Zasady publikacji

 

 

Podstawowe wiadomości dla Autorów:

 1. „Bielańskie Studia Teologiczne” [dalej: BST] są pismem młodych teologów, chcących opublikować swoje artykuły z teologii i dziedzin pokrewnych.
 2. Redakcja BST [dalej: Redakcja] określa kryteria wstępne, w tym również dotyczące wartości merytorycznej, zgodnie z profilem pisma oraz dokonuje selekcji artykułów.
 3. Tekst powinien być złożony do Redakcji w postaci elektronicznej (wysłany na adres: bst@opoczta.pl) oraz spełnić wymagania edytorskie ustalone przez Redakcję.
 4. Do nadesłanego należy złożyć imiennie podpisane i zeskanowane lub sfotografowane:1) Oświadczenie autora dotyczące przestrzegania praw autorskich;2) Umowę o publikację artykułu naukowego;3) Przeniesienie praw autorskich;

  4) Oświadczenie dotyczące ghost-writing i guest-autorship;

  5) Kwestionariusz osobowy.

 5. Za opublikowane i złożone teksty Redakcja nie wypłaca honorarium.
 6. Redakcja przyjmuje do publikacji tylko teksty wcześniej nie wysyłane do publikacji i niepublikowane.
 7. Redakcja nie publikuje tekstów:1) naruszających cudze prawa własności intelektualnej i autoplagiaty;2) niezgodnych z wymogami redakcyjnymi podanymi na stronie BST;

  3) publicystycznych.

 8. Etapy publikacji są podane poniżej.
 9. W celu obiektywnej i rzetelnej oceny artykuły są recenzowane z zachowaniem reguły podwójnej anonimowości (double-blind review).
 10. Do publikacji przyjmowane są artykuły z pozytywnymi opiniami recenzentów.
 11. Dwie negatywne recenzje są podstawą do odrzucenia tekstu.
 12. Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru publikowanych artykułów.
 13. Publikacja dokonuje się poprzez zamieszczenie pełnego numeru na stronie BST.

Etapy publikacji:

 1. Etap – ZŁOŻENIE ARTYKUŁU: złożenie artykułu zgodnie z zasadami publikacji (link) wraz z załączonymi dokumentami (linki) na adres: bst@opoczta.pl.O przyjęciu artykułu Redakcja zawiadamia autora w ciągu 50 dni.
 2. Etap – WSTĘPNA ANALIZA JĘZYKOWA I STYLISTYCZNA: redaktorzy językowi sprawdzają tekst pod względem językowym; w razie konieczności autor jest proszony o naniesienie poprawek do artykułu.
 3. Etap – ZŁOŻENIE DO RECENZJI: Redakcja wybiera recenzentów i poprawiony językowo artykuł wysyła do nich wraz załączonym formularzem recenzji bez podawania autora; Redakcja określa czas na odesłanie recenzji; recenzja przesyłana jest drogą elektroniczną; jeśli jest sporządzona również w wersji papierowej, Redakcja określa tryb jej dostarczenia; recenzja jest negatywna lub pozytywna w kwestii publikacji oraz może zawierać wskazania recenzenta dla autora; końcową fazą tego etapu jest przesłanie wniosków z recenzji do autora bez określania recenzentów z prośba o naniesienie ewentualnych poprawek określając nieprzekraczalny czas na tego dokonanie; ten etap jest kluczowy dla publikacji.
 4. Etap – DECYZJA O PUBLIKACJI: po przesłaniu poprawek przez autora przed opublikowaniem pisma Redakcja podejmuje ostateczną decyzję o publikacji artykułu.

Zasady publikacji:

 1. Redakcja przyjmuje kompletny tekst, z podanymi źródłami i przygotowany do recenzji, zredagowany według poniżej podanych zasad.
 2. Autor przygotowuje artykuł pod względem merytorycznym, stylistycznym i językowym, pilnując, aby źródła były kompletne i poprawnie podane.
 3. Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania i sugerowania zmian oraz odrzucania niepoprawionych artykułów.

Wymogi formalne:

 1. Format pliku: .rtf; .doc; .docx; .odt;
 2. Czcionka: Times New Roman
 3. Wielkość czcionki: 13 punktów w zasadniczym tekście, 11 punktów w przypisie;
 4. Interlinia: 1,5 wiersza w całości tekstu;
 5. Cytaty:a) do 39 słów (włącznie) w cudzysłowie, zaśb) dłuższy (40 słów i więcej) od nowego akapitu czcionką o rozmiarze 11 punktów; nie stosuje się wcięcia pierwszego wersu, jednakże cały cytat powinien mieć wcięcie pięciu spacji, bez cudzysłowu; cytat taki powinien być poprzedzony wolnym wierszem, po nim zaś również powinien taki wolny wiersz następować.
 6. Autor nie przenosi (tzw. twarda spacja i twardy enter) wyrazów jednoliterowych (a, i, o, u etc.), nie stosuje podziału słów oraz zbędnego formatowania.
 7. Poza opisem bibliograficznym nie stosuje się znaków specjalnych, pogrubień i podkreśleń, również w śródtytułach, oraz innych wyróżnień graficznych, rozstrzelenia tekstu, kapitalików, wersalików i in. stylów.
 8. Gdy w pracy używa się czcionek hebrajskich, greckich lub innych, należy je w osobnym pliku załączyć do wysyłanego artykułu oraz przesłać wzorcowy artykuł w formacie .pdf; nie należy zapisywać wyrazów w alfabetach niełacińskich za pomocą opcji „wstaw symbol” dostępnej w edytorach tekstów.
 9. Dla słów zapisywanych w alfabetach niełacińskich można zastosować transliterację uznawanych wydawnictw, które należy wskazać w przypisie na początku tekstu.
 10. Dopuszczalna jest kursywa dostępna w edytorze tekstu (kursywą wyróżnia się pojedyncze wyrazy lub wyrażenia oraz zaznaczamy tytuły prac w przypisach), gdy konieczne jest zaznaczenie numeru wydania pracy.
 11. Pisownia powinna być zgodna z normami języka polskiego (dla prac polskojęzycznych) i „Zasadami pisowni słownictwa religijnego”, zatwierdzonymi przez Radę Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (Zasady pisowni słownictwa religijnego, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Tarnów 2004)

Opis bibliograficzny:

1 Por. J.H. Moulton, A Grammar of New Testament Greek, t. 1: Prolegomena, Edinburgh 19883, s. 11, 14.

2 E. Ancilli, La mistica: alla ricerca di una definizione, w: La mistica. Fenomenologia e riflessione teologica, red. E. Ancilli, M. Paparozzi, t. 1, Roma 1984, s. 17-18.

3 K. Rahner, Kościelna chrystologia między egzegezą a dogmatyką, w: tenże, Pisma wybrane, t. 1, Kraków 2005, s. 251-283.

4 Por. A. de Halleux, La définition christologique à Chalcédoine, Revue théologique de Louvain 7 (1976), s. 1-23, 155-170.

5 L. Szewczyk, Homilia jako miejsce zastosowania zasad retoryki. Nowe poszukiwania wzajemnych relacji, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 36,1 (2003), s. 128.

6 Por. K. Rahner, Kościelna chrystologia…, s. 279-283.

7 Por. B. Chilton, John the Purifier, w: Jesus in Context. Temple, Purity and Restoration, red. B. Chilton, C.A. Evans, Leiden – New York – Köln 1997, s. 203-220.

8 R. Haight, Jesus Symbol of God, Maryknoll – New York 1999 [dalej cyt. JSG].

9 Konstytucja o Objawieniu Bożym Dei Verbum, 9, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, [dalej cyt. Dei Verbum].

10 Dei Verbum, 10.

[Informacje o tekście:] Do tekstu należy dołączyć następujące informacje w językach polskim i angielskim:

– tytuł – napisany z jednoznacznym rozróżnieniem wyrazów pisanych wielką i małą literą.

– streszczenie – objętość ok. 700-1200 znaków;

– słowa kluczowe – od czterech do ośmiu, przynajmniej jedno powinno określać dział teologii lub dyscyplinę nauk humanistycznych (np. chrystologia, teologia biblijna, ekumenizm, etc.).

Zasady etyczne:

Dokumenty do pobrania:

 • Oświadczenie autora dotyczące przestrzegania praw autorskich;
 • Umowę o publikację artykułu naukowego;
 • Przeniesienie praw autorskich;
 • Oświadczenie dotyczące ghost-writing i guest-autorship;
 • Kwestionariusz osobowy.