Skip to main content
wyszukaj

ks. dr hab. Tomasz Jakubiak

CURRICULUM VITAE:

Od 1 października 2010 r. zatrudniony na Papieskim wydziale Teologicznym w Warszawie Sekcji św. Jana Chrzciciela (obecnie PWTW Collegium Joanneum) na stanowisku adiunkta. Od 2011 r. na PWTW Collegium Joanneum pełni funkcję zastępcy kierownika studiów magisterskich niestacjonarnych ds. dydaktycznych, a od 2017 r. również funkcję zastępcy kierownika studiów podyplomowych z katechetyki ds. dydaktycznych. Od 2016 r. należy do Rady Rektora PWTW Collegium Joanneum. Od 2019 roku członek Komisji ds. Jakości Kształcenia na PWTW oraz członek Komisji Statutowej na PWTW (wcześniej był członkiem tej komisji w 2015 r.). W 2016 r. był członkiem Komisji ds. AVEPRO na PWTW.

Dnia 21 grudnia 2000 r. uzyskał na PWTW tytuł magistra teologii w zakresie historii Kościoła w oparciu o pracę pt. Zawartość i problematyka czasopisma „Ład Boży” w latach 1945-1985, napisaną na seminarium z historii Kościoła prowadzonym przez ks. prof. dr. hab. Ludwika Królika. Dnia 27 marca 2003 r. decyzją Rady PWTW Sekcji św. Jana Chrzciciela uzyskał licencjat kościelny z teologii w zakresie historii Kościoła.

Drugie magisterium, z prawa kanonicznego, uzyskał 18 czerwca 2008 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) na podstawie pracy „Iurisdictio” i „facultas” do spowiadania według prawa powszechnego oraz partykularnego Archidiecezji Warszawskiej od Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Zbigniewa Janczewskiego. Doktorat z nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego uzyskał na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w dniu 27 kwietnia 2010 r. na podstawie pracy Osoba szafarza i przyjmującego sakrament Eucharystii w uchwałach Synodów Archidiecezji Warszawskiej, napisanej również pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Zbigniewa Janczewskiego. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli: ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz z PWT we Wrocławiu oraz ks. dr hab. Wojciech Necel, prof. UKSW. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawa kanonicznego uzyskał dnia 11 grudnia 2018 r. na podstawie uchwały Rady Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. Głównym osiągnięciem naukowym przewodu była rozprawa pt. Problem ważności przyjęcia sakramentu święceń w prawie Kościoła katolickiego. Recenzentami dorobku byli: ks. dr hab. Kazimierz Dullak, prof. US, ks. prof. dr hab. Józef Krzywda z JP II, ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak z UKSW.

 

W latach 2006-2007 referent Kurii Metropolitalnej Warszawskiej oddelegowany do pracy w Wydziale Spraw Sakramentalnych, a w latach 2007-2008 notariusz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. W latach 2010-2012 sędzia Metropolitalnego Sądu Biskupiego w Warszawie.

Członek Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego (od 2011 r.) i Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (od 2014 r.).

Urodzony w 1976 r. w Warszawie.

 

NAUCZANIE:

 • Wstęp do prawa kanonicznego i elementy prawa wyznaniowego
 • Prawo kanoniczne sakramentalne
 • Prawo kanoniczne małżeńskie
 • Prawo kanoniczne Księga IV – Nauczycielskie zadanie Kościoła
 • Ćwiczenia z prawa kanonicznego (Kancelaria)
 • Teologia prawa kanonicznego
 • Seminarium magisterskie

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • Prawo kanoniczne karne materialne
 • Prawo kanoniczne karne procesowe
 • Prawo kanoniczne – procesy małżeńskie
 • Prawo kanoniczne Księga V – Dobra doczesne Kościoła
 • Teoria prawa
 • Prawo wyznaniowe
 • Polskie prawo karne materialne
 • Polskie prawo karne procesowe

 

PUBLIKACJE NAUKOWE:

Książki:

 1. Tomasz Jakubiak, Problem ważności przyjęcia sakramentu święceń w prawie Kościoła katolickiego, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2018, 497 s.

 

Prace zbiorowe:

 1. Tomasz Jakubiak, Małżeństwo katoliczki z sunnickim muzułmaninem – różnice kulturowe i religijne wyzwaniem, jakiemu trzeba stawić czoło, w: Jak przygotować do małżeństwa, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, Druk na zlecenie Katedry Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, Olsztyn 2013, s. 339-346.
 2. Tomasz Jakubiak, Prawno-liturgiczne aspekty zawierania małżeństw rzymskokatolików z osobami, które formalnym aktem odstąpiły od Kościoła, w: Kanoniczno-liturgiczne aspekty zawierania małżeństw mieszanych i im podobnych, red. U. Nowicka, Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum Sp. z o.o., Warszawa 2014, s. 41-67.
 3. Tomasz Jakubiak, Dowodzenie niewinności duchownego oskarżonego o popełnienie przestępstwa zastrzeżonego Kongregacji Nauki Wiary, w: Dowodzenie w procesach kościelnych, red. J. Krzywkowska, R. Sztychmiler, Druk na zlecenie Katedry Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, Olsztyn 2014, s. 189-200.
 4. Tomasz Jakubiak, Przygotowanie dziecka do owocnego przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego według norm prawa kanonicznego, w: Wychowanie religijne i moralne, red. M. Różański, R. Sztychmiler, Druk na zlecenie Katedry Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, Olsztyn 2015, s. 31-40.

 

Artykuły:

 1. Tomasz Jakubiak, Kościół o świeckich, „Laetare” 8-9 (2000) (Kwartalnik wydawany przez Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie), s. 79-94.
 2. Tomasz Jakubiak, Ksiądz Stefan Wyszyński i „Ład Boży”, „Laetare” 8-9 (2000), s. 120-129.
 3. Tomasz Jakubiak, Prymas Wyszyński w walce o autonomię Kościoła w Polsce, Laetare 10-11 (2001), s. 182-201.
 4. Tomasz Jakubiak, Istotne elementy konstytutywne formalnego aktu wystąpienia z Kościoła oraz czynności związane z jego przyjęciem, „Ateneum Kapłańskie” t. 152 (2009), z. 3(601), s. 321-330.
 5. Tomasz Jakubiak, Aktualizacja instytucji Synodu w Archidiecezji Warszawskiej, „Warszawskie Studia Teologiczne” 22/1 (2009), s. 285-305. [Fragmenty doktoratu: Tomasz Jakubiak, Osoba szafarza i przyjmującego sakrament Eucharystii w uchwałach Synodów Archidiecezji Warszawskiej, Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem ks. prof. UKSW dr. hab. Zbigniewa Janczewskiego, UKSW Wydział Prawa Kanonicznego, Warszawa 2010].
 6. Tomasz Jakubiak, Procedury związane z wprowadzeniem stałego diakonatu w diecezjach polskich, „Prawo Kanoniczne” 1-2/53 (2010), s. 79-104.
 7. Tomasz Jakubiak, Aplikacja owoców Mszy św., „Annales Canonici” 6 (2010), s. 155-171.
 8. Tomasz Jakubiak, Uczestnictwo we Mszy Świętej w uchwałach synodów Archidiecezji Warszawskiej i Kodeksach Prawa Kanonicznego z 1917 i 1983 roku, „Warszawskie Studia Teologiczne” 24/1 (2011), s. 335-360. [Fragmenty doktoratu].
 9. Tomasz Jakubiak, Rozgrzeszenie zbiorowe – aspekt prawny, „Ateneum Kapłańskie” t. 158 (2012), z. 3(619), s. 523-539.
 10. Tomasz Jakubiak, Upoważnienie do słuchania spowiedzi wg Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, „Warszawskie Studia Teologiczne” 25/2 (2012), s. 35-56. [Fragmenty pracy magisterskiej: Tomasz Jakubiak, „Iurisdictio” i „facultas” do spowiadania według prawa powszechnego oraz partykularnego Archidiecezji Warszawskiej od Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku, Praca magisterska napisana pod kierunkiem ks. prof. UKSW dr. hab. Zbigniewa Janczewskiego, UKSW Wydział Prawa Kanonicznego, Warszawa 2008].
 11. Tomasz Jakubiak, Procedury kanoniczne zmierzające do stwierdzenia stanu wolnego, „Ius Matrimoniale” 18/24 (2013), s. 25-72.
 12. Tomasz Jakubiak, Początki prawa regulującego nadzwyczajną formę zawarcia małżeństwa, „Warszawskie Studia Teologiczne” 26/1 (2013), 207-218.
 13. Tomasz Jakubiak, Intencja przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych według obecnie obowiązującego prawa Kościoła łacińskiego, „Warszawskie Studia Teologiczne” 26/2 (2013), s. 145-159.
 14. Tomasz Jakubiak, Intencja przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych według uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z uwzględnieniem elementów prawa wyznaniowego, „Warszawskie Studia Teologiczne” 26/2 (2013), s. 161-177.
 15. Tomasz Jakubiak, Procedury do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu, „Prawo Kanoniczne” 3/56 (2013), s. 3-34.
 16. Tomasz Jakubiak, Warunki wymagane do ważności i godziwości chrztu ze strony przyjmującego sakrament według aktualnie obowiązującego prawa w Kościele rzymskokatolickim, „Studia Redemptorystowskie” 11 (2013), 382-399.
 17. Tomasz Jakubiak, Intencja przyjęcia chrztu u dorosłego, „Annales Canonici” 9 (2013), s. 93-117.
 18. Tomasz Jakubiak, Naprawienie zaistniałego stanu rzeczy po zawarciu małżeństwa przez stronę łacińską ze stroną akatolicką obrządku wschodniego bez dyspensy od formy kanonicznej, „Roczniki Nauk Prawnych” 4/23 (2013), s. 119-142.
 19. Tomasz Jakubiak, Nadzwyczajna forma zawarcia małżeństwa według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 i 1983 r., „Ius Matrimoniale” 25/2 (2014), s. 43-62.
 20. Tomasz Jakubiak, Czy można sprzedawać rzeczy święte?, „Kościół i Prawo” 3(16) (2014) nr 1, s. 141-151.
 21. Tomasz Jakubiak, Późne powołania kapłańskie, „Prawo Kanoniczne” 4/57 (2014), s. 89-110.
 22. Tomasz Jakubiak, Obrzęd zawarcia małżeństwa w nadzwyczajnej formie, „Ius Matrimoniale” 25/3 (2014), s. 29-43.
 23. Tomasz Jakubiak, Początki prawa regulującego możliwość asystowania diakona przy zawarciu małżeństwa w zwykłych warunkach, „Studia Bobolanum” 3 (2015), s. 171-187.
 24. Tomasz Jakubiak,Synod o rodzinie zwiastunem zmian?, „Ius Matrimoniale” 3/26 (2015), s. 61-82.
 25. Tomasz Jakubiak, Diakon świadkiem urzędowym zawarcia małżeństwa w zwykłych warunkach według prawa obowiązującego od promulgacji Kodeksu z 1983 roku, „Ius Matrimoniale” 1/27 (2016), s. 45-74.
 26. Tomasz Jakubiak, Czy diakon może w Polsce zgodnie z przepisami Kościoła łacińskiego asystować jako świadek urzędowy przy zawarciu małżeństwa w zwykłych okolicznościach?, „Ius Matrimoniale” 2/28 (2016), s. 55-78.
 27. Tomasz Jakubiak, Mitis Iudex Dominus Iesus – zmiana prawa regulującego sposób stwierdzania nieważności związku małżeńskiego, „Studia Bobolanum” 1 (2016), s. 115-141.
 28. Tomasz Jakubiak, Czy zawsze po uzyskaniu informacji o możliwości popełnienia przestępstwa należy wszczynać karne postępowanie sądowe, lub administracyjne, dla realizacji sankcji karnej?, „Prawo Kanoniczne 1/59 (2016), 119-132.
 29. Tomasz Jakubiak, Przynależność do Kościoła katolickiego i przetwarzanie danych według ustawy o ochronie danych osobowych – wyzwania legislacyjne, w: Ochrona danych osobowych w Kościele, UKSW, Warszawa 2016, s. 125-148.
 30. Tomasz Jakubiak, Prawo kanoniczne – skostniałe, zmieniane, czy odnawiane?, „Warszawskie Studia Teologiczne” 3-4/30 (2017), s. 16-30.
 31. Tomasz Jakubiak, Zdatność do przyjęcia urzędu chrzestnego w kościele łacińskim, „Prawo Kanoniczne” 2/60 (2017), 53-69.

 

Recenzje:

 1. Zbigniew Janczewski, Ważność sprawowania sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego uzdrowienia i święceń w porządku prawnym Kościoła katolickiego, UKSW, Warszawa 2011, 302 s., „Warszawskie Studia Teologiczne” 24/2 (2011), s. 409-412.
 2. Wielka encyklopedia prawa, t. II, Prawo kanoniczne, red. naukowy G. Leszczyński, Warszawa 2014, 265 s., „Warszawskie Studia Teologiczne” 26/2 (2013), s. 247-248.
 3. Jak przygotować do małżeństwa?, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, Olsztyn 2013, 493 s., „Warszawskie Studia Teologiczne” 26/2 (2013), s. 248-250.
 4. K. Nitkiewicz, Katolickie Kościoły Wschodnie. Kompendium prawa, Sandomierz 2014, 132 s., „Warszawskie Studia Teologiczne” 27/1 (2014),
  s. 408-412.

 

Sprawozdania:

 1. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kanoniczno-liturgiczne aspekty zawierania małżeństw mieszanych i im podobnych”, „Warszawskie Studia Pastoralne” Rok X (2015), nr 3(28), s. 235-241.

 

Ekspertyzy lub inne opracowania na zamówienie (nieopublikowane)

 1. Opracowanie dla kapłanów archidiecezji warszawskiej procedur dotyczących zawierania małżeństw religijnych bez skutków cywilnych, 2010, na zlecenie Kancelarii Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.
 2. Ekspertyza prawna nt. małżeństw mieszanych, 2011, na zlecenie Wikariusza Generalnego Archidiecezji Warszawskiej.
 3. Ekspertyza prawna nt. spóźnionych powołań, 2012, na zlecenie Rektora WMSD w Warszawie.
 4. Opiniowanie statutu czasopisma „Bielańskie Studia Teologiczne”, 2016, na zlecenie Redaktora Naczelnego „Bielańskich Studiów Teologicznych”.
 5. Przygotowanie projektu umowy o współpracy między PWTW Collegium Joanneum a ZNAK, 2016, na zlecenie Rektora PWTW Collegium Joanneum.
 6. Ekspertyza prawna nt. druków dyplomów wydawanych przez PWTW Collegium Joanneum, na zlecenie Rektora PWTW Collegium Joanneum.
 7. Przygotowanie umów o współpracy między PWTW Collegium Joanneum a Instytutem Teologicznym we Wrocławiu, 2017, na zlecenie Rektora PWTW Collegium Joanneum.

 

Inna działalność naukowa:

Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych:

 1. Małżeństwo katoliczki z sunnickim muzułmaninem – różnice kulturowe i religijne wyzwaniem, jakiemu trzeba stawić czoło, III Ogólnopolska Konferencja Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego: „Jak przygotować do małżeństwa?”, zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji oraz Katedrę Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego UWM w Olsztynie, Olsztyn, 9-10.05.2013 r.
 2. Prawno-liturgiczne aspekty zawierania małżeństw rzymskokatolików z osobami, które formalnym aktem odstąpiły od Kościoła, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Kanoniczno-liturgiczne aspekty zawierania małżeństw mieszanych i im podobnych”, zorganizowana przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, 23.04.2014 r.
 3. Dowodzenie niewinności duchownego oskarżonego o popełnienie przestępstwa zastrzeżonego Kongregacji Nauki Wiary, III Ogólnopolska Konferencja Prawa Procesowego: „Dowodzenie w procesach sądowych i administracyjnych”, zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, Olsztyn,
  8-9.05.2014 r.
 4. Przygotowanie dziecka do owocnego przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego według norm prawa kanonicznego, IV Ogólnopolska Konferencja Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego: „Wychowanie moralne i religijne”, zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, Olsztyn,
  6-7.05.2015 r.
 5. Referat w ramach dyskusji panelowej na temat Przynależność do Kościoła katolickiego i przetwarzanie danych według ustawy o ochronie danych osobowych – wyzwania legislacyjne, Konferencja naukowa: „Ochrona danych osobowych w Kościele”, zorganizowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Szczeciński (Projekt badawczo-rozwojowy realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju), Warszawa, 25.02.2016 r.
 6. Prawo kanoniczne – skostniałe, zmieniane, czy odnawiane?, Międzynarodowa Konferencja Teologiczna: „Is theological conversion necessary?”, zorganizowana przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie (PWTW), Warszawa, 26-28.04.2017 r.

 

Czynne zaangażowanie w przygotowanie sympozjów tematycznych:

 1. Sympozjum: „Słowo Boże w życiu i misji Kościoła”, zorganizowane przez PWTW, Warszawa, 26.11.2011 r. – czynne zaangażowanie w przygotowanie sympozjum.
 2. Sympozjum: „Wiara pomiędzy zakrystią a supermarketem. O miejscu wiary w przestrzeni publicznej”, zorganizowane przez PWTW, Warszawa, 21.04.2012 r. – czynne zaangażowanie w przygotowanie sympozjum.
 3. Sympozjum: „Wiara i kultura. Razem czy osobno?”, zorganizowane przez PWTW, Warszawa, 13.04.2013 r. – czynne zaangażowanie w przygotowanie sympozjum.
 4. Sympozjum: „Co z tą młodzieżą?”, zorganizowane przez PWTW, Warszawa, 13.04.2014 r. – czynne zaangażowanie w przygotowanie sympozjum.
 5. Sympozjum: „Spotkanie z islamem. Między konfrontacją a dialogiem”, zorganizowane przez PWTW, Warszawa, 16.04.2016 r. – czynne zaangażowanie w przygotowanie sympozjum.
 6. Sympozjum: „Reformacja przemyślana na nowo”, zorganizowane przez PWTW, Warszawa, 13.05.2017 r. – czynne zaangażowanie w przygotowanie sympozjum.

 

Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism:

 • „Warszawskie Studia Teologiczne”, czasopismo naukowe wydawane przez PWTW Collegium Joanneum; od 2017 r. redaktor tematyczny tekstów z nauk prawnych.

 

Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych

 • „Bielańskie Studia Teologiczne”, od 2016 r. recenzent.

 

Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki:

 • Opracowanie programu studiów magisterskich dla studentów zaocznych z teologii (specjalizacja teologia ogólna i katechetyka), wdrożonego do realizacji na PWTW Collegium Joanneum w roku 2011 r.
 • Wykład na zaproszenie: „Posługa w kancelarii parafialnej”, wygłoszony na spotkaniu Formacyjnym Księży Neoprezbiterów, Warszawa, 6.12.2011 r., prelegent.
 • Wykład na zaproszenie: „Trudności w kancelarii parafialnej”, wygłoszony na szkoleniu przyszłych proboszczów w archidiecezji warszawskiej organizowanym przez PWTW Collegium Joanneum i Kurię Metropolitalną Warszawską, Warszawa, październik 2011 r., prelegent.
 • Wykład monograficzny dla studentów dziennych studiów magisterskich PWTW Collegium Joanneum (alumni WMSD w Warszawie): Wybrane zagadnienia z prawa sakramentalnego i norm ogólnych, prowadzący wykład w 2012 r.
 • Wykład monograficzny dla studentów zaocznych studiów magisterskich z teologii PWTW Collegium Joanneum: Wybrane zagadnienia z prawa kościelnego, prowadzący wykład w 2013 r.
 • Referat na zaproszenie: „Trudności związane z małżeństwami zawieranymi przez katoliczki z muzułmanami”, wygłoszony na spotkaniu Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego, Warszawa, 18.02.2013 r., prelegent.
 • Wykład na zaproszenie: „Przyczyny nieważności małżeństwa”, wygłoszony w parafii Chrystusa Króla w Londynie, Londyn, grudzień 2013 r., prelegent.
 • Wykład na zaproszenie: „O stwierdzaniu nieważności małżeństw”, wygłoszony w parafii Matki Bożej Częstochowskiej, Grodzisk Mazowiecki, grudzień 2013 r., prelegent.
 • Referat na zaproszenie: „Udzielanie sakramentu namaszczenia chorych w szpitalach”, wygłoszony dla diecezjalnych duszpasterzy służby zdrowia, Warszawa, 10.03.2014 r., prelegent.
 • Referat na zaproszenie: „Trudności prawne w udzielaniu sakramentu namaszczenia chorych osobom nieprzytomnym, o których nie wiadomo, jaki jest ich stosunek do wiary”, wygłoszony na Ogólnopolskim Zjeździe Kapelanów Szpitali w Polsce, Częstochowa, 3.11.2014 r., prelegent.
 • Tutor dla studentów dziennych PWTW Collegium Joanneum (alumnów WMSD w Warszawie) w latach 2013-2015.
 • Audycja w TV Republika „Potyczki z wiarą”, odc. 16 – O reformie prawa procesowego małżeńskiego, emisja 27.09.2015 r., gość programu.
 • Referat na zaproszenie: „Trudności interpretacyjne trzech kontrowersyjnych punktów dokumentu końcowego Synodu o Rodzinie”, wygłoszony w Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa, 3.11.2015 r., prelegent.
 • Wykłady dla doktorantów na studiach doktoranckich PWTW (specjalizacja pastoralna): Od teorii do praktyki – wybrane zagadnienia z prawa kanonicznego, prowadzący wykłady w 2016 r.
 • Referat na zaproszenie: „Nowe procedury stwierdzania nieważności małżeństwa”, wygłoszony dla kapłanów diecezji warszawsko-praskiej święconych w latach 2001-2010, Warszawa, 9.04.2016 r., prelegent.
 • Współudział w opracowaniu programu studiów podyplomowych z katechetyki, wdrożonego do realizacji na PWTW Collegium Joanneum w roku 2017 r.

 

 

 

 

Akademia Katolicka (Collegium Joanneum) w Warszawie jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Oferuje studia magisterskie, licencjackie (kanoniczne), doktoranckie, podyplomowe oraz kursy. Na Akademii Katolickiej w Warszawie mogą studiować osoby świeckie, księża, członkowie zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego.

Close Menu