WST XV/2002

Część pierwsza
Z HISTORII PWTW

Ks. Jan MIAZEK
Od Akademickiego Studium Teologii Katolickiej do Papieskiego Wydziału Teologicznego – Sekcji Św. Jan Chrzciciela
Dallo Studio Accademico di Teologia Cattolica alla Facoltà Pontificia di Teologia – Sezione di S. Giovanni Battista. Storia di 40-anni : 1962-2002

Część druga
STUDIA

Ks. Dariusz BARTOSZEWICZ
Hurycka geneza wybranych instytucji społecznych Starego Testamentu
Die hurritische Genese der auserwählten Gesellschaftseinrichtungen des Alten Testaments

Ks. Paweł STĘPIEŃ
Komentarz do Księgi Rut
Kommentar zum Buch Ruth

Ks. Jerzy KUŁACZKOWSKI
Aspekty procesu wychowania syna w rodzinie w ujęciu Syracha
Education of a son in family according to Sirah

Roman J. LEBIEDZIUK, C.R.
Apokalipsa 14,6 – ewangelia sądu ?
Apocalypse 14:6 – The Good News of Judgment?

Katarzyna JAŻDŻEWSKA
O pochodzeniu Fizjologa
The Origins of the Physiologus

Macario Manuel LÓPEZ GARCÍA
La autobiografía de san Justino y elementos autobiográficos de Taciano
Autobiografia św. Justyna i elementy autobiograficzne Tacjana

Ks. Tomasz STĘPIEŃ
Czystość serca a poznanie prawdy: Pseudo- Dionizy Areopagita i Św. Augustyn wobec filozoficznej nauki o czystości
Purity of the hart and cognition of truth: Pseudo Denys the Areopagite and St. Augustine regards the philosophical teaching about the purity

Ks. Józef NAUMOWICZ
Chrześcijańska rachuba czasu. Refleksje na początek III tysiąclecia
Le calcul chrétien des années. Réflexions au seuil du III-ème millénaire

Ks. Marek STAROWIEYSKI
Ks. prof. Józef Bilczewski – uczony
Bienhereux Professeur Józef Bilczewski – théologien et archéologue

Ks. Janusz STROJNY
Poznać Jezusa Chrystusa w wierze
To know Jesus Christ in faith

Izabella SMENTEK
Model Kościoła według Jana Pawła II
Model of the Church by John Paul II

Ks. Zbigniew ZEMBRZUSKI
Papieskie pragnienie jedności. Doktrynalne wypowiedzi Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Ojczyzny (1979-2001)
Sehnsucht des Heiligen Vaters nach der Einheit des Christentums

Ks. Jacek NEUMANN
Nowa ewangelizacja jako odpowiedź Kościoła na wyzwania współczesnego świata
La nuova evangelizzazione come risposta della Chiesa alle sfide del mondo contemporaneo

Ks. Tadeusz SYCZEWSKI
Pastoralny wymiar roku liturgicznego
Dimensione pastorale dell’anno liturgico

Ks. Ryszard MOŃ
Problematyka wartości w ujęciu współczesnej etyki brytyjskiej
La problématique des valeurs dans la moderne éthique britannique

Ks. Stanisław WARZESZAK
Martina Heideggera filozofia i etyka techniki
La filosofia e l’etica della tecnica in Martin Heidegger

Część trzecia
RECENZJE

Zdzisław KIJAS, OFMConv, Niebo. Dom Ojca
Ks. Grzegorz STRZELCZYK

Ks. Mariusz SZRAM, Duchowy sens liczb w alegorycznej egzegezie aleksandryjskiej (II-Vw.)
Ks. Dariusz BARTOSZEWICZ

Ks. Antoni TRONINA, Biblia w Qumran
Ks. Dariusz BARTOSZEWICZ

Paul-Gerhard MÜLLER, Der Erste und Zweite Brief an die Thessaloniker
Ks. Jan ZAŁĘSKI

Ks. Dariusz DZIADOSZ, Gli oracoli divini in 1 Sam 8 – 2 Re 25. Redazione e teologia nella storia deuteronomistica dei re
Ks. Jan ZAŁĘSKI

Stanisław LUFT, Medycyna pastoralna
Ks. Czesław CEKIERA SDS

Porzucić świat absurdów. Z Mieczysławem A. Krąpcem OP rozmawia ks. Jan Sochoń
Ks. Jarosław BABIŃSKI

Część czwarta
KRONIKI

Kronika PWTW

I. Wydarzenia
II. Stopnie i tytuły naukowe
III. Prace dyplomowe

Kronika I-szej kadencji WTT

Liber mortuorum
Śp. Ks. prof. dr hab. Ludwik Królik
Śp. Ks. dr hab. Waldemar Wojdecki
Śp. Ks. dr Franciszek L. Leśniak