Quo vadis Theologia?

27 kwietnia na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie rozpoczęła się międzynarodowa konferencja teologiczna. Dwudniowe spotkanie teologów z różnych ośrodków teologicznych Europy odbywa się pod hasłem „Czy teologia potrzebuje nawrócenia?

Uczestników konferencji przywitał Rektor PWTW Collegium Joanneum, ks. Krzysztof Pawlina. Na wstępie przywołał słowa papieża Franciszka: „Uczelnia powinna być miejscem, gdzie uczy się żyć prawdą, dobrem i pięknem. Uniwersytet powinien być też miejscem, w którym wypracowuje się kulturę spotkania”.

Wskazując na potrzebę teologicznego nawrócenia, ksiądz profesor wskazał w jaki sposób teologia gubi swoją tożsamość. Utrata tożsamości odbywa się na dwóch płaszczyznach: gdy teologia jest wykładana jako przedmiot akademicki bez zwracania uwagi, czy komuś służy oraz gdy przedmioty okołoteologiczne tworzone są na uczelniach jedynie z myślą o zdobyciu słuchaczy.

Czy w powyższych aspektach nie potrzebujemy nawrócenia? – pytał ks. Rektor otwierając sympozjum.

W pierwszym wykładzie o. prof. Andrzej Wodka CSsR, rektor Alfonsianum w Rzymie opowiedział o tym, Co papież Franciszek mówi współczesnym teologom?

Redemptorysta oparł się na wypowiedziach papieża Franciszka skierowanych do środowisk akademickich jak też do teologów.

W przemówieniu do wspólnoty uniwersytetu na Sardynii, papież uznał, iż w epoce kryzysu, ciągłych zmian zadaniem uniwersytetu jest szukanie i znajdowania dróg nadziei, które mogą otworzyć przed społeczeństwem nowe horyzonty. „Uniwersytet to miejsce tworzenia i przekazywania nauki, formacji do mądrości w najgłębszym sensie tego słowa, integralnej edukacji osoby”.

Papież zwrócił uwagę, iż „uniwersytet to jest uprzywilejowane miejsce, w którym promuje się kulturę dialogu, uczy się jej i uczy się nią żyć.” Przekonywał jednocześnie, że „wiara nigdy nie ogranicza przestrzeni rozumu, lecz otwiera ją na integralną wizję człowieka i rzeczywistości oraz broni przed niebezpieczeństwem sprowadzenia człowieka do poziomu materiał ludzkiego”.

W drugim cytowanym spotkaniu – z Papieską Komisją Teologiczną –  papież uznał, że teologami są osoby, które są powołane do bycia pionierami dialogu z kulturami. W przytoczonym wówczas dokumencie „Teologia dzisiaj. Perspektywy, zasady i kryteria” znajduje się apel, by teologowie tworzyli wspólnotę, by działali razem.

Z kolei na spotkaniu w Rzymie ze Wspólnotą Gregoriańską, papież podkreślił, że teolog musi być otwartym umysłem, gdyż w przeciwnym wypadku jest karykaturą teologa, oraz wskazał na konieczność budowania rodziny przez środowisko akademickie.

W dalszej części pierwszego dnia konferencji, wykłady wygłosili m.in.: o. prof. Matthew Levering OP z Mundelein Seminary w Illinois, o. dr Mateusz Przanowski OP z Instytutu Tomistycznego w Warszawie, prof. Mihály Kránitz z Katolickiego Uniwersytetu Pétera Pázmánya w Budapeszcie, oraz prof. Sigrid Müller z Uniwersytetu Wiedeńskiego.

Sympozjum ma na celu wzmacnianie ośrodków teologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. W programie zaplanowana została dyskusja o jakości kształcenia z o. Franco Imoda SJ z Agencji Stolicy Apostolskiej do Spraw Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersytetach Kościelnych (AVEPRO).

Galeria

fot. Mirosław Wiśniewski