WST XVI/2003

Część pierwsza
KONFRONTACJE

Bp Stanisław WIELGUS
Kapłan wobec ofensywy ideologii neomarksizmu i postmodernizmu we współczesnym świecie
Il sacerdote di fronte all’offensiva dell’ideologia di neomarxismo e di postmodernismo nel mondo odierno

Część druga
ARTYKUŁY

Ks. Ryszard RUMIANEK
Związek nowej Świątyni z odnowionym Przymierzem (wg Ez 47,1-12)
Relazione del nuovo tempio con la nuova alleanza (secondo Ezechiele 47,1-12)

Ks. Dariusz BARTOSZEWICZ
Przyczyna trudności w odczytaniu inskrypcji z Księgi Daniela (5, 25)
Die Gründe der Schwierigkeiten bei der Entzifferung der Inschrift aus Dn 5,25.

Ks. Andrzej BANASZEK
Uniwersalizm perykopy o nielitościwym dłużniku w świetle analizy narracyjnej (Mt 18,23-35)
Universalism of the pericope about unmerciful servant in the light of narrative analysis (Mt 18:23-35).

Ks. Krzysztof SIWEK
Chrystologiczny charakter formuły „Ciało za życie świata” (J 6,51). Prezentacja Jezusa jako „chleba żywego” w mowie o chlebie życia (J 6, 22-59)
Christological character of “the flesh for the life of the world” formula (J 6, 51). Introduction of Jesus as “the Living Bread” in “The Bread of Life” discourse (J 6, 22-59)

Dominique DE FORMIGNY
Paulin de Pella : Eucharisticos
Paulin z Pelli : Eucharisticos

« Dzieje Piotra Apostoła i Szymona » Tłumaczenie Zbigniew IZYDORCZYK i Mirosław BIELEWICZ Opracowanie Zbigniew IZYDORCZYK
The Acts of Peter the Apostle and Simon

Ks. Janusz STROJNY
Aspekty teologiczne Aktu Oddania Matce Najświętszej. Stefan Kardynał Wyszyński – Stoczek Warmiński
Theological aspects of Stephan Cardinal Wyszyński’s Act of Consecration to Our Lady

Izabella SMENTEK
Główne nurty eklezjologii Kard. Avery Dullesa
Main Currents of Cardinal Avery Dulles’ Ecclesiology

Ks. Tadeusz SYCZEWSKI
Znaczenie milczenia w liturgii
Il Significato del Silenzio nella Liturgia

Ks. Jan MIAZEK
Trzecie wydanie Mszału Rzymskiego Pawła VI
La terza edizione del Missale Romanum di Paolo VI

Ks. Jacek GRZYBOWSKI
Człowiek jako osoba w metafizyce św. Tomasza z Akwinu
Human being as a person in the metaphysics of St. Thomas Aquinas

Ks. Przemysław Jan ĆWIEK
Odkrywać Boga. Filozoficzno-teologiczne intuicje Platona
To discover God. Plato’s philosophical and theological intuitions

Ks. Stanisław WARZESZAK
Filozoficzno-religijne podstawy odpowiedzialności za życie: Propozycja Hansa Jonasa
Philosophical and religious foundations of the responsibility for Life: Hans Jonas’ propositions

Część trzecia
RECENZJE I OMÓWIENIA

Paul DREYFUS, Święty Paweł. Reporter na tropach Apostoła
Ks. Krzysztof SIWEK

Avery DULLES, Blask wiary. Wizja teologiczna Jana Pawła II
Izabella SMENTEK

Juliusz St. SYNOWIEC OFMConv., Gatunki literackie w Starym Testamencie
Ks. Dariusz BARTOSZEWICZ

Waldemar RAKOCY CM, Paweł Apostoł. Chronologia życia i pism
Ks. Andrzej BANASZEK

Z twórczości Hansa Jonasa (6): Etyka biomedyczna
Ks. Stanisław WARZESZAK

KRONIKA PWTW

I. Wydarzenia
II. Stopnie i tytuły naukowe
III. Prace dyplomowe