Kontakt:

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

mraczynskirozek@akademiakatolicka.pl

Zainteresowania naukowe:

Eschatologia, sakramentologia, teologia H.U. von Balthasara, teologia E. Przywary, teologia S. Bułgakowa.

Wykłady:

Wykład z sakramentologii w WMSD, na AKW oraz na e-learningu

Wykład z eschatologii na AKW oraz na e-learningu

Wykład z pneumatologii w WMSD oraz na e-learningu

Wykłady dla studium dla katechetów (chrystologia, trynitologia, soteriologia, sakramentologia)

Wykład monograficzny „Eschatologie nadziei – H.U. von Balthasar i W. Hryniewicz” na AKW oraz na e-learningu

Wykład monograficzny „Dogmat i herezja. Tożsamość Kościoła dzisiaj” w WMSD, na AKW oraz na e-learningu

Wykład monograficzny „Jezus Chrystus – synteza dogmatu” w WMSD

Ćwiczenia z sakramentologii w WMSD

Ćwiczenia z pneumatologii i protologii w WMSD

Curriculum vitae:

2001-2007 – studia w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie (afiliowanym do AKW), zakończone uzyskaniem stopnia magistra teologii (na podstawie pracy: Wyjaśnienia do Ksiąg Królewskich Bedy Czcigodnego – przekład, wstęp i opracowanie, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Józefa Naumowicza)

2009-2011 – studia licencjackie z teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie zakończone uzyskaniem stopnia licencjata (na podstawie pracy: Uno studio del Vaticano II sulla partecipazione dei battezzati laici alla funzione regale della Chiesa, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr Dario Vitali).

2012-2015 – studia doktoranckie z teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie zakończone uzyskaniem stopnia doktora (na podstawie pracy: L’inferno e la speranza della salvezza nell’escatologia di H.U. von Balthasar e W. Hryniewicz, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr Dariusza Kowalczyka i ks. prof. dr Antonio Nitrola).

Od 2015 – wykładowca i adiunkt na Akademii Katolickiej w Warszawie.

Od 2019 – Dyrektor Szkoły Doktorskiej AKW.

Publikacje:

Publikacje w bazie ResearchGate (link)

2023 – „Płodna wspólnota małżeńska jako obraz Trójcy Świętej i vice versa – na przykładzie teologii Hansa Ursa von Balthasara i katechez papieża Franciszka”, Studia Bobolanum 34/2 (2023) 87-99.

2022 – “The Angelology of Sergius Bulgakov”, Polonia Sacra 26/1 (2022) 37-58.

2021 – “The Role of the Holy Spirit during Parousia in the Eschatology of Sergius Bulgakov”, Polonia Sacra 25/2 (2021) 93-113.

2020 – “Unavoidability of Nature. A Struggle to Reintroduce the Concept by Erich Przywara and Chantal Delsol”, Verbum Vitae 38/2 (2020) 613-632.

2019 – “The Church as the Realization of the Nature of Man in »Deus Semper Maior« by Erich Przywara”, Bogoslovni Vestnik 79 (2019/3) 752-785.

2019 – “Koncepcja kary wiecznej w eschatologii Wacława Hryniewicza”, Verbum Vitae 36 (2019) 217-242.

2019 – Escatologie della speranza – Hans Urs von Balthasar e Wacław Hryniewicz, Wydawnictwo PWT we Wrocławiu, Wrocław 2019.

2019 – Teologia między Wschodem a Zachodem, red. M. Dobrzeniecki, M. Raczyński-Rożek, Wydawnictwo WAM, Kraków 2019.

2019 – “Escatologia di Sergej Bulgakov come ispirazione significativa per la speranza della salvezza universale di Wacław Hryniewicz”, w: Teologia między Wschodem a Zachodem, red. M. Dobrzeniecki, M. Raczyński-Rożek, Wydawnictwo WAM, Kraków 2019, ss. 111-131.

2018 – „Analogia Entis Ericha Przywary jako model myślenia katolickiego w postmodernistycznej rzeczywistości”, Teologia w Polsce 12/2 (2018) 215-231.

2018 – “Kościół ogłasza świętych, nie potępionych. Najważniejsze argumenty H.U. von Balthasara za nadzieją zbawienia dla wszystkich”, w: Jest nadzieja, bo jest życie wieczne, red. B. Kulik, W. Pałęcki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018 , 107-126.

2018 – “Viri probati and presiding over the Eucharist according to Edward Schillebeeckx”, Bogoslovni vestnik 78 (2018/1) 105-119.

2017 – “Koncepcja piekła i zstąpienia do piekieł u Hansa Ursa von Balthasara”, w: Scripturae Lumen. Biblia i jej oddziaływanie. Życie wieczne, red. G. M. Baran, J. Królikowski, P. Łabuda, Tarnów 2017, 87-102.

2017 – „Somiglianze nella visione delle «cose ultime» tra Hans Urs von Balthasar e Faustina Kowalska”, Teologia w Polsce 11 (2017/1) 129-145.

2016 – „«Speranza per tutti». Due approcci: Hans Urs von Balthasar e Wacław Hryniewicz”, Rassegna di Teologia 57 (2016/4) 655-678.

2016 – „Odpusty – ostateczne zgładzenie grzechu”, Warszawskie Studia Teologiczne XXIX/1 (2016) 82-99.

2015 – „Balthasar i Hryniewicz – dwie eschatologie”, Studia Bobolanum 3 (2015) 157-170.

Konferencje:

2018 – „Escatologia di Sergej Bulgàkov come ispirazione significativa per la speranza della salvezza universale di Wacław Hryniewicz” na Międzynarodowej Konferencji Teologicznej “Między Wschodem a Zachodem” organizowanej przez PWTW, Collegium Joanneum, Warszawa, 13-15.04.2018.

2017 – “Rom. 12,4-8: The ecclesial-pneumatological or christological concept of the church? Can the viri probati preside the Eucharist?” na Szeged Internetional Biblical Conference “Interpretation of the Letter to the Romans in Orthodox Theology, during the Renaissance, during the Reformation period and in today’s Biblical Studies” organizowanej przez Foundation of SIBC, Szeged, 28-30.08.2017

2017 – „Powrót do analogia entis w interpretacji Ericha Przywary” na Międzynarodowej Konferencji Teologicznej “Czy teologia potrzebuje nawrócenia?” organizowanej przez PWTW, Collegium Joanneum, Warszawa, 26-28.04.2017

Contact:

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

mraczynskirozek@akademiakatolicka.pl

Research interests:

Eschatology, Sacramentology, Theology of H.U. von Balthasar, Theology of E. Przywara, Theology of S. Bulgakov.

Courses:

Eschatology, Pneumatology, Sacramentology, Dogma and Heresies today, Jesus Christ as the synthesis of dogma, Hope for the Salvation of All in Balthasar’s and Hryniewicz’s Interpretations.

Curriculum vitae:

2001-2007 – studies at St. John the Baptist Seminary in Warsaw (a part of the Catholic Academy in Warsaw) completed with the degree of Master in Theology (with the thesis: Wyjaśnienia do Ksiąg Królewskich Bedy Czcigodnego – przekład, wstęp i opracowanie, under direction of fr. prof. dr hab. Józef Naumowicz)

2009-2011 – licentiate studies in dogmatic theology at the Pontifical Gregorian University in Rome completed with the licentiate title (with the thesis: Uno studio del Vaticano II sulla partecipazione dei battezzati laici alla funzione regale della Chiesa, under direction of fr. prof. Dario Vitali).

2012-2015 – doctoral studies in dogmatic theology at the Pontifical Gregorian University in Rome completed with the PhD title (with the thesis: L’inferno e la speranza della salvezza nell’escatologia di H.U. von Balthasar e W. Hryniewicz, under direction of fr. prof. Dariusz Kowalczyk and fr. prof. Antonio Nitrola).

Since 2015 – Assistant professor at the Catholic Academy in Warsaw in Warsaw.

Since 2019 – Director of PhD department.

Publications:

Publications on ResearchGate (link)

2023 – „Płodna wspólnota małżeńska jako obraz Trójcy Świętej i vice versa – na przykładzie teologii Hansa Ursa von Balthasara i katechez papieża Franciszka”, Studia Bobolanum 34/2 (2023) 87-99.

2022 – “The Angelology of Sergius Bulgakov”, Polonia Sacra 26/1 (2022) 37-58.

2021 – “The Role of the Holy Spirit during Parousia in the Eschatology of Sergius Bulgakov”, Polonia Sacra 25/2 (2021) 93-113.

2020 – “Unavoidability of Nature. A Struggle to Reintroduce the Concept by Erich Przywara and Chantal Delsol”, Verbum Vitae 38/2 (2020) 613-632.

2019 – “The Church as the Realization of the Nature of Man in »Deus Semper Maior« by Erich Przywara”, Bogoslovni Vestnik 79 (2019/3) 752-785.

2019 – “Koncepcja kary wiecznej w eschatologii Wacława Hryniewicza” [The Concept of Eternal Punishment in Wacław Hryniewicz’s Eschatology], Verbum Vitae 36 (2019) 217-242.

2019 – Escatologie della speranza – Hans Urs von Balthasar e Wacław Hryniewicz, Wydawnictwo PWT we Wrocławiu, Wrocław 2019.

2019 – Teologia między Wschodem a Zachodem [Theology between East and West], ed. M. Dobrzeniecki, M. Raczyński-Rożek, Wydawnictwo WAM, Kraków 2019.

2019 – “Escatologia di Sergej Bulgakov come ispirazione significativa per la speranza della salvezza universale di Wacław Hryniewicz”, in: Teologia między Wschodem a Zachodem, ed. M. Dobrzeniecki, M. Raczyński-Rożek, Wydawnictwo WAM, Kraków 2019, 111-131.

2018 – „Analogia Entis Ericha Przywary jako model myślenia katolickiego w postmodernistycznej rzeczywistości” [Analogia Entis by Erich Przywara as a model of Catholic thinking in postmodern reality], Teologia w Polsce 12/2 (2018) 215-231.

2018 – “Kościół ogłasza świętych, nie potępionych. Najważniejsze argumenty H.U. von Balthasara za nadzieją zbawienia dla wszystkich” [The church proclaims saints, not damned. The most important arguments of H.U. von Balthasar for the hope of salvation for all], in: Jest nadzieja, bo jest życie wieczne, ed. B. Kulik, W. Pałęcki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, 107-126.

2018 – “Kościół ogłasza świętych, nie potępionych. Najważniejsze argumenty H.U. von Balthasara za nadzieją zbawienia dla wszystkich”, in: Jest nadzieja, bo jest życie wieczne, ed. B. Kulik, W. Pałęcki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018 , 107-126.

2018 – “Viri probati and presiding over the Eucharist according to Edward Schillebeeckx”, Bogoslovni vestnik 78 (2018/1) 105-119.

2017 – “Koncepcja piekła i zstąpienia do piekieł u Hansa Ursa von Balthasara” [Hans Urs von Balthasar’s concept of hell and descent into hell], in: Scripturae Lumen. Biblia i jej oddziaływanie. Życie wieczne, ed. G. M. Baran, J. Królikowski, P. Łabuda, Tarnów 2017, 87-102.

2017 – „Somiglianze nella visione delle «cose ultime» tra Hans Urs von Balthasar e Faustina Kowalska”, Teologia w Polsce 11 (2017/1) 129-145.

2016 – „«Speranza per tutti». Due approcci: Hans Urs von Balthasar e Wacław Hryniewicz”, Rassegna di Teologia 57 (2016/4) 655-678.

2016 – „Odpusty – ostateczne zgładzenie grzechu” [Indulgence – destruction of all human sin], Warszawskie Studia Teologiczne XXIX/1 (2016) 82-99.

2015 – „Balthasar i Hryniewicz – dwie eschatologie” [Balthasar and Hryniewicz – two eschatologies], Studia Bobolanum 3 (2015) 157-170.

Conferences:

2018 – „Escatologia di Sergej Bulgàkov come ispirazione significativa per la speranza della salvezza universale di Wacław Hryniewicz” at International Theological Conference “Between East and West” organised by Pontifical Faculty of Theology in Warsaw, Collegium Joanneum, Warsaw, 13-15.04.2018.

2017 – “Rom. 12,4-8: The ecclesial-pneumatological or christological concept of the church? Can the viri probati preside over the Eucharist?” at Szeged Internetional Biblical Conference “Interpretation of the Letter to the Romans in Orthodox Theology, during the Renaissance, during the Reformation period and in today’s Biblical Studies” organised by Foundation of SIBC, Szeged, 28-30.08.2017

2017 – „Powrót do analogia entis w interpretacji Ericha Przywary [Return to the analogia entis in Erich Przywara’s interpretation]” at International Theological Conference “Is the conversion of theology necessary?” organised by Pontifical Faculty of Theology in Warsaw, Collegium Joanneum, Warsaw, 26-28.04.2017