Monografia zespołu badawczego pod kierunkiem ks. dr. hab. Tomasza Jakubiaka, prof. AKW

Monografia pt. „Pomoc społeczna Kościoła i państwa. Zaangażowanie Kościoła katolickiego i Ośrodka Pomocy Społecznej w działania na rzecz potrzebujących, w szczególności chorych i uchodźców, na terenie dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2022 roku” ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum. Jest ona efektem badań prowadzonych przez zespół badawczy pod kierownictwem dr. hab. Tomasza Jakubiaka, prof. AKW. Członkami zespołu byli przywołany dr. hab. Tomasz Jakubiak, prof. AKW oraz dr Marcin Kołodziej, dr hab. Jacek Lorkowski (SGH), dr Robert Bańdur (z AKW), dr Mateusz Wyrzykowski (z AKW).

Wyjątkowość badań polega na tym, że nikt do tej pory nie oszacował wartości zaangażowania Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w dzia­łalność na rzecz potrzebujących, w szczególności chorych i uchodźców. W publikacji zebrano dane o zakresie pomocy udzielanej przez Kościół rzymskokatolicki oraz Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, a także do­konano analizy szacunkowej jej wielkości. Nie pominięto również aspektu prawnego realizacji przedmiotowej działalności.

Okazało się, że całkowita wartość pomocy brutto realizowanej przez jednostki kościoła katolickiego w roku 2022 na terenie tylko jednej dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, wyniosła około 9,7 mln zł.

Kwota ta nie uwzględnia działalności prowadzonej z subwencji, jakie badane jednostki katolickie otrzymały od państwa (szeroko rozumianego), np. w ramach kontraktów z NFZ lub dotacji na szkolnictwo. Nie uwzględnia również pomocy, której nie udało się oszacować. Obejmuje wyłącznie tę pomoc, którą jednostki katolickie realizowały przeważnie ze zbiórek, ofiar, projektów.

 

Książka do pobrania za darmo: https://jakubiaktomasz.pl/publikacje/monografie/

Szczegółowe dane dotyczące pomocy społecznej Kościoła katolickiego znajdują się od s. 78.