1966 r. w Głubczycach (woj. opolskie).

1981-1986 – Technikum Nukleoniczne w Otwocku; tytuł technika nukleonika o specjalności elektronika jądrowa; praca dyplomowa na temat detektorów promieniowania jądrowego.

1986-1991 – Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej; stopień magistra inżyniera podstawowych problemów techniki o specjalności matematyka stosowana; praca magisterska z probabilistyki na temat: Procesy z liniową regresją. Własności graniczne.

1991-1997 – studia filozoficzno-teologiczne (magisterskie i licencjackie) w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, zakończone obroną pracy magistersko-licencjackiej w zakresie Nowego Testamentu na temat: Idee teologiczne ewangelistów w opisach burzy na jeziorze (Mk 4,35-41 i par.); stopień licencjata teologii w specjalności biblijno-pastoralnej.

1997-1999 – kurs doktorancki w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w ramach Studium Biblijno-Pastoralnego; rozprawa doktorska na temat: Postawa dziecka jako warunek wejścia do królestwa Bożego (Mk 9,33-37 i par.; Mk 10,13-16 i par.); obrona 15 grudnia 1999 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; stopień naukowy doktora nauk teologicznych w zakresie biblistyki.

1998 i 1999 – kursy języka niemieckiego na Uniwersytecie Wiedeńskim i języka niemieckiego dla biblistów („Deutsch für Bibliker”) zorganizowanych i ufundowanych przez Katolicką Federację Biblijną (Katholische Bibelföderation).

2002-2003 – podyplomowe studia ekonomiczne w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University; praca dyplomowa na temat: Rozwój wybranych idei społecznych w Piśmie świętym.

2010 – udział w seminarium „Judaizm – Dzieje i kultura Żydów polskich – Holokaust” w Instytucie Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie.

2011 – udział w programie biblijnym „Rediscover Jesus in the Land with Mark” w Centrum Formacji Biblijnej Sióstr Notre Dame de Sion w Jerozolimie.

2012 – kurs języka hebrajskiego biblijnego na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie.

2014-2017 – studia judaistyczne pierwszego stopnia na kierunku „Historia i kultura Żydów” w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego zakończone obroną pracy licencjackiej na temat: „Nostra aetate 4. Historia powstania tekstu” (2018).

2017-2020 – studia judaistyczne drugiego stopnia na kierunku „Historia i kultura Żydów” w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego zakończone obroną pracy magisterskiej na temat: „Bruno Hussar OP – בעל חזון. Studium historyczno-teologiczne” (2023).

2022 – udział w seminarium „Shared Heritage” w Instytucie Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie.

Funkcje i posługi w Kościele:

1991-1996 – Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne Św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

25.05.1996 – święcenia kapłańskie w bazylice archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

1996-1997 – wikariusz w parafii św. Jadwigi w Milanówku.

1997-2001 – wikariusz w parafii Bogurodzicy Maryi na Jelonkach w Warszawie.

2001-2004 – notariusz w Wydziale Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej Warszawskiej; prezes Centrum Katechetycznego Archidiecezji Warszawskiej; sekretarz Wyższych Zawodowych Studiów Katechetycznych Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie; adiunkt w Instytucie Teologicznym UKSW w Radomiu.

2002-2004 – redaktor prowadzący i współautor nowych podręczników do lekcji religii dla klas 0-3.

2002-2006 – inicjator i redaktor naczelny serii podręczników akademickich Catechetica.

2004-2008 – dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Warszawskiej; członek Rady Kapłańskiej, Rady Duszpasterskiej i Rady Katechetycznej; asystent kościelny „Niedzieli w Warszawie”, dodatku archidiecezji warszawskiej w tygodniku katolickim „Niedziela”.

2005-2008 – inicjator i redaktor naczelny Zeszytów Duszpasterskich.

2006 – odznaczony prymasowskim orderem Ecclesiae populoque servitium praestanti.

Od 2008 – kapelan Jego Świątobliwości.

Od 2008 – rektor kościoła św. Kazimierza Królewicza w Warszawie na Nowym Mieście i kapelan Sióstr Benedyktynek Sakramentek.

2008-2018 – delegat archidiecezji warszawskiej do spraw dialogu z judaizmem; organizator obchodów Dnia Judaizmu w Warszawie.

Od 2010 – dyrektor studiów niestacjonarnych PWTW w systemie blended-learning oraz organizator i współprowadzący kursy biblijno-liturgiczne i lektoraty języków starożytnych.

Od 2011 – członek zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

Od 2012 – moderator Dzieła Biblijnego im. Św. Jana Pawła II w archidiecezji warszawskiej.

2012-2014 – sekretarz redakcji Warszawskich Studiów Teologicznych.

Od 2018 – delegat do spraw ekumenizmu i kontaktów religijnych w archidiecezji warszawskiej.

Od 2019 – współorganizator pielgrzymek „Śladami cadyków” i modlitewnych spotkań chrześcijan i muzułmanów w uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 III).

Od 2022 – konsultor Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski.

Od 2022 – kanonik honorowy Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej.

Wybrana działalność dydaktyczna (od 2001 r.)

(Obejmuje zajęcia w Akademii Katolickiej w Warszawie, w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, w tym Wyższe Zawodowe Studia Katechetyczne i Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne, oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w tym Instytut Teologiczny w Radomiu i Podyplomowe Studium Formacji Biblijnej.)

 • Introdukcja biblijna
 • Geografia i historia biblijna
 • Historia zbawienia
 • Wstęp do teologii
 • Wprowadzenie do ksiąg Nowego Testamentu
 • Wprowadzenie do ksiąg Starego Testamentu
 • Pięcioksiąg
 • Księgi historyczne
 • Księga Psalmów
 • Psalmy Biblii Hebrajskiej (monograf w e-learningu)
 • Księgi mądrościowe (wykład i ćwiczenia)
 • Księgi prorockie (wykład i ćwiczenia)
 • Ewangelie synoptyczne (wykład i ćwiczenia)
 • Wybrane zagadnienia z Ewangelii synoptycznych (monograf)
 • Pisma Janowe (ćwiczenia)
 • Dzieje Apostolskie i Listy katolickie
 • Pisma Pawłowe (wykład i ćwiczenia)
 • „Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm”. Judaistyczne tło życia i działalności Jezusa z Nazaretu (monograf)
 • Żydzi i judaizm w nauczaniu Kościoła (monograf w e-learningu)
 • Orent ut intellegant – duchowa lektura Pisma św. (monograf w e-learningu)
 • Metody pracy duszpasterskiej z Biblią
 • Katechetyka materialna
 • Religiologia
 • Podstawy biblijnego języka hebrajskiego (lektorat)
 • Seminarium licencjackie (zawodowe)
 • Seminarium magisterskie

Publikacje (wybór):

„Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?” Ewangeliczne opowiadania o burzy na jeziorze (Mk 4,35-41; Mt 8,23-27; Łk 8,22-25), Kraków 2021.

Drugi sobór watykański o Żydach i judaizmie. Historia powstania tekstu Nostra aetate 4, Kraków 2019.

Artykuły naukowe:

„Uczniowie poddani próbie. Mateuszowy opis burzy na jeziorze (Mt 8,23-27)”, WST 21(2008) 15-26.

„Dziecko w starożytnej literaturze rabinicznej”, WST 22(2009) 57-63.

„Problematyka chrzcielna perykopy o błogosławieniu dzieci przez Jezusa (Mk 10,13-16 par.)”, WST 24/2(2011) 113-120.

Mów, Panie, bo sługa Twój słucha (1 Sm 3,9)”, Homo Dei 3(2013) 103-108.

Mąż z Nazaretu Szaloma Asza a dialog chrześcijańsko-żydowski”, WST 3(2016) 102-115.

„Kościół na drodze ku Nostra aetate. Zarys historii relacji chrześcijańsko-żydowskich do czasów nowożytnych”, WST 3-4 (2017) 88-105.

„Kościół na drodze ku Nostra aetate. Zarys historii relacji chrześcijańsko-żydowskich w XX w. przed II wojną światową”, WST 1 (2018) 142-153.

„Szoah – ciągłość czy zerwanie? O niektórych przyczynach i skutkach holokaustu w perspektywie żydowskiej”, w: „Dobrze jest dziękować Panu” (Ps 92,2). Księga Jubileuszowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 70. rocznicę urodzin, red. Janusz Kręcidło MS, Barbara Strzałkowska, Warszawa 2021, s. 675-687.

 

Współautorstwo i redakcja:

Błogosławieni, Warszawa 2002.

Gdy Duch Święty zstąpi na was… Katechizm bierzmowanych, Warszawa 2003.

Czekamy na Ciebie, Panie Jezu. Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej, Warszawa 2003.

W przyjaźni z Panem Jezusem. Podręcznik do religii dla klasy III szkoły podstawowej, Warszawa 2004.

Ćwiczenia do katechezy gimnazjalnej, Warszawa 2004.

Gdy Duch Święty zstąpi na was… Katechizm dla kandydatów do bierzmowania, Warszawa 2005.

Msze święte w diecezjach warszawskich. Informator 2008, Warszawa 2008.

„Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 15,12), Warszawa 2009.

Szkoła Nazaretu, Warszawa 2010.

Droga błogosławieństw z bł. Janem Pawłem II, Warszawa 2011.

 

Opracowania redakcyjne:

Kochamy Cię, Panie Boże. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej, Warszawa 2002.

Kochamy Cię, Panie Boże. Podręcznik metodyczny do klasy I szkoły podstawowej, Warszawa 2002.

Czekamy na Ciebie, Panie Jezu. Podręcznik metodyczny do klasy II szkoły podstawowej, Warszawa 2003.

Bóg jest blisko. Podręcznik do religii dla klasy „0”, Warszawa 2004.

Bóg jest blisko. Podręcznik metodyczny do klasy „0”, Warszawa 2004.

W przyjaźni z Panem Jezusem. Podręcznik metodyczny do klasy III szkoły podstawowej, Warszawa 2004.

Księga Pamiątkowa III Krajowego Kongresu Eucharystycznego. 18-19 czerwca 2005 roku, Warszawa 2005.

Wizyta Apostolska Ojca Świętego Benedykta XVI w Polsce. Trwajcie mocni w wierze. Warszawa 26 maja 2006, Warszawa 2006.

Księga Jubileuszowa Archidiecezji Warszawskiej 1981-2006. 25 lat posługi pasterskiej Prymasa Polski Józefa Kardynała Glempa, Warszawa 2006.

Informator Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej Warszawskiej 2002/2003, Warszawa 2002.

Informator Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej Warszawskiej 2003/2004, Warszawa 2003.

Seria Catechetica, Warszawa 2002-2006 [nr 1-11].

Zeszyty Duszpasterskie, Warszawa 2005-2008 [nr 1-8].

 

Artykuły pastoralne:

„Powołani, by wypłynąć na głębię. Konferencja dla ruchów, stowarzyszeń i grup”, w: Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań, Powołani, by wypłynąć na głębię. Tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. 17-23 kwietnia 2005, Katowice 2005.

„Nabożeństwo eucharystyczne Słuchajmy św. Pawła i uczmy się od niego”, Biuletyn duszpasterski archidiecezji warszawskiej 1(2008) 111-118.

„Propozycje duszpasterskie na spotkania grup parafialnych”, Biuletyn duszpasterski archidiecezji warszawskiej 2(2008) 158-161.

„Propozycja materiałów formacyjnych dla dorosłych Bądźmy świadkami miłości”, Biuletyn duszpasterski archidiecezji warszawskiej 11(2010) 196-200.

„Katecheza dla dorosłych Modlitwa Jana Pawła II”, Biuletyn duszpasterski archidiecezji warszawskiej 14(2011) 154-156.

 

Konsultacja naukowa i korekta merytoryczna:

A. Salas, Ewangelie synoptyczne. Jezus – Ten, który głosi Królestwo Boże, tłum. E. Krzemińska, Częstochowa 2002.

A. Salas, Ewangelia wg św. Jana. Jezus – Ten, który stwarza nowego człowieka, tłum. E. Krzemińska, Częstochowa 2002.

A. Salas, Paweł z Tarsu. Pierwszy teolog chrześcijaństwa, tłum. E. Krzemińska, Częstochowa 2003.

A. Salas, Apokalipsa. Symbolizm czy rzeczywistość historyczna?, tłum. E. Krzemińska, Częstochowa 2004.

Rev. ThD Andrzej Tulej

E-mail: atulej@akademiakatolicka.pl

Date of birth: 2 November 1966

1981-1986 – Nucleonic Technical Secondary School in Otwock; nucleonics technician specializing in nuclear electronics; diploma thesis in nuclear radiation detectors.

1986-1991 – Warsaw University of Technology, Faculty of Technical Physics and Applied Mathematics, Master of Engineering of basic technical problems with the specialty in applied mathematics; master’s thesis on probabilistics: Processes with linear regression. Border properties.

1991-1997 – studies in philosophy and theology (master and licentiate studies in sacred theology) at the Pontifical Faculty of Theology in Warsaw; master and licentiate thesis on the New Testament: Theological Ideas of Evangelists in the descriptions of the storm on the lake (Mk 4: 35-41par.); Licentiate of Sacred Theology in biblical and pastoral specialization.

1997-1999- ThD course at the Academy of Catholic Theology in Warsaw as part of the Bible and Pastoral Study; ThD thesis: Child’s Attitude as a Condition of Entering the Kingdom of God (Mk 9: 33-37 par., Mk 10:13-16 par.); defense of doctoral thesis on 15 December in 1999 at the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw; Doctor of Sacred Theology in the field of biblical studies.

1998 and 1999 – German language courses at the University of Vienna and German language course for biblical scholars („Deutsch für Bibliker”) organized and funded by the Catholic Biblical Federation (Katholische Bibelföderation).

2002-2003 – post-graduate economic studies at the School of Business – National-Louis University; diploma thesis: Development of selected social ideas in the Bible.

2010 – participation in the seminar „Judaism – History and culture of Polish Jews – Holocaust” at Yad Vashem – The World Holocaust Remembrance Center in Jerusalem.

2011 – participation in the biblical program „Rediscover Jesus in the Land with Mark” at the Center for Biblical Formation of the Sisters of Notre Dame de Sion in Jerusalem.

2012 – biblical Hebrew language course at the Hebrew University in Jerusalem.

2014-2017 – first-cycle Jewish Studies in the field of „History and Culture of Jews” at the Institute of History of the University of Warsaw ended with the defense of the bachelor’s thesis: „Nostra aetate 4. The history of the text” (2018).

2017-2020 – second-cycle Jewish Studies in the field of „History and Culture of Jews” at the Institute of History of the University of Warsaw ended with the defense of the master’s thesis: „Bruno Hussar OP – בעל חזון. Historical and theological study” (2023).

2022 – participation in the seminar „Shared Heritage” at Yad Vashem in Jerusalem.

Functions and ministries in the Church

1991-1996 – Metropolitan Seminary of St. John the Baptist in Warsaw.

25.05.1996 – priestly ordination in the Archcathedral Basilica of St. John the Baptist in Warsaw.

1996-1997 – curate in St. Jadwiga Parish in Milanówek.

1997-2001 – curate in the Parish of Mary the Mother of God in Jelonki in Warsaw.

2001-2004 – notary at the Department of Catholic Teaching of Metropolitan Curia of Warsaw; president of the Catechetical Center of the Archdiocese of Warsaw; director of the Higher Vocational Catechetical Studies of the Pontifical Faculty of Theology in Warsaw; Assistant Professor at the Theological Institute of UKSW in Radom.

2002-2004 – Commission editor and co-author of new coursebooks for religion classes for grades 0-3.

2002-2006 – initiator and editor-in-chief of Catechetica, series of academic course books.

2004-2008 – director of the Pastoral Department of Metropolitan Curia; member of the Priestly Council, the Pastoral Council and the Catechetical Council; church assistant of Niedziela w Warszawie, a supplement of the Archdiocese of Warsaw in the Catholic weekly newspaper Niedziela.

2005-2008 – initiator and editor-in-chief of Zeszyty Duszpasterskie (Pastoral Booklets).

2006 – Awarded the Primate’s order Ecclesiae populoque servitium praestanti.

2008 – chaplain of His Holiness.

From 2008 – rector of the church of St. Casimir the Prince in Warsaw in the New Town and the chaplain of the Benedictine Sisters of Perpetual Adoration.

2008-2018 – delegate of Warsaw Archdiocese for the dialogue with Judaism; organizer of the Day of Judaism in Warsaw.

From 2010 – director of blended-learning studies at the Pontifical Faculty of Theology in Warsaw;

co-host and organizer of biblical and liturgical courses and ancient languages courses.

From 2011 – ordinary member of the Association of Polish Biblical Scholars.

From 2012 – moderator of the Biblical Work of St. John Paul II in the Archdiocese of Warsaw.

2012-2014 – editorial secretary of Warsaw Theological Studies.

From 2018 – delegate for the issues of ecumenism and religious relations in the Archdiocese of Warsaw.

From 2019 – co-organizer of pilgrimages „In the footsteps of Tzadiks” and prayer meetings of Christians and Muslims on the Solemnity of the Annunciation of the Lord (25 III).

From 2022 – consultor of the Council for Ecumenism of the Polish Bishops’ Conference.

2022 – honorary canon of the Warsaw Metropolitan Chapter.

Teaching activity (selected from 2001)

Biblical Introduction

Biblical Geography and History

Introduction to the Books of the New Testament

Introduction to Books of the Old Testament

Pentateuch

Historical Books

The Book of Psalms

Psalms in the Hebrew Bible

Wisdom Books

Prophetic Books

Synoptic Gospels

Selected Issues of the Synoptic Gospels

John’s Writings

Acts of the Apostles and Catholic Letters

The Pauline Epistles

Jews and Judaism in the Teaching of the Catholic Church

Orent ut intellegant – Spiritual Bible Reading

The Methods of the Pastoral Work with the Bible

The Basic Course of the Biblical Hebrew

„Whoever encounters Jesus Christ encounters Judaism”. Judaic background of the life and activity of Jesus of Nazareth

Religiology

Publications (selected)

„Szoah – ciągłość czy zerwanie? O niektórych przyczynach i skutkach holokaustu w perspektywie żydowskiej”, w: „Dobrze jest dziękować Panu” (Ps 92,2). Księga Jubileuszowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 70. rocznicę urodzin [“Shoah – continuity or discontinuity? On some causes and effects of the Holocaust in the Jewish perspective”, in: “It is good to give thanks to the Lord” (Ps 92:2). The Jubilee Book for the 70th birthday anniversary of Father Professor Waldemar Chrostowski], red. Janusz Kręcidło MS, Barbara Strzałkowska, Warszawa 2021, ss. 675-687.

„Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?” Ewangeliczne opowiadania o burzy na jeziorze (Mk 4,35-41; Mt 8,23-27; Łk 8,22-25) [„Why are you afraid, O you of little faith?” Gospel Stories about the Storm on the Lake (Mk 4:35-41, Mt 8:23-27, Lk 8:22-25)], Kraków: Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów 2021, ss. 167.

Drugi sobór watykański o Żydach i judaizmie. Historia powstania tekstu Nostra aetate 4 [The Second Vatican Council about Jews and Judaism. The History of Nostra aetate 4], Kraków: Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów 2019, ss.143.

„Kościół na drodze ku Nostra aetate. Zarys historii relacji chrześcijańsko-żydowskich w XX w. przed II wojną światową” [The Church on the path toward „Nostra Aetate”. Outline of Christian-Jewish relations in XX century before the Second World War], WST 1 (2018) 142-153.

„Kościół na drodze ku Nostra aetate. Zarys historii relacji chrześcijańsko-żydowskich do czasów nowożytnych” [The Church on the path toward „Nostra aetate”. Outline of the history of christian-jewish relations until modern times], WST 3-4 (2017) 88-105.

Mąż z Nazaretu Szaloma Asza a dialog chrześcijańsko-żydowski” [„The Nazarene” by Sholem Asch and the Christian-Jewish Dialogue], WST 3(2016) 102-115.

Mów, Panie, bo sługa Twój słucha (1 Sm 3,9)” [Speak, Lord, for your servant hears (1 Sam. 3:9)], Homo Dei 3(2013) 103-108.

„Problematyka chrzcielna perykopy o błogosławieniu dzieci przez Jezusa (Mk 10,13-16 par.)” [The baptismal problem of the pericope about blessing children by Jesus], WST 24/2(2011) 113-120.

„Dziecko w starożytnej literaturze rabinicznej” [A child in the ancient rabbinic literature], WST 22(2009) 57-63.

„Uczniowie poddani próbie. Mateuszowy opis burzy na jeziorze (Mt 8,23-27)” [The Disciples put to the Trial. St. Matthew’s description of the storm on the sea (8, 23-27)], WST 21(2008) 15-26.