WST VIII/1995

Nadanie Doktoratu Honoris Causa J.E. Ks. Prymasowi Józefowi Kardynałowi Glempowi
Laudacja Ks. prof. dr hab. Ludwika Królika. Dokumentacja

Artykuły

Ks. Ryszard RUMIANEK
Znaczenie pojęcia „Reszty” według Ez 9,8
Il concetto del „Resto” secondo Ez 9,8

Ks. Piotr KLIMEK
„Jahwe nadzieją jego” w Jr 17,7
„Yahweh becomes his trust” in Jer 17,7

Bp Kazimierz ROMANIUK
Biblistyka teologia – Kościół
Scienze bibliche – teologia – Chiesa

Ks. Marek STAROWIEYSKI
Legenda św. Jakuba Większego Apostoła
La légende de Saint Jacques le Majeur, Apôtre

Bp Piotr LIBERA
Biskup Feliks i jego trufle. Refleksje o przyjźni na kanwie Listu 5 i 43 św. AmbroŜego z Mediolanu
Il Vescovo Felice e i suoi tartufi. Qualche riflessione sull’amicizia sulla base delle Lettere 5 e 43 di Sant’Ambrogio di Milano

Kronika Jana z Biclar
Jean de Biclar, Chronique
Przekład i opracowanie ks. Stefan GRABOWSKI

Sławomir BRALEWSKI
L’influence de l’Empereur Constance II sur la composition des conciles
Rola cesarza Konstancjusza II w ustalaniu składu zgromadzeń biskupów

Ks. Marek SZYMULA
Podstawowe funkcje posługi kapłańskiej w świetle nauczania Pawła VI
Funzioni fondamentali del ministero sacerdotale secondo Paolo VI

Ks. Tadeusz PIKUS
Chrześcijaństwo religią Objawienia i świadectwa

Ks. Janusz STROJNY
Kościół – misterium Zbawienia
Church – the Mystery of Salvation

Z zagadnień hermeneutyki :

Ks. Jan SOCHOŃ
Hermeneutyka – wstępne rozpoznania
An approach to hermeneutics

Ks. Ryszard MOŃ
Gadamerowska interpretacja hermeneutyki F.D.E. Schleiermachera
Interprétation Gadamerienne de l’herméneutique de F.D.E. Schleiermacher

Ks. Stanisław WARZESZAK
Hermeneutyka w teologii według F.D.E. Schleiermachera
Herméneutique dans la théologie de F.D.E. Schleiermacher

Recenzje i omówienia

Elementy patrystyczne w Aktach Sympozjów w Efezie i w Tarsie
(Ks. Marek STAROWIEYSKI)

Dwa tomy “Corpus Christianorum”:
R.W.THOMSON, A Bibliography of Classical Armenian Litterature to 1500 AD, Brepols, Turnhout 1995.
Répertoire des Bibliothèques et des catalogues des manuscrits grecs de Marcel Richard, par J.-M. OLIVIER, (Institut de recherche et d’histoire des textes, CNRS). Brepols, Turnhout 1995.
(Ks. Marek STAROWIEYSKI)

Platonizm i filozofia patrystyczna
(Ks. Józef NAUMOWICZ)

GREGORIO NAZIANZENO, Sulla virtù. Carme giambico [I,2,10]. Introduzione, testo critico e traduzione di C. Crimo, commento di M. Kertsch. (Poeti cristiani 1), Pisa 1995.
(Ks. Józef NAUMOWICZ)

Józef BOCHEŃSKI, Dzieła zebrane, t. 5 – Etyka, wyd. Philed, Kraków 1995.
(Ks. Ryszard MOŃ)

Hugo RAHNER, Kościół i państwo we wczesnym chrześcijaństwie, IWPAX, Warszawa 1986.
(Ks. Krzysztof WARCHAŁOWSKI)

Ks. Stanisław WARZESZAK
Z twórczości Hansa Jonasa (3): Bóg – człowiek – etyka

Kronika
Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie

Sprawozdanie z działalności naukowo-dydaktycznej PWTW Sekcji św. Jana Chrzciciela za rok akademicki 1994/95

Ks. Ryszard RUMIANEK
Wykład inauguracyjny: Teologiczne znaczenie plag egipskich

Ks. Antoni GOŚCIMSKI
Ze wspomnień Profesora: Nauka prawa kanonicznego w Seminarium św. Jana Chrzciciela w Warszawie w latach 1945-1989

Liber Mortuorum: śp. Ks. Jerzy Arpad CHOWAŃCZAK (1935-1995)