CURRICULUM VITAE:

Magisterium – 1977 –  Etyka naturalna a etyka objawiona w Rz 1, 18-32

Doktorat – 1983 – Problem determinacji zasad współżycia społecznego według Johna Rawlsa

Habilitacja – 2000 – Odpowiedzialność fundamentem ludzkiej podmiotowości? Potrzeba i możliwości rozwinięcia koncepcji Emmanuela Lévinasa

Profesura –  2012 – Warto czy należy? Studium na temat istoty i źródeł normatywności.

KSIĄŻKI:

Odpowiedzialność fundamentem ludzkiej podmiotowości? Potrzeba i możliwości koncepcji E. Lévinasa, Warszawa 1999, ATK, s. 294.

Warto czy należy? Studium na temat istoty i źródeł normatywności, Wyd. UKSW, Warszawa 2011, s. 582.

PUBLIKACJE W KSIĄŻKACH ZBIOROWYCH:

Godność pracy w perspektywie zarządzania naukowego i performatywnego, w: Zarządzenie przedsiębiorstwem w społecznej nauce Kościoła. Monografia naukowa, red. W. Gajda i P. Soroka, Oficyna Wydawnicza Szkoły Zarządzania, Szkoły Wyższej, Warszawa 2020, ss. 41-51.

KSIĄŻKI NAPISANE Z INNYMI:

Fenomén krásy v reflexii ruského a slovanského myslenia 20. storočia?  we współpracy z Heleną Hrehovą i  Peterem Rusnakiem (Universytet w Trnavie, Słowacja). Opracował część polską  Zależność między pięknem a dobrem w twórczości Władysława Tatarkiewicza oraz Józefa Tischnera, Trnava 2011 ss. 92-169.

O normatywności w etyce ( P. Duchliński, A. Kobyliński, R. Moń, E. Podrez), Wyd. WAM, Kraków 2015, ss. 320.

Inspiracje chrześcijańskie w etyce (P. Duchliński, A. Kobyliński, R. Moń, E. Podrez), Wyd. WAM, Kraków 2016), s. 290.

Etyka a fenomen życia (P. Duchliński, A. Kobyliński, R. Moń, E. Podrez), Wyd. WAM, Kraków 2017, ss. 271.

Ryszard Moń (red.), Sylwia Tondel, Jan Krokos, Andrzej Waleszczyński, Styczeń, Seria  Polska Filozofia Chrześcijańska, t.  Wydawnictwo Naukowe Akademii Ingatianum w Krakowie, Kraków 2019, ss. 206 w wersji polskiej  oraz angielskiej.

Piotr Duchliński, Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń, Ewa Podrez, Etyka a problem nihilizmu, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ingatianum w Krakowie, Kraków 2019, ss.259.

Etyka (rozdział napisany wraz z E. Podrez), w: Przewodnik po polskiej filozofii chrześcijańskiej XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2020, ss.133-153. Wersja polska i angielska.

ARTYKUŁY NAUKOWE:

Antynomie sprawiedliwości, w: Przegląd Katolicki 41 (1989), s.3.

Metoda ustalania treści ustaw w demokratycznym państwie prawa. Refleksje na temat teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa, „Roczniki Filozoficzne KUL” 49/50 (1991/1992), z. 2, ss. 111-127.

Wolność czy odpowiedzialność? O etyce odpowiedzialności Hansa Jonasa, „ Chrześcijanin w świecie” 192 (1993), ss. 96 – 110.

Zależność pomiędzy wizją dobrego życia a teorią normatywną, „Warszawskie Studia Teologiczne” 6 (1993), ss. 267-284.

Czy „trzecia droga”?, „Słowo – dziennik katolicki” 10- 11. X.1993, s. 3.

Czym jest świadomość moralna? „Communio” 6 (84) 1994, ss. 46-59.

Sport a czas wolny, „Chrześcijanin w świecie” 200 (1995), ss.115- 22.

Źródła konfliktów moralnych i próby ich usuwania, w: Studia „Philosophiae Christaianae” 2 (1996), ss. 236-244.

Gadamerowska interpretacja hermeneutyki Friedricha D. E. Schleiermachera, „Warszawskie Studia Teologiczne” 8 (1995), ss. 233- 45.

Literatura a poznanie etyczna, „Collectanea Theologica” 65 (1996), z. 95
– 108.

Różne typy inności. Podobieństwa i różnice pomiędzy E. Lévinasem i P. Ricoeurem, „Collectanea Theologica” 65 (1996), z. 4, 115-128.

Etyka podmiotowa czy przedmiotowa? O Arystotelesowskim rozumieniu sprawiedliwości

„Warszawskie Studia Teologiczne” X/1997, 197-204.

Pragnienie jako miłość. Porównanie dwóch koncepcji filozoficznych, w: „Studia. Philosophiae Christianae” 33 (1997), nr 1, ss. 133-138.

Jak uczyć etyki, by nie stać się gawędziarzem lub ideologiem, w: Etyka w szkole, ATK, Warszawa 1997, ss. 51-55.

Etyka podmiotowa czy przedmiotowa? O Arystotelesowskim rozumieniu sprawiedliwości, „Warszawskie Studia Teologiczne” 10 (1997), ss. 197 – 204.

Miejsce teorii sprawiedliwości w systemie etycznym?, „Studia Teologiczne” (Białystok, Drohiczyn, Łomża) 15 (1997), ss. 127 – 139.

Eucharystia źródłem wolności, „Collectanea Theologica” 3 (1997), ss. 17 – 26.

Między tomizmem a heglizmem. Rzecz o etyce B. Quelquejeu, „Studia „Philosophiae Christianae” 34 (1998), nr 1, ss. 60 – 64.

Między tomizmem a heglizmem: rzecz o etyce B. Quelquejeu, „Studia Philosophiae Christianae” 34/1, 1998, 60-64.

Humanizm według E. Lévinasa, „Studia Philosophie Christianae” 35 (1999), nr 2, ss. 187 – 196.

Etyka J. Lacana, „Studia Philosophie Christianae” 35 (1999), nr 2 ss. 136 – 148.

Trzy koncepcje etyki odpowiedzialności, w: Z. Sareło (red.) Meandry etyki, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2001, s. 69-88.

Znaczenie metody kontrolowanej postawy R. Brandta dla współczesnych rozważań etycznych, „Studia Philosophiae Christianae” 37(2001), nr 2, s.33-44.

Dlaczego i w jakiej mierze przekonania mogą być przedmiotem etyki?, w: Codzienne pytania Antygony,  Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora  Tadeusza Stycznia z okazji 70. urodzin (red. A. Szostek, A. Wierzbicki), Instytut Jana Pawła II KUL, Lublin 2001, s.164-177.

Etyka globalna: utopia czy konieczność u progu trzeciego milenium?   „Warszawskie Studia Teologiczne” 14(2001),s. 181-191.

Die Grundzüge des Utilitarismus, w: Utilitarismus in der Bioethik. Seine Voraussetzungen und Folgen am Beispil der Anschauungen von Peter Singer, W. Bołoz, G. Höver (red.), LIT Verlag, Münster-Hamburg-London 2002, s. 25-41.

Główne założenia etyki utylitarystycznej, w: Utylitaryzm w bioetyce. Jego założenia i skutki na przykładzie etyki Petera Singera, W. Bołoz, G. Höver, (red.), Wyd. Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa 2002, s. 29-48.

Pierwszeństwo świadomości moralnej? Niektóre podobieństwa pomiędzy koncepcjami E. Lévinasa i J. Lacana, w: E. Podrez, R. Moń (red.), Konteksty podmiotowej świadomości, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2003, s. 101-112.

Zrozumienie jako łącznik pomiędzy kategorią czynności a kategorią moralną,  w: E. Podrez, R. Moń (red.), Konteksty podmiotowej świadomości, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2003, s.181-193.

Specyfika etyki polskiej XX wieku, „Studia Philosophiae Christianae”, 39(2003) nr 1, s. 43-74.

Problematyka wartości w ujęciu współczesnej filozofii brytyjskiej, „Warszawskie Studia Teologiczne” 15 (2002) s. 217-228.

Ontologiczne podstawy moralności „Studia Philosophiae Christianae”, 40(2004) nr 1, s. 61-71.

Doniosłość powinności ontycznej, „Studia Philosophiae Christianae”, 41(2005) nr 1, s. 41-52.

Wkład Haralda Pricharda w zrozumienie powinności, „Warszawskie Studia Teologiczne” 19 (2006) s. 353-364.

Współczesne dyskusje na temat stosunków faktów moralnych do zasad moralnych, „Studia Philosophiae Christianae”, 41(2007) nr 1, s. 139-151.

The Place of Philosophy  in Academic Education, „Acta Philosophica Tyrnavensis 13 (2007), s. 49-55.

The Role of Otherness In Interpersonal Dialogue, „Warszawskie Studia Teologiczne” 21(2008), s.191-197.

Trzeci a relacja inności. Praktyczny wymiar etyki E. Lévinasa, w: R. Moń, K. Wieczorek (red),  Jeden za drugiego – Lévinas filozofem więzi społecznej, „Episteme” 84(2008), Olecko, s.129-142.

On Some Diseases  of Contemporary Ethics, w: R. Moń, A. Kobyliński (ed), The Dilemmas of Modern Ethics, Wyd. UKSW, Warszawa 2009, s. 45-58.

The Reed for Individual Freedom to Complement Social Freedom, w: M. Klobšická, M. Jozek (wyd.), Personalnálna obnova Humanisty na prahu 21.storčia, Nitra 2009, s. 26-36.

Czy po Heideggerze i Lévinasie możliwa jest etyka w tradycyjnym tego słowa znaczeniu? „Filozofia chrześcijańska” 6 (2009), s. 117-126.

Reflections on the Signifiance and Cultural Dimension of the Fall of Communism, w: H. Hrehová (red.), Transformácia l’udskey identity v strednej Európie po roku 1990,  Wyd. Trnasvkey univerzity, Trnava 2010, s. 24-31.

Moralne źródła deontologii lekarskiej, „Warszawskie Studia Teologiczne” 22(2009) nr 1, s. 175- 184.

Potrzeby czy prawo naturalne fundamentem praw człowieka, w: R. Moń, A. Kobyliński, Etyczne wymiary praw człowieka, Wyd. UKSW Warszawa 2009, s. 13-24.

Ethical Minimalismus or Maximalismus? w:  R. Moń, E. Podrez (red.), Ethics in Public Life, Wyd. UKSW, Warszawa 2009, s. 13-43.

Czy Kant dopuściłby pewne dzisiejsze formy kłamstwa?, w: W. Zuziak, J. Mysona Byrska (red.), Kłamstwo w życiu publicznym, Wyd. Uniw. Jana Pawła II, Kraków 2009, s. 43-54.

Recognition as the Foundation of Moral Obligation, w: Pavol Dancák, Dusan Hruska, Radovan Soltés, Marek Rembierz (red.), Personalizmus a súčanosť I., Presovska Univerzita, Presov 2010, s. 114-122.

Ocena wkładu Davida Rossa w zrozumienie powinności, „Studia Philosophiae Christianae” 46(2010), nr 1, s. 73-91.

Relacja wartości do powinności według Aleksandra Pfändera i Alexiusa Meinonga, w: Piotr Duchliński (red.) Dziedzictwo aksjologii fenomenologicznej studia i szkice, ss.79-95, Ignatianum WAM, Kraków 2011.

Ethics Rooted in the History and Experence of Eternal Truths on the Views of Tadeusz Styczeń,  “Acta Moralia Tyrnaviensia” 4(2011), s. 64-82.

Godność człowieka a jego autonomia, w: E. Podrez, T. Stawecki (red.), Badania nad embrionami ludzkimi w świetle etyki i prawa, Wyd. UW, Warszawa 2012, s. 79-87.

Correlations between Phenomenology and Metaphysics in French Philosophy, „Studia Philosophiae Christianae” 47(2011) 2, s. 103-121.

The Importance of Substantial Ethical Issues. Is the Diagnosis Made by Tadeusz Styczeń Correct? „ Studia Philosophiae Christianae”” 48 (2012), nr 4, s.

Form of Social „Therapy”. Is Peter Sloterdijk Right?, w: A. Cebula, K. Rozmarynowska, A. Waleszczyński (red). Ethics and Public Sphere, Wyd. UKSW, Warszawa 2013, s. 49-58.

Czy Inez może (powinna) się zmienić? Kilka uwag na temat ewolucji poglądów Jeana-Paula Sartre’a, w: K. Stachewicz (red. ), Jean-Paul Sartre w poszukiwaniu moralności. Etyczne dziedzictwo myśli, Wyd. UAM, Poznań 2013, s. 95-105.

Adekwatność wyrażenia ‘efekt Lucyfera’, w: A. Drabarek, Z. Król (red.), Efekt Lucyfera w perspektywie naukowej. Jak nauka może uczestniczyć w odpowiedzi na pytanie: Dlaczego ludzie czynią zło?, Wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2013, s. 24-33.

Miłość mądrości czy mądrość miłości czyli o jednej z różnic między filozofią klasyczną a nieklasyczną, w: P. Duchliński. D. Dańkowski (red.), W kręgu etyki klasycznej. Inspiracje kontynuacje, WAM, Kraków 2014, s. 75-82.

Rola i miejsce antropologii w systemach etycznych Stycznia, Ślipki i Tischnera, „Warsz. Studia Teologiczne” 2(2014),  s. 151- 160.

Following Procedures or Protecting the Dignity of the Human Person? Paul Ricoeur’s Reading of Rawls, “Acta Moralia Tyrnaviensia” 5(2015),s. 77-83)

Odpowiedzialność społeczna w świetle współczesnej performatyki, w: K. Stachewicz, Deum et animam scire, Wyd. UAM, Poznań 2015, s. 115-136.

Liberty, Soul, Morality. A Reflection on Ethical Ideas in the Context of Slavic Languages, “Acta Moralita Tyrnaviensia” VI, Trnave 2015, s. 53-69.

Etyka fenomenologiczna, w: S. Janeczek (red.), Dydaktyka filozofii. Etyka, t. 5, cz. 1, Wyd. KUL, Lublin 2016, s. 109-133.

Etyka odpowiedzialności, w: S. Janeczek (red.), Dydaktyka filozofii. Etyka, t. 5, cz. 1, Wyd. KUL, Lublin 2016 , s. 181- 213.

To What Extent do Circumstances Affect the Nature of Actions?, „Studia Philosophiae Christianae”  2015, nr 2, s. 85-95.

Tolstoy or Ilyin? Ethical Dialemmas Over Counteracting Evail by Force, “Acta Moralia Tyrnaviensia” 7(2017),s. 50-64.

Rola ruchu „Soildarność” w zrozumieniu sensu wolności w latach 1980-1989, „Acta Moralia Tyraviensia”, IX, Trnava 2019, s. 89-98.

„Humanae Vitae” odpowiedzią na współczesne spory filozoficzno-teologiczne oraz przypomnieniem podstawowych prawd chrześcijańskiej wiary, „warszawskie Studia Teologiczne, XXXII/3/2019,  s. 39-56.

Skąd wiemy, na czym polega wolność? Wpływ neomarksizmu, „Studia Loviciensia” 21/2019 s. 411-417.

Autonomia jako autotranscendencja w prawdzie. O etyce wyrosłej z doświadczenia dziejowego i przeżywania prawd wiecznych, „Ethos” 33(2020) nr 1(129), ss. 329-351.

Indywidualny, społeczny i moralny wymiar solidarności w: Władysław Zuziak, Barbara Żmuda-Frydrychowska, Solidarność w życiu publicznym, Kraków 2021, s. 7-32.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH

Utylitaryzm w bioetyce, jego założenia i skutki na przykładzie poglądów Petera Singera, zorganizowanym przez UKSW i Uniwersytet Reński w Bonn. Referat i udział w dyskusji.

Pierwszeństwo świadomości moralnej? Pewne podobieństwa  pomiędzy koncepcjami E. Lévinasa i J. Lacana  na sympozjum zorganizowanym przez Sekcję Etyki UKSW w dniu 24 kwietnia 2002 roku na temat: Związki pomiędzy świadomością psychiczną a świadomością moralną.

Zrozumienie jako łącznik pomiędzy kategorią czynności a kategorią moralną wygłoszony na sympozjum międzywydziałowym, zorganizowanym  przez UKSW, w dniach 7-8 maja 2002 roku (o zasięgu krajowym) na temat: Historia i historyczność w etyce, literaturze i sztuce.

Odpowiedzialność w nauce, Sympozjum zorganizowane przez „Societas Ethica” Salzburg 2-28.08. 2005.

Nauka a wiara w czasach pontyfikatu Jana Pawła II, konferencja zorganizowana przez prof. dra hab. Michała Kleibera ministra szkolnictwa wyższego na temat Nauka a wiara w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 24 czerwca 2005 r.

Moralne źródła deontologii lekarskiej, Sympozjum zorganizowane przez AM w Warszawie  na temat: Dokąd zmierzasz medycyno? Warszawa 02.03. 2007.

Trzeci a relacja inności. Praktyczny wymiar etyki E. Lévinasa, ref. wygłoszony na konferencji międzynarodowej Jeden za drugiego. Lévinas filozofem więzi społecznej zorganizowanej przez UKSW i UŚ 18-19. 04. 2007.

The Place of Philosophy in Academic Education,,  w konferencji na temat Poslanie filozofie na univerzite v sucasnej dobe,   Trnava 15.10.2007.

Możliwość reinterpretacji  poglądów Kanta na temat uczuć w świetle jego rozważań  zawartych w „Antropologii w ujęciu pragmatycznym” referat wygłoszony na konferencji zorganizowanej przez UKSW na temat Pascal a Kant opozycjoniści czy sprzymierzeńcy? Warszawa 06.12.2007.

Kiekeggaardowska kategoria powtórzenia, na konferencji Kierkegaard dzisiaj, UMK Toruń 29.05.2008

The Need for Individual Freedom to Complement Social Freedom, na konferencji Personálna obnova humanity Nitra,  październik 2008.

Czy po Heideggerze i Lévinasie możliwa jest etyka w tradycyjnym tego słowa znaczeniu? na konferencji Lévinas – Heidegger, z  cyklu Dziedzictwo współczesnej etyki, Poznań 10.12. 2008.

Rola i miejsce antropologii w etyce T. Ślipko, T. Stycznia, J. Tischnera.   W czasie  konferencji Styczeń –  Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce, UKSW, Warszawa 19.03.2009.

Refleksja filozoficzna nad prawami człowieka w krajach Europy środkowo-wschodniej w II połowie XX wieku, Konferencja międzynarodowa zorganizowana przez UKSW, Warszawa 13.05.2009.

Uznanie fundamentem powinności moralnej, na konferencji z cyklu, Personalizmus a sucasnost, Presov, 23-24.04.2009.

Czy Kant dopuściłby dzisiaj pewne formy kłamstwa?, na konferencji Kłamstwo a życie publiczne, Kraków, UPJPII, 21-22.10.2009.

Refleksja nad znaczeniem i kulturowym rozmiarem upadku komunizmu, podczas konferencji  Transformacia ľudskiej identity v strednej Europe po roku 1990″, Trnava, 9.10.2009.

Godność człowieka a jego autonomia, na konferencji Badania z wykorzystaniem ludzkich embrionów jako problem etyczny i prawny, UW, Warszawa 12 grudnia 2009.

Prawa człowieka a współczesna demokracja, podczas konferencji Filozofia praw człowieka, UKSW, Warszawa 12 maja 2010.

Relacja wartości do powinności według Alexandra Pfändera i Alexiusa Meinonga,seminarium Dziedzictwo etyki współczesnej, Wyższa Szkoła Filozoficzno -Pedagogiczna Ignatianum, Kraków 1 czerwca 2010 roku.

Ethics Rooted in the History and the Experience of Eternal Truths, podczas konferencji Slovanské motívy krásy, v etikie,estetike a morálnej filozofii, Trnava 5.11.2010.

Prawa człowieka widziane inaczej. Postęp czy regres? Międzynarodowe sympozjum Bioeetyka i wielokulturowość w medycynie (Boethics and Multiculture in Medicine, Uniwersytet Medyczny,  Białystok 12. 03. 2011.

Ważność rzeczowej  problematyki etycznej. Słuszność diagnozy dokonanej przez Tadeusza, Stycznia? Konferencja Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje etyczne w etyce. Deontologiczny wymiar relacji ludzkich, UKSW, Warszawa 19 marca 2012.

Forms of Social “Therapy”. Is Peter Sloterdijk Right? (Formy „terapii” społecznej. Czy Peter Sloterdijk ma rację?, konferencja międzynarodowa  W poszukiwaniu aksjologicznego minimum debaty publicznej, UKSW, Warszawa 10.05.2012.

Adekwatność wyrażenia 'Efekt Lucyfera” ? konferencja. Efekt Lucyfera w perspektywie naukowej. Jak nauka może uczestniczyć w odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?”, PAN, Warszawa 16.XI, 2012.

Możliwość etyki chrześcijańskiej, konferencja Dziedzictwo współczesnej etyki pt. Etyka chrześcijańska dzisiaj –  UKSW, Warszawa, 13. XII. 2012.

Istota normatywności, konferencja Dziedzictwo współczesnej etyki, Ignatianum, Kraków, 23.04.2013.

Interpenetration of Mutational and Normative Forces in Social Life, Konferencja międzynarodowa, Etyka społeczna w życiu publicznym. Aksjologiczne podstawy więzi międzyludzkich,  UKSW, Warszawa 15.05.2013 r.

Miłość mądrości czy mądrość miłości?, konferencja Etyka klasyczna w XXI wieku,  Ignatianum, Kraków 21.05. 2013.

O co spierają się dzisiaj etycy? Konferencja Oryginalność i specyfika filozofii uprawianej i nauczanej na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej,  UKSW, Warszawa, 21 listopada 2013.

Rola i  zadania etyka w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, konferencja Etyka obywatelska dzisiaj, KUL, Lubin 26 listopada 2013.

To What Extent Do Circumstances Affect the Nature of Actions? Similarities between the Argumentation of John Paul II and Thomas Nagel, konferencja międzynarodowa, Ethics of Moral Absolutes Twenty Years after Veritatis Splendor (Etyka zobowiązań absolutnych.W dwadzieścia lat po Veritatis splendor), UKSW, Warszawa, 16-17.12.2013.

Maksymalizm czy minimalizm etyczny?, konferencja, Dydaktyka etyki, KUL Lublin 11.03. 2014.

Dzieło sztuki miejscem ujawnia się prawdy bytu według Romana Ingardena i Władysława Stróżewskiego, konferencja Dziedzictwo współczesnej etyki. Aksjologia i etyka Romana Ingardena i jego uczniowie. Ignatianum, Kraków 20 maja 2014 roku.

W jakim stopniu myśl Emmanuela Lévinasa stanowi dopełnienie koncepcji personalistycznej Tadeusza Stycznia?, konferencja Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce, Ignatianum,  Kraków  21 kwietnia 2015.

Following Procedures or Protecting the Dignity of the Human Person? Paula Ricoeur’s Reading of Rawls, konferencja międzynarodowa w ramach grantu WEGA  nr 1/0061/14 Aktuálne „sociálno-etické” trendy a problematyka spavodlivosti v kontexte srednej Európy a v suscanom ruskom mysleni, Trnava 4 listopada 2014.

Liberty, Soul, Morality. A Reflection on Ethical Ideas in the Context of Slavic Languages,  konferencja międzynarodowa na temat: Socio-Ethical Ideas in Contemporary Russian Philosophy w ramach grantu Vega Nr 1/0061/14, Trnava 05.05. 2015

W jakim stopniu myśl Emmanuela Lévinasa stanowi dopełnienie koncepcji personalistycznej Tadeusza Stycznia?,  w czasie konferencji  Myśl Emmanuela Lévinasa, Ignatianum, Kraków 2015.

Życie, radość i cierpienie. W interpretacji Michela Henry’ego VI Ogólnopolskie Konwersatorium z cyklu „Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce”, Ignatianum, Kraków 13 maja 2016.

Lev Tolstoy or Ivan Ilyin? Ethical Dilemmas Over Counteracting Evil by Force,   konferencja Reflexia človeka v slovanskom filozofickom prostredí. W ramach VEGA nr 1/0375/16 nt. Idea of Man between Profanum and Sacrum in Russian Thinking of 20th Century, Trnava 26.X.2016

The Role and Responsibilities of Ethicists in the Formation of Civil Society, Międzynarodowa konferencja naukowa: Image of Man in Social Sciences, University of Trnava 30.03.2017.

Godność pracy w perspektywie zarządzania naukowego i performatywnego„, Międznarodowa konferencja ,,Business Menagement in the Social Teaching of Church”, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania, Warszawa,  25 maja 2019 r.

O etyce wyrosłej z doświadczenia dziejowego i przeżywania prawd wiecznych, w ramach konferencji na temat  BYĆ SOBĄ POPRZEZ PRAWDĘ O kategorii autotranscendencji według Tadeusza Stycznia SDS, Lublin 13 grudnia 2019.

The Experence of Person as a Starting Point in the Search for Truth and Good. Philosophy of Tadeusz Styczeń, w ramach konferencji Christian Philosophy. Its Past, Present and Future, Ignatianum, Kraków 23.IX. 2020.

REDAKCJA KSIĄŻEK:

Konteksty podmiotowej świadomości, (R. Moń, E. Podrez), Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2003.

Jeden za drugiego, Lévinas filozofem więzi społecznej, (R. Moń, K. Wieczorek), Wyd. Episteme, Olecko, 2008.

Etyczny wymiar praw człowieka, ( A. Kobyliński R. Moń), Wyd. UKSW, Warszawa 2009.

The Dilemmas of Modern Ethics,(R. Moń, E. Podrez), Wyd. UKSW, Warszawa 2009.

Ethics in Public Life,  (A. Kobyliński, R. Moń), Wyd. UKSW, Warszawa 2009.

O prawach człowieka nieco inaczej, (A. Kobyliński, R. Moń),Wyd. UKSW, Warszawa 2011.

UDZIAŁ W GRANTACH:

Social-ethics Themes in Contemporary Russian Philosophy, Uniwersytet w Trnavie. Vega 1/0061/14.

Idea of Man between Profanum and Sacrum in Russian Thinking of 20th Century,  Uniwersytete w Trnavie VEGA nr 1/0375/16.

Pomniki Filozofii Polskiej, Styczeń, ( razem z  J. Krokosem, S. Tondel, A. Waleszczyńskim), grant MNiSW dla  Ignatianum w  Krakowie, 2016-2020.