Skip to main content
wyszukaj

Rekrutacja na rok 2013/2014

Rekrutacja na PWTW 2013/2014
MASZ WIĘCEJ PYTAŃ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie – Sekcja św. Jana Chrzciciela.
ul. Dewajtis 3
01-815 Warszawa,
tel. (22) 869 98 90
e-mail: sekretariat@akademiakatolicka.pl

Terminy rozmów kwalifikacyjnych:

CIBnN (Studia magisterskie sobotnie) – 23.09.2013 g.15-17
Studium Duchowości – 25.09.2013 g. 15
CIBnS Kształcenie na Odległość – 21.10.2013 g.11-13
Studium Licencjackie Doktoranckie – 26.09.2013 g. 14

ZOBACZ CO DZIAŁO SIĘ NA PAPIESKIM WYDZIALE TEOLOGICZNYM W OSTATNIM CZASIE

Szkoła Liderów Nowej Ewangelizacji
Towarzystwo Przyjaciół PWTW

Nadanie tytułu Honoris Causa kard. Sistachowi
Rekolekcje Wielkopostne dla studentów PWTW

Uroczystość nadania tytułów doktora i magistra
Sympozjum Wiara i Kultura

WYBIERZ RODZAJ STUDIÓW:

STUDIA MAGISTERSKIE

STUDIA PODYPLOMOWE

  • Teologia duchowości
  • Podyplomowe Studium Liderów Wolontariatu
  • Poradnictwo rodzinne (Włocławek)

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu magistra oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

STUDIA LICENCJACKIE

Studium licencjackie 2-letnie dla osób świeckich, księży oraz osób zakonnych.

W ramach studium licencjackiego proponowane są trzy specjalności:

  • Teologia dogmatyczna
  • Teologia pastoralna
  • Teologia duchowości

Warunkiem jest posiadanie tytułu zawodowego magistra teologii i uzyskanie pozytywnego wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym.

STUDIA DOKTORANCKIE

Studia doktoranckie 4-letnie dla osób świeckich, księży oraz osób zakonnych.

Warunkiem przyjęcia jest zdanie egzaminu licencjackiego (z oceną nie mniej niż: dobry), posiadanie tytułu licencjata kanonicznego z teologii i uzyskanie pozytywnego wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym.

SZKOŁA LIDERÓW NOWEJ EWANGELIZACJI

Trzydzieści trzy lata temu papież Jan Paweł II rzucił Kościołowi wyzwanie do nowej ewangelizacji. Nikt nie jest w stanie przecenić aktualności tego zadania, do którego Duch Święty wzywa chrześcijan, żyjących w coraz bardziej zsekularyzowanym świecie. Wychodząc ze szczerego pragnienia przyłączenia się do tej inicjatywy, proponujemy wszystkim naszym studentom oraz osobom pragnącym wspomóc dzieło głoszenia Ewangelii, tak w parafiach, jak też na innych polach i areopagach współczesności, rodzaj intelektualno-duchowej formacji pod nazwą Szkoły Liderów Nowej Ewangelizacji. Słowo Boga, studium żywej teologii Kościoła oraz doświadczenie osób kreatywnie zaangażowanych w sztukę przekazu wiary, w comiesięcznych spotkaniach trwających przez jeden rok w naszej Szkole, złożą się na niezbędne wyposażenie tych, których Pan wzywa do świadczenia o Jego zmartwychwstaniu w tym niełatwym pokoleniu.

Zapraszamy na II edycję Szkoły Liderów Nowej Ewangelizacji. Więcej szczegółów po wakacjach na stronie internetowej i w sekretariacie.

PODYPLOMOWE STUDIUM LIDERÓW WOLONTARIATU

Adresaci studiów

Studia podyplomowe adresowane są do osób z wykształceniem wyższym, które chcą się włączyć do działań wolontaryjnych, a w szczególności nabyć kwalifikacje koordynatora wolontariatu działającego w ramach „Caritas”, parafii, placówek opiekuńczych i organizacji pozarządowych.

Cele studiów

Celem studiów w ramach Studium Liderów Wolontariatu PWTW jest m.in.:

  • zapoznanie z ideą i praktyką wolontariatu w świetle doktryny chrześcijańskiej
  • przygotowanie do pełnienia roli wolontariusza działającego na rzecz osób potrzebujących
  • przygotowanie do zarządzania pracą zespołu wolontariuszy w placówce opiekuńczej, parafii, organizacji pozarządowej

Tryb nauki i czas trwania

Czas trwania: 2 semestry

Ilość godzin zajęć: 192 godziny

Praktyki: 60 godz.

6 zjazdów w semestrze (co 2-3 tygodnie), czyli w sumie12 zjazdów

Zjazdy weekendowe, dwudniowe (sobota, niedziela)

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń oraz metod aktywizujących – dyskusji, analizy przypadków i warsztatów.

Warunki ukończenia

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz przygotowanie i obrona projektu dyplomowego.

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wolontariatu instytucji charytatywnych.

Więcej informacji można znaleźć tutaj »

STUDIUM LITURGICZNO-BIBLIJNE

W ramach Studium Liturgiczno-Biblijnego Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie organizuje kursy:

STUDIUM OTWARTE

PWTW proponuje studia z teologii duchowości w ramach Studium Otwartego.

Są to studia przeznaczone dla osób dorosłych, niezależnie od ich wieku i wykształcenia.

INSTYTUT SZKOLENIA ORGANISTÓW

Akademia Katolicka (Collegium Joanneum) w Warszawie jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Oferuje studia magisterskie, licencjackie (kanoniczne), doktoranckie, podyplomowe oraz kursy. Na Akademii Katolickiej w Warszawie mogą studiować osoby świeckie, księża, członkowie zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego.

Close Menu