WST VII/1994

Artykuły

Ks. Zbigniew GODLEWSKI
Strategia retoryczna u Ez 37,1-14 – Próba analizy
Die rhetorische Strategie bei Ez 37,1-14 – Der Versuch einer Analyse

Psalmy 151-155 (Syryjskie Psalmy apokryficzne 1-5)
Psaumes 151-155 (Psaumes apocryphes syriaques 1-5)
Przekład i opracowannie Aleksander KOWALSKI

Św. Pacjan z Barcelony: Wezwanie do pokuty
San Paciano de Barcelona – Exhortación a la penitencia
Przekład i opracowanie ks. Krzysztof BARDSKI

Ks. Jarosław PIŁAT
Mowy do mnichów św. Cezarego z Arles
Sermons de St. Césaire d’Arles aux moines

Ks. Władysław WÓJCIK
Analiza wierzeń i praktyk pogańskich w De correctione rusticorum Marcina z Brakary
Analyse des croyances et pratiques paVennes contenus dans le traité „De correctione rusticorum” de Martin de Braga

Leoncjusz z Neapolis i jego apologia chrześcijańskich obrazów
Léontios de Néapolis et son apologie des images chrétiennes
Przekład i opracowanie Ks. Józef NAUMOWICZ

Józef GÓRZYŃSKI
Riflessioni patristiche nel contesto dei due formulari della Collectio Missarum de Beata Maria Virgine
Refleksje patrystyczne w kontekście dwóch formularzy z „Collectio Missarum de Beata Maria Virgine”

Cerkiew w nauczaniu Aleksandra Mienia
La Iglesia en la enseñanza de A. Mieñ
Wybor tekstów, tłumaczenie i opracowanie Ks. Tadeusz PIKUS

Ks. Stanisław WARZESZAK
Teologia wobec wyzwań bioetyki
Theology Facing Bioethical Challenges

Zofia KRATOCHWIL
Augustianie w Warszawie: Kościół i klasztor Św. Marcina (1356-1864)
Augustinians in Warsaw: St Martin’s Church and Monastery (1356 – 1864)

Ks. Józef DZIEKOŃSKI
Zagadnienia teodycei systemowej
A Systemic Theodicy

Ks. Tomasz STĘPIEŃ
Teologia negatywna w pismach Corpus Areopagiticum
Understanding of Apophatic Theology in writings of Denys the Areopagite

Omówienia i recenzje

Ks. Marek Starowieyski
Kronika patrystyczna

Ks. Marek Starowieyski
Kronika apokryfów

Ks. Stanisław Warzeszak
Z twórczości Hansa Jonasa (2): Od starożytnej gnozy do współczesnego nihilizmu

S. Th. PINCKAERS OP, Źródła moralności chrześcijańskiej. Jej metoda, treść, historia, tł. A. Kuryś, Poznań : W drodze 1994, ss. 421.
(Ks. Bogusław INLENDER)

ŚW. BAZYLI WIELKI, Pisma ascetyczne, (Źródła monastyczne 5-6), tł. i oprac.
J. Naumowicz, Tyniec – Kraków 1994-1995, t. 1, ss. 267, t. 2, ss. 484.
(Ks. Ludwik KRÓLIK)

B. GAIN, Traductions latines de Pères grecs: La collection du manuscrit Laurentianus San Marco 584. Edition des lettres de Basile de Césarée, Publications Universitaires Européennes, série 15, vol. 64, Peter Lang, Bern – Berlin i in. 1994, ss. 534.
(Ks. Józef NAUMOWICZ)

Kronika
Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie

Dwie sesje na temat formacji seminaryjnej

Sesja I : Kongregacja Wychowania Katolickiego – Direttive sulla preparazione degli educatori nei seminari
Omówienie: Ks. Józef WARZESZAK

Sesja II : Kandydaci do kapłaństwa: Kim są? Jacy będą?
Ks. Andrzej BUCZEL (+)
Ks. Janusz TARNOWSKI

Dyskusja: ks. Jerzy Chowańczak (+), O. Tomasz Alexiewicz OP, Tomasz Ochinowski, ks. Mirosław Cholewa, ks. Krzysztof Gonet

Liber Mortuorum : Śp. ks. Andrzej Buczel (1951-1994)