Ogłoszenia

 

27 października 2022 – egzamin i obrona pracy licencjackiej (2. termin). Odbędzie się w siedzibie uczelni przy ul. Dewajtis 3 o godz. 10.00 (wejście B)

30 listopada 2022 – ostateczny termin wpłaty pierwszej raty za czesne (500 PLN)

1 grudnia 2022 – konferencja naukowa Bobolanum pt. Kościół wobec wyzwań współczesności. Współczesne wyzwania wobec małżeństwa i rodziny (obecność obowiązkowa) – ul. Rakowiecka 61.

15 grudnia 2022 – ostateczny termin składania oświadczeń o temacie i promotorze pracy rocznej (składamy do Kierowników Specjalizacji)

Czym jest?

„Licencjat Kanoniczny – Przygotowanie do Doktoratu” to 4-letnie studia, które swoją podstawę prawną posiadają w Ustawie o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) jako inne formy kształcenia (art. 163 ust. 1). Mają one strukturę dwuetapową. Po ukończeniu pierwszego dwuletniego etapu i zaliczeniu egzaminu licencjackiego uczestnik może uzyskać stopień licencjata kanonicznego. Po ukończeniu i zaliczeniu drugiego etapu ma prawo ubiegać się o uzyskanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym.

W ramach studiów proponowane są cztery specjalizacje:

 1. Teologia dogmatyczna
 2. Teologia pastoralna
 3. Teologia św. Tomasza z Akwinu
 4. Teologia duchowości

Dla kogo?

Na LK-PD I etap mogą być przyjęte osoby świeckie, kapłani oraz osoby zakonne, które posiadają dyplom magistra teologii i uzyskali pozytywny wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Na LK-PD II etap mogą być przyjęte osoby świeckie, kapłani oraz osoby zakonne, które posiadają stopień licencjata teologii i uzyskali pozytywny wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Opłata

500 PLN/semestr

Czym różni się Licencjat Kanoniczny – Przygotowanie do Doktoratu (LK-PD) od Szkoły Doktorskiej?

 1. LK-PD ma do dyspozycji większą liczbę miejsc (ok. 20 miejsc) niż Szkoła Doktorska (1-2 miejsc w zależności od uchwały Senatu na dany rok)
 2. LK-PD jest płatne (500 PLN/semestr), podczas gdy w Szkole Doktorskiej doktorant otrzymuje stypendium.
 3. LK-PD nie jest Szkołą Doktorską, tylko inną formą kształcenia, dlatego uczestnik nie jest doktorantem i nie uzyskuje prawa do posiadania legitymacji doktoranta oraz możliwości korzystania ze stypendiów pomocy materialnej.

Dlaczego warto podjąć naukę na LK-PD?

 1. LK-PD proponuje swoim uczestnikom te same zajęcia co w Szkole Doktorskiej, zapewniając wykształcenie na poziomie 8 PRK (czyli konieczne do przystąpienia do doktoratu).
 2. LK-PD daje możliwość korzystania z opieki naukowej tych samych pracowników naukowych co w Szkole Doktorskiej.
 3. Absolwenci LK-PD płacą tylko 25% opłat przy podjęciu przewodu doktorskiego w formie eksternistycznej na Akademii Katolickiej w Warszawie.
 4. Posiada większą liczbę miejsc i tym samym umożliwia naukę tym, którzy nie przejdą kwalifikacji do Szkoły Doktorskiej.

Założenia programowe

Licencjat Kanoniczny nie jest w świetle Ustawy szkołą doktorską, jednak umożliwia podjęcie postępowania doktorskiego w trybie eksternistycznym, dlatego też powinien przygotować kandydata według wytycznych w/w struktury. Według założeń autorów PSWN doktorant nie ma być starszym studentem, ale młodym badaczem. Co to oznacza w przypadku dziedziny jaką stanowią nauki teologiczne? Badacz w dziedzinie nauk teologicznych musi posiadać umiejętność formułowania metodologii koniecznej do przeprowadzenia badań, wyszukiwania tematów do projektów badawczych i pisania ich, pisania artykułów naukowych i monografii, występowania na konferencjach, które są miejscem wymiany bieżącej myśli naukowej i wreszcie ma być ekspertem w konkretnych polach badawczych. Dodatkowym wymaganiem do uzyskania doktoratu na uczelniach kościelnych jest posiadanie stopnia licencjatu kanonicznego.

Aby odpowiedzieć na te wymagania Licencjat Kanoniczny-Przygotowanie do Doktoratu oferuje następujący program:

Studia trwają 4 lata i składają się z dwóch etapów:

I etap (2 lata): 21 spotkań rocznie, na które składają się wykłady metodologiczne, specjalizacyjne, seminaria naukowe i dwie konferencje naukowe. Dodatkowo, raz na rok, uczestnik zobowiązany jest zaliczyć pracę pisemną, napisaną pod kierunkiem wybranego promotora, która spełnia wymagania artykułu naukowego. Po zaliczeniu tego etapu może przystąpić do egzaminu licencjackiego oraz obronić pracę licencjacką.

II etap (2 lata): 7 spotkań rocznie, na które składają się seminaria naukowe i dwie konferencje naukowe. Dodatkowo, raz na rok, uczestnik zobowiązany jest zaliczyć pracę pisemną, napisaną pod kierunkiem wybranego promotora.

Podczas całego toku studiów uczestnik musi zaliczyć jedno wystąpienie na konferencji naukowej. Musi także opublikować artykuł w czasopiśmie punktowanym znajdującym się na liście ministerialnej, lub monografię naukową w wydawnictwie znajdującym się na liście ministerialnej, bądź rozdział w takiej monografii.

Wyniki rekrutacji na LK-PD 2022/2023:

Przyjęci:

0505

0512

1408

1705

1706

1709

1908

2004

2105

2108

2309

2809

3103

Nieprzyjęci:

2502

 

A. Rekrutacja na Licencjat Kanoniczny – Przygotowanie do Doktoratu odbywa się w formie elektronicznej na stronie:

https://dziekanat.akademiakatolicka.pl/Rekrutacja/RKonto/Register

B. Wykaz dokumentów i zasad rekrutacji(pobierz)

 

Termin składania dokumentów: do 22 września 2022 r.

Rozmowa rekrutacyjna: 29 września 2022 r. od godz. 10.00 w siedzibie AKW przy ul. Dewajtis 3, wejście B.

Wejdź na stronę logowania: LINK

Dyrektor Licencjatu Kanonicznego – Przygotowania do Doktoratu

Dyżur Dyrektora (10:00-14:00) – 6 X, 17 XI, 15 XII, 19 I.

Zastępca Dyrektora Licencjatu Kanonicznego – Przygotowania do Doktoratu

 

Kierownicy specjalizacji

 

Sekretariat AKW (kontakt)