ks. dr Henryk Małecki

malecki88@wp.pl

 

Tezy na egzmanin

1. Sytuacja Kościoła w świecie na przełomie XIX i XX w.

2. Prześladowanie Kościoła w Meksyku i Hiszpanii w czasie wojny domowej.

3. Kościół wobec systemów totalitarnych.

4. Znaczenie Soboru Watykańskiego II.

5. Znaczenie posługi Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego i pontyfikatu św. Jana Pawła II.

 

Temat pracy pisemnej (do wyboru, 8-10 tys. znaków)

1.Kościół wobec systemów totalitarnych w świetle dokumentów Stolicy Apostolskiej i przemówień papieskich.

2. Ruchy i wspólnoty po Soborze Watykańskim II w Kościele katolickim w Polsce.

 

Lektura uzupełniająca

1. Skazani jako „Szpiedzy Watykanu”, red. R. Dzwonkowski SAC, Apostolicum 1998.

2. Chrześcijaństwo w Związku Radzieckim w dobie pierestrojki i głasnosti, red. W. Grzeszczak SVD, E. Śliwka SVD, wyd. Verbinium, Pieniężno 1992.

3. G. Kucharczyk, Kielnią i cyrklem. Laicyzacja Francji w latach 1870-1914, Warszawa 2006.

4. M. Hesemann, Ciemne postacie w historii Kościoła, Kraków 2013.

5. Czarna księga komunizmu. Zbrodnia, terror, prześladowania, S. Courtois, N. Werth, J.-L. Panne, A. Paczkowski, K. Bartosek, J.-L. Margolin.

 

Prace zaliczeniowe przesyłamy mailem do wykładowcy na podany adres do końca września 2014 r.

Dokumenty do pobrania:

 

historia Kościoła – czasy najnowsze

 

Materiały dostępne na tej stronie mogą być przeglądane i drukowane z pomocą programu Adobe Reader. Można go pobrać ze strony www.adobe.com/pl.