ZASADY ZGŁASZANIA TEKSTU

Teksty przeznaczone do publikacji w Warszawskich Studiach Teologicznych prosimy zgłaszać po zalogowaniu lub rejestracji na stronie https://czasopismowst.pl/index.php/wst/login

Instrukcja zgłaszania tekstu znajduje się w następującym folderze – POBIERZ

ZASADY OGÓLNE

Autorzy są odpowiedzialni za jakość przesyłanych artykułów, warstwę językową oraz kompletne i poprawne podanie źródeł.

Redakcja czasopisma zastrzega sobie prawo do odrzucenia nadesłanych artykułów, wprowadzania i zalecenia zmian oraz odrzucenia artykułów, w których nie wprowadzono zaleconych poprawek.

Wymogi formalne:

1. W „WST” publikowane są teksty o objętości do jednego arkusza wydawniczego (około 40000 znaków ze spacjami i przypisami dolnymi).

2. Tekst musi uzupełniać tytuł, abstrakt w języku angielskim o objętości maksymalnie ½ strony i słowa kluczowe (maksymalnie 7). W tekście można stosować śródtytuły.

3. Pliki z artykułami należy przesyłać na adres korespondencyjny redakcji w edytorze tekstowym WORD w formacie doc lub docx

4. Normy edytorskie dla tekstu: czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5, margines 2,5 cm. Tekst wyjustowany.

5. Normy edytorskie dla przypisów: przypisy dolne, czcionka Times New Roman, rozmiar 10, interlinia pojedyncza. Przypis kończymy kropką. Odnośniki do przypisów w tekście umieszczamy przed znakiem interpunkcyjnym.

 

Zasady informowania Autorów (drogą elektroniczną) na kolejnych etapach publikacji:

1. O przyjęciu tekstu do recenzji poinformujemy Autorów w ciągu 50 dni wysyłając informację na podany adres elektroniczny.

2. O przyjęciu tekstu do druku (po pozytywnej recenzji) poinformujemy autorów w ciągu 6 miesięcy.

3. Tekst zostanie opublikowany w ciągu 24 miesięcy od momentu przyjęcia go do druku.

Zasady redakcyjne

1) Przy pierwszym użyciu podajemy pełne brzmienie nazwy, a w nawiasie skrót, którym możemy posługiwać się w dalszej części tekstu.

2) Autorzy tekstów powinni zastosować zasady stylu bibliograficznego APA:

 • W nawiasie okrągłym wpisywane są nazwisko autora oraz rok ukazania się publikacji, numery stron podawane są w przypadku dosłownego cytowania tekstu. Zgodnie z Standardem APA nazwiska, rok oraz numery stron oddzielone są przecinkiem.

Przykład:
Powiada się, że socjologia to nowa nauka na bardzo stary temat. Albo że socjologia ma krótką historię, ale długą przeszłość. Rzeczywiście, jako osobna dziedzina wiedzy naukowej rodzi się dopiero w I połowie XIX wieku. (Sztompka, 2002, s. 11).

 

 • W przypadku gdy nazwisko autora lub rok publikacji pojawia się w tekście jako fragment zdania w nawiasach wpisujemy tylko brakujące informacje:

Przykład:
Według Sztompki (2002, s. 11) socjologia to nowa nauka na bardzo stary temat. Albo że socjologia ma krótką historię, ale długą przeszłość. Rzeczywiście, jako osobna dziedzina wiedzy naukowej rodzi się dopiero w I połowie XIX wieku.

 

 • Jeżeli publikacja posiada 2 autorów podajemy ich nazwiska oddzielone są przecinkiem:

Przykład:
Socjologia jest to nauka zajmująca się badaniem współżycia społecznego, jego materialnych i niematerialnych wytworów, czynników powodujących ich powstawanie (Januszek, Sikora, 2008).

 

 • Gdy publikacja posiada trzech, czterech lub pięciu autorów, w pierwszym cytowaniu wymieniamy wszystkich, a przy następnych jedynie pierwszego zastępując pozostałych skrótem „i in.”:

Przykład:
Powiada się, że socjologia to nowa nauka na bardzo stary temat. Albo że socjologia ma krótką historię, ale długą przeszłość (Szacka, Sztompka, Turner, 2002).

Kolejne cytowanie:
Rzeczywiście, jako osobna dziedzina wiedzy naukowej rodzi się dopiero w I połowie XIX wieku (Sztompka i in. 2002).

 

 • Cytowanie jednocześnie dwóch lub więcej publikacji różnych autorów: Autorów wymieniamy w kolejności alfabetycznej, oddzielając odniesienia do ich publikacji średnikiem.

Przykład:
P. Sztompka (2002, s.11) zarówno jak W. Zembaczyński (2003, s.24) uważa, że socjologia to nowa nauka na bardzo stary temat.

Przykład:
Powiada się, że socjologia to nowa nauka na bardzo stary temat. Albo że socjologia ma krótką historię, ale długą przeszłość.(Berger, 2010; Sztompka, 2002)

 

 • Cytowanie więcej niż jednej publikacji autora: Po nazwisku autora wpisujemy chronologicznie lata ukazania się publikacji.

Przykład:
Uważa, że socjolog jest to osoba, która potrafi wyzwolić się ze swoich bezpośrednich uwarunkowań i zobaczyć rzeczy w szerszym kontekście (Giddens, 2005, 2006).

Jeżeli obie publikacje zostały wydane w tym samym roku, po jego podaniu wpisuje się litery alfabetu.

Przykład:
Ssocjolog jest to osoba, która potrafi wyzwolić się ze swoich bezpośrednich uwarunkowań i zobaczyć rzeczy w szerszym kontekście (Giddens, 2007a, 2007b).

 

 • Gdy autorzy noszą to samo nazwisko: Publikacje rozróżnia się stawiając pierwszą literę imienia przed nazwiskiem autora.

Przykład:
P. Sztompka (2002, s.11) zarówno jak W. Sztompka (2003, s.24) powiada się, że socjologia to nowa nauka na bardzo stary temat.

 

 • Cytowanie dosłowne:

Gdy przytaczany fragment ma ponad 40 słów, należy umieścić go w osobnym akapicie z wcięciem (5 spacji), bez cudzysłowu oraz tekst powinien być poprzedzony i zakończony wolnym wierszem. Gdy przytaczany fragment jest krótszy niż 40 słów, należy umieścić go w linii właściwego tekstu, w cudzysłowie.

Przykład:
Sztompka (2002, s.11) twierdzi, „że socjologia to nowa nauka na bardzo stary temat. Albo że socjologia ma krótką historię, ale długą przeszłość. Rzeczywiście, jako osobna dziedzina wiedzy naukowej rodzi się dopiero w I połowie XIX wieku”.

Przykład:
Sztompka (2002, s.11) następująco wyjaśnia czym jest socjologia:

Powiada się, że socjologia to nowa nauka na bardzo stary temat. Albo że socjologia ma krótką historię, ale długą przeszłość. Rzeczywiście, jako osobna dziedzina wiedzy naukowej rodzi się dopiero w I połowie XIX wieku. Nazwę „socjologiaʺ wprowadza w 1838 roku francuski filozof Auguste Comte, budując zbitkę pojęciową z łacińskiego socius (zbiorowość, społeczeństwo) i greckiego logos (mądrość, wiedza). W połowie wieku pierwsze książki mające w tytule termin „socjologiaʺ pisze brytyjski myśliciel Herbert Spencer. Ale musiał upłynąć cały wiek XIX, zanim socjologia pojawiła się jako uznana dyscyplina akademicka nauczana na uniwersytetach.

Jednak Giddens (1998) postrzega socjologię w inny sposób.

 

 • Gdy powołanie się na publikację ma pośredni charakter:

Należy podać dane źródła pierwotnego, następnie  wyrażenie „za”, a na końcu dane źródła wtórnego, w którym podane zostało źródło pierwotne.

Przykład:

Sztompka i Turner (2002, za: Szacka, 2005) socjologia analizuje społeczeństwo poprzez…

 

3) Na końcu artykułu należy zamieścić bibliografię:

 • Tworzenie Bibliografii w stylu APA:
 1. Tytuł „Bibliografia” wyrównany do lewego marginesu.
 2. Bibliografia tworzona jest na osobnej stronie, na końcu dokumentu, przed załącznikami.
 3. Pozycje bibliograficzne zapisujemy przy zachowaniu kolejności alfabetycznej cytowanych dzieł, przy czym decyduje pierwsza litera nazwiska autora
 4. Każdą nową pozycję zaczynamy bez wcięcia wyrównanie do lewego marginesu, a kolejne wiersze danego adresu bibliograficznego powinny być zapisane z wcięciem 5 spacji.
 5. Format bibliografii:

Książka
Nazwisko autora, I. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Giddens, A. (1998). Socjologia. Zwięzłe, lecz krytyczne wprowadzenie, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka

Książka (więcej niż trzech autorów)
Bobowski, K., Kowalski, P. i Nowak, A. (2001). Potoczne teorie dotyczące emocji. Warszawa: Wydawnictwo XYZ

Rozdział lub fragment książki
Nazwisko, I. (rok). Tytuł rozdziału. W: I. Nazwisko (red.), Tytuł książki (strony). Miejsce wydania: Wydawnictwo.

 

Sztompka, P. (2002). Socjologia i społeczeństwo. W: P. Sztompka (red.), Niestabilność wzrostu gospodarczego (10-45). Kraków: Znak

Artykuł w czasopiśmie drukowanym
Nazwisko, I. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, tom (nr), strony.

Bartkowski, J. (2010). Zachowania wyborcze Pomorzan. Studia Socjologiczne, 3 (198), 30-37

Artykuł w wersji elektronicznej
Nazwisko, I. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, tom(nr), strony. Pozyskano z: xxx.

 

Słowińska, K. (2010). Społeczny świat hodowców gołębi pocztowych. Przegląd Socjologii Jakościowej, 6(3), 1-135. Pobrano z: http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume14/PSJ_monografie_7.pdf, Dnia (2010, 12, 07).

Dokument audiowizualny
Reed, C. (Director). (1949). The Third Man [Motion picture]. United Kingdom: British Lion/London Films.

 

Więcej informacji o styli APA

 

Zapora „ghostwriting” i „guest authorship”

W celu zapewnienia rzetelności naukowej Redakcja wprowadza zaporę ghostwriting i wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

Informujemy Autorów, że wszelkie przypadki nierzetelności naukowej oraz nieuczciwości (ghostwriting i guest authorship), a w szczególności nieprzestrzeganie etycznych zasad badań naukowych, będą demaskowane włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Artykuły złożone do „Warszawskich Studiów Teologicznych” powinny być oryginalnymi, niepublikowanymi pracami i nie mogą uczestniczyć aktualnie w innym postępowaniu wydawniczym. Przesłane materiały nie będą zwracane Autorom.