Ogłoszenia

W związku z nowymi wytycznymi spowodowanymi pandemią COVID-19 na kursach dla doktorantów zostaje wprowadzone nauczanie zdalne.

 

Zajęcia będą prowadzone zdalnie w czasie rzeczywistym na darmowej wersji platformy Zoom. Będą one się odbywać w tych samych godzinach, w których odbyłyby się na uczelni. Aby móc uczestniczyć w wykładzie, bądź seminarium wykładowca wyśle każdemu z Państwa (najpóźniej na dzień przed zajęciami) link do spotkania. Należy go kliknąć 5 minut przed wyznaczoną porą i oczekiwać na przyjęcie do spotkania.

 

Ponieważ darmowa wersja Zoom ogranicza czas spotkania do 40 min., wykłady będą trwały po 40 min. po czym będzie przerwa i należy na nowo kliknąć ten sam link i powrócić do spotkania np. wykład trwający normalnie półtorej godziny będzie trwał 2 razy po 40 min., a seminarium trwające 2 h 15 min. będzie trwało 3 razy po 40 min. Za pierwszym razem może to sprawiać trochę problemów, ale powinniście szybko dojść do wprawy. Dziękuję za cierpliwość i mam nadzieję, że ta pandemia szybko się skończy!

 

Wykład ks. Starowieyskiego zostanie udostępniony w innej formie.

 

Uwaga!  Ogłoszenia dla studentów studiów doktoranckich na stronie ,,Szkoła Doktorska” w zakładce – ,,Studia doktoranckie (okres przejściowy)”

 

Terminarz zajęć

Czym jest?

„Licencjat Kanoniczny – Przygotowanie do Doktoratu” to 4-letnie studia, które swoją podstawę prawną posiadają w Ustawie o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) jako inne formy kształcenia (art. 163 ust. 1). Mają one strukturę dwuetapową. Po ukończeniu pierwszego dwuletniego etapu i zaliczeniu egzaminu licencjackiego uczestnik może uzyskać stopień licencjata kanonicznego. Po ukończeniu i zaliczeniu drugiego etapu ma prawo ubiegać się o uzyskanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym.

W ramach studiów proponowane są cztery specjalizacje:

 1. Teologia dogmatyczna
 2. Teologia pastoralna
 3. Teologia św. Tomasza z Akwinu
 4. Teologia duchowości

Dla kogo?

Na LK-PD I etap mogą być przyjęte osoby świeckie, kapłani oraz osoby zakonne, które posiadają dyplom magistra teologii i uzyskali pozytywny wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Na LK-PD II etap mogą być przyjęte osoby świeckie, kapłani oraz osoby zakonne, które posiadają stopień licencjata teologii i uzyskali pozytywny wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Opłata

500 PLN/semestr

Czym różni się Licencjat Kanoniczny – Przygotowanie do Doktoratu (LK-PD) od Szkoły Doktorskiej?

 1. LK-PD ma do dyspozycji większą liczbę miejsc (ok. 20 miejsc) niż Szkoła Doktorska (1-2 miejsc w zależności od uchwały Senatu na dany rok)
 2. LK-PD jest płatne (500 PLN/semestr), podczas gdy w Szkole Doktorskiej doktorant otrzymuje stypendium.
 3. LK-PD nie jest Szkołą Doktorską, tylko inną formą kształcenia, dlatego uczestnik nie jest doktorantem i nie uzyskuje prawa do posiadania legitymacji doktoranta oraz możliwości korzystania ze stypendiów pomocy materialnej.

Dlaczego warto podjąć naukę na LK-PD?

 1. LK-PD proponuje swoim uczestnikom te same zajęcia co w Szkole Doktorskiej, zapewniając wykształcenie na poziomie 8 PRK (czyli konieczne do przystąpienia do doktoratu).
 2. LK-PD daje możliwość korzystania z opieki naukowej tych samych pracowników naukowych co w Szkole Doktorskiej.
 3. Absolwenci LK-PD płacą tylko 25% opłat przy podjęciu przewodu doktorskiego w formie eksternistycznej na Akademii Katolickiej w Warszawie.
 4. Posiada większą liczbę miejsc i tym samym umożliwia naukę tym, którzy nie przejdą kwalifikacji do Szkoły Doktorskiej.

Założenia programowe

Licencjat Kanoniczny nie jest w świetle Ustawy Szkołą Doktorską, jednak umożliwia podjęcie postępowania doktorskiego w trybie eksternistycznym, dlatego też powinien przygotować kandydata według wytycznych w/w struktury. Według założeń autorów USWiN doktorant nie ma być starszym studentem, ale młodym badaczem. Co to oznacza w przypadku dziedziny jaką stanowią nauki teologiczne? Badacz w dziedzinie nauk teologicznych musi posiadać umiejętność formułowania metodologii koniecznej do przeprowadzenia badań, wyszukiwania tematów do projektów badawczych i pisania ich, pisania artykułów naukowych i monografii, występowania na konferencjach, które są miejscem wymiany bieżącej myśli naukowej i wreszcie ma być ekspertem w konkretnych polach badawczych.

Dodatkowym wymaganiem do uzyskania doktoratu na uczelniach kościelnych jest posiadanie stopnia licencjatu kanonicznego.

 

Program kształcenia

Aby odpowiedzieć na te wymagania Licencjat Kanoniczny oferuje następujący program:

Studia trwają 4 lata i składają się z dwóch etapów:

I etap (2 lata): 21 spotkań rocznie, na które składają się wykłady metodologiczne, specjalizacyjne, seminaria naukowe i dwie konferencje naukowe. Dodatkowo, raz na rok, uczestnik zobowiązany jest zaliczyć pracę pisemną, napisaną pod kierunkiem wybranego promotora, która spełnia wymagania artykułu naukowego. Po zaliczeniu tego etapu może przystąpić do egzaminu licencjackiego oraz obronić pracę licencjacką.

II etap (2 lata): 7 spotkań rocznie, na które składają się seminaria naukowe i dwie konferencje naukowe. Dodatkowo, raz na rok, uczestnik zobowiązany jest zaliczyć pracę pisemną, napisaną pod kierunkiem wybranego promotora. Ponadto w ciągu dwulecia musi zaliczyć jedno wystąpienie na konferencji o charakterze naukowym i opublikować artykuł w recenzowanym czasopiśmie punktowanym.

Wejdź na stronę logowania: LINK

Dyrektor Licencjatu Kanonicznego – Przygotowania do Doktoratu

 

Zastępca Dyrektora Licencjatu Kanonicznego – Przygotowania do Doktoratu

 

Kierownicy specjalizacji

 

Sekretariat AKW (kontakt)