Część pierwsza

STUDIA

Ks. Paweł STĘPIEŃ
Pokonanie samotności «Adama» przez stworzenie kobiety
La solitude d’Adam vaincue par la creation de la femme

Ks. Ryszard RUMIANEK
Rozumienie śmierci w Starym Testamencie
The meaning of death in the Old Testament

Ks. Janusz KACZMAREK
Rabinistyczne tło nauki Jezusa o zmartwychwstaniu umarłych
Lo sfondo rabbinico dell’insegnamento di Gesu sulla risurrezione dei morti

Waldemar LINKE, C.P.
«Biały kamyk» (Ap 2, 17b) a koncepcja mądrości i/lub fałszywego proroctwa w Apokalipsie
„La pietruzza bianca” (Ap 2, 17b) e il concetto della sapienza e/o la vera o falsa sapienza

Ks. Piotr KLIMEK
Hermeneutyka biblijna ks. Józefa Archutowskiego
Józef Archutowski’s biblical Hermeneutics

Proklus z Konstantynopola – Homilia o obrzezaniu Pańskim
Proclus de Constantinople – Homelie: De circumcisione Domini
Przekład tekstu greckiego, wstęp i przypisy Rafał Zarzeczny SJ

Jerzy KRYKOWSKI
Il richiamo alla conversione negli scritti di Tertulliano
Wezwanie do nawrócenia w pismach Tertuliana

Ks. Tomasz STĘPIEŃ
Filozoficzne podstawy rozumienia Opatrzności u Greckich Ojców Kościoła
Philosophical background of understanding of God’s Providence in Greek Church Fathers

Ks. Marek STAROWIEYSKI
Autobiografia i elementy autobiograficzne w literaturze wczesnochrześcijańskiej
Autobiografia ed elementi autobiografici nella letteratura cristiana antica

Ks. Jan MIAZEK
Łaciński tekst «Piątej Modlitwy Eucharystycznej»
Testo latino della „quinta preghiera eucaristica”

Ks. Wojciech TABACZYŃSKI
Chrystofanie wielkanocne w świetle psychologii i psychopatologii spostrzegania
Paschale Christophanien im Lichte der Psychologie und der Psychopathologie der Wahrnehmung

Ks. Andrzej SANTORSKI
Soteriologiczne inspiracje w nauczaniu Jana Pawła II
Neue soteriologische Inspirationen in der Lehre von Papst Johannes Paul II

Ks. Janusz STROJNY
Kościół w perspektywie eschatycznej i maryjnej
The Church in the Eschatological and Mariological Perspective

Ks. Ryszard MOŃ
Etyka globalna utopia czy konieczność u progu trzeciego milenium?
Ethique globale – utopie ou necessite au seuil du troisieme millenaire?

Ks. Stanisław WARZESZAK
Quelques approches philosophiques et ethiques du genie henetique
Przyczynki filozoficzne i etyczne do inżynierii genetycznej

Ks. Jan SOCHOŃ
Rozmawiać z nie-wierzącym, ateistą, wyznawcą innych religii!
Conversation et dialogue aecumeniques (St Francois d’Assis et St Thomas d’Aquin)

Część druga

OMÓWIENIA I RECENZJE

Ks. Marek STAROWIEYSKI
1. Corpus Nazianzenum w serii Corpus Christianorum, Series Graeca
2. Nowe tomy Corpus CHristianorum, series Graeca dotyczące Maksyma Wyznawcy

Ks. Jarosław BABIŃSKI
Motywy teodycealne w refleksji filozoficznej Odo Marquarda – Polskie odczytania

Ks. Stanisław WARZESZAK
Z twórczości Hansa Jonasa (5): Etyka prokreacyjna

P. BRIKS, Radość Boga w Starym Testamencie
Ks. Dariusz BARTOSZEWICZ

T. BRZEGOWY, M. GOŁĘBIEWSKI, J. FRANKOWSKI, A. STRUS, Wielki świat starotestamentalnych proroków, t. 1-2
Ks. Dariusz BARTOSZEWICZ

P. KASIŁOWSKI SJ, Solidarność w Liście do Hebrajczyków
Ks. Ryszard RUMIANEK

S. WARZESZAK, Les enjeux du henie henetique.
Articulaction philosophique et ethique des modifications henetiques de la nature
Ks. Ryszard MOŃ

S. KOWALCZYK, U podstaw demokracji. Zagadnienia aksjologiczne
Christoph HOFFNER

Część trzecia

KRONIKA PWTW

I. Wydarzenia
II. Stopnie naukowe
III. Pracownicy naukowi PWTW – Sekcja św. Jana Chrzciciela
90-lecie urodzin ks. dr Antoniego Józefa Gościmskiego