Skip to main content
wyszukaj

Wprowadzenie w chrześcijaństwo – życie moralne


ks. dr Jan Konarski

konarski.jan@gmail.com

 

Tematy prac (do wyboru jeden temat, max. 5 tys. znaków)

 1. Począwszy od środowiska pierwotnego poprzez doznanie braku aż do dojrzałości – począwszy od iluzji wszechmocy poprzez respektowanie prawa aż do moralności. Dojrzewanie osobowości a ewolucja moralna podmiotu.
 2. Różnica między normatywnym a dynamicznym pojmowaniem moralności. Funkcja normy moralnej w obu tych sposobach rozumienia moralności.
 3. Na czym polega moralny sens alienacji? Kiedy moralność może alienować? Jakie myślenie moralne chroni przed alienacją?
 4. Godność człowieka jako zasada personalistycznego rozumienia moralności – w oparciu o wstęp do części moralnej Katechizmu Kościoła Katolickiego, własne lektury i osobiste obserwacje.

Oprócz podanych lektur zachęcam do poszukiwania inspiracji w Piśmie św., zwłaszcza w Ewangeliach, oraz do uwzględnienia obserwacji i doświadczeń z własnego życia.

Prace przesyłamy mailem do wykładowcy do końca września 2013 r.

Tezy do egzaminu:

 1. Kształtowanie się podmiotu jako droga wyjścia z pierwotnych iluzji. Jaką rolę w tym procesie pełni moralność?
 2. Jak rozumieć normy moralne, żeby uniknąć ryzyka alienacji?
 3. Sumienie między obiektywnością normy a subiektywnością decyzji.
 4. Personalistyczne rozumienie moralności pomiędzy dwiema skrajnościami: subiektywizmem decyzji a uprzedmiotowieniem człowieka.
 5. Moralność jako droga do szczęścia – jaką rolę na tej drodze spełniają normy moralne?
 6. Paschalny charakter moralności chrześcijańskiej.

Lektura obowiązkowa

 • F. Niessen, Kierunki poszukiwań teologii moralnej po Soborze Watykańskim II. (poniżej do pobrania)

Materiał uzupełniający do wykładu

Materiały do pobrania:

F. Niessen, Kierunki poszukiwań teologii moralnej po Soborze Watykańskim II.
Xavier THÉVENOT, EWANGELIZOWAĆ PRAGNIENIE SZCZĘŚCIA, w: Souffrance, bonheur, éthique; conférences spirituelles (Cierpienie, szczę-ście, etyka – konferencje z duchowości), Salvator 71nn.

 

Materiały dostępne na tej stronie mogą być przeglądane i drukowane z pomocą programu Adobe Reader. Można go pobrać ze strony www.adobe.com/pl.

Akademia Katolicka (Collegium Joanneum) w Warszawie jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Oferuje studia magisterskie, licencjackie (kanoniczne), doktoranckie, podyplomowe oraz kursy. Na Akademii Katolickiej w Warszawie mogą studiować osoby świeckie, księża, członkowie zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego.

Close Menu