Skip to main content
wyszukaj

Pomoc materialna

[Archiwalne – na nowy rok akademicki podamy wkrótce]

Wnioski o stypendia pomocy materialnej (socjalnego, dla osób niepełnosprawnych, Rektora dla najlepszych studentów) z kompletną dokumentacją można składać do 25 października 2023 do OKS. Za kompletność wniosku odpowiada student, proszę więc dokładnie przeczytać regulamin i załączniki.

 

Maksymalna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta wynosi 1294,40  (netto).

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego w 2022 roku wynosił 5549,00 zł.

 

01.10.2023 nastąpiła zmiana rodzaju zaświadczenia z OPS. Wraz z nowym brzmieniem ust. 4 i 5 w art. 88 ustawy z 20.07.2018 r. – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018 poz. 1668 z późniejszymi zmianami) od roku akademickiego 2023/2024 nastąpiły znaczące zmiany w przyznawaniu stypendiów socjalnych oraz koniecznej dokumentacji z OPS. Wraz z wnioskiem o stypendium socjalne wszyscy studenci, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600,00 zł (dotyczy to również cudzoziemców i osób samodzielnych finansowo) muszą złożyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych o korzystaniu z pomocy społecznej (student lub członkowie rodziny) w roku złożenia wniosku.

 

Brak takiego zaświadczenia będzie skutkował odmową przyznania stypendium socjalnego.

 

Zaświadczenie:

  • musi być wystawione przez polski ośrodek pomocy społecznej/centrum usług społecznych;
  • data wystawienia nie może być dłuższa niż 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

 

Student, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. 600,00 zł.) ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie o którym mowa wyżej, łącznie z wnioskiem o stypendium socjalne. 

OKS lub CKS może przyznać studentowi stypendium socjalne, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny były uzasadnione dodatkowym podaniem oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny. W przypadku braku wymaganego zaświadczenia stosuje się art. 88 ust. 5 ww. ustawy. W takiej sytuacji student powinien przedstawić udokumentowane źródła utrzymania rodziny.

 

UWAGA: Nastąpiła zmiana obliczania dochodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Kto musi uwzględnić ten rodzaj dochodu w swoim wniosku, powinien zapoznać się z załącznikiem „Dodatkowe informacje…”  oraz z obwieszczeniem ministra właściwego do spraw rodziny.

 

Nastąpiła zmiana w kwestii dotychczasowego sposobu interpretowania przepisu o przysługiwaniu świadczeń przez okres do 6 lat.

Przepis prawny zawarty w art. 93 ust. 2.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.): „Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1: 1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat”.

Na podstawie powyższego zapisu, Ministerstwo nie określiło jasno czego dotyczy łączny okres 6 lat: statusu studenta czy pobierania świadczeń.

W ostatnich miesiącach Wojewódzkie Sądy Administracyjne wydały kilkanaście wyroków, dotyczących doprecyzowania powyższej kwestii, w myśl której 6 lat oznacza łączny okres, w którym student pobierał świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których się odbywały. Tym samym, 6-letni okres przysługiwania świadczeń rozpoczyna się w momencie podjęcia po raz pierwszy świadczenia. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach i pobiera świadczenia. W przypadku przerwania studiów (skreślenia z listy studentów) i ponownego ich podjęcia wraz z pobieraniem świadczenia, liczenie wskazanego okresu powinno być kontynuowane, a nie rozpoczynać się od nowa. Podobnie w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia i podjęcia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, sumują się wyłącznie okresy pobierania świadczenia podczas nauki na tych studiach, natomiast przerwę pomiędzy tymi studiami pomija się. Do 6-cio letniego okresu pobierania świadczeń wlicza się także okresy sprzed wejścia w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. sprzed 1 października 2018 r.).

 

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy (w tym również uzyskany za granicą): magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia jednolite magisterskie.

Student/doktorant AKW może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

1)      stypendium socjalnego;
2)      stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
3)      stypendium Rektora dla najlepszych studentów;
4)      zapomogi.

Wszystkie sprawy związane z przydzielaniem stypendiów dla studentów reguluje: Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów 2023/2024.

Stypendium socjalne może otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium do przyznania tego świadczenia stanowi dochód na członka rodziny. Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2023/2024 nie może być wyższy niż 1294,40 PLN (netto).

Natomiast przeciętny dochód z 1ha przeliczeniowego w 2022 roku wynosił 5549,00 PLN.

Aby określić dochód na członka rodziny należy posłużyć się następującymi dokumentami:

Dodatkową pomocą mogą być materiały:

 

Aby uzyskać stypendium socjalne trzeba złożyć do sekretariatu własnej Szkoły (siedziba w Warszawie, seminarium duchowne, oddział afiliowany):

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za poprzedni rok akademicki studiów wysoką średnią ocen lub wykazał się szczególnym zaangażowaniem na rzecz uczelni.

Aby uzyskać stypendium Rektora dla najlepszych studentów należy zapoznać się z zasadami przyznawania stypenium (Regulamin Świadczeń Dla Studentów, rodział V, pkt. 23-27) i złożyć do sekretariatu własnej Szkoły (siedziba w Warszawie, seminarium duchowne, oddział afiliowany) następujące dokumenty:

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych otrzymuje student z tytułu niepełnosprawności (dochód nie jest istotny).

Aby uzyskać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych należy złożyć do sekretariatu własnej Szkoły (siedziba w Warszawie, seminarium duchowne, oddział afiliowany) następujące dokumenty:

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Za przyczyny losowe uważa się: śmierć najbliższego członka rodziny; ciężka choroba studenta, bądź najbliższego członka rodziny; nieszczęśliwy wypadek studenta, bądź najbliższego członka rodziny; szkody spowodowane przez klęski żywiołowe; urodziny dziecka; utrata pracy i inne nieprzewidziane okoliczności wpływające znacząco na budżet rodzinny.

Student może otrzymać maksymalnie jedną zapomogę w semestrze. Z tego samego tytułu student może otrzymać tylko jedną zapomogę. Wniosek o zapomogę można złożyć w terminie nie później niż 4 miesiące od daty zdarzenia losowego.

Aby uzyskać zapomogę należy złożyć do sekretariatu własnej Szkoły (siedziba w Warszawie, seminarium duchowne, oddział afiliowany) następujące dokumenty:

Pomoc materialna:

Stypendium socjalne:

Stypendium naukowe:

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:

Jednorazowa zapomoga:

Zarządzenia Rektora:

Powołanie Oddziałowej Komisji Stypendialnej (OKS)

Przepisy RODO (wkrótce będą zaktualizowane):

Akademia Katolicka (Collegium Joanneum) w Warszawie jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Oferuje studia magisterskie, licencjackie (kanoniczne), doktoranckie, podyplomowe oraz kursy. Na Akademii Katolickiej w Warszawie mogą studiować osoby świeckie, księża, członkowie zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego.

Close Menu