WST XXI/2008

Część pierwsza
SYMPOZJUM
Bądźmy uczniami Chrystusa

Ks. Stanisław HARĘZGA
Motyw drogi i teologia Jezusowego ucznia w Ewangelii św. Marka
Il motivo della via e teologia del discepolo di Gesù nel vangelo di Marco

Ks. Andrzej TULEJ
Uczniowie poddani próbie Mateuszowy opis burzy na jeziorze (8,23-27)
The Disciples put to the Trial. St. Matthew’s description of the storm on the sea (8, 23-27)

Ks. Stanisław WARZESZAK
Etos wolności ucznia Chrystusa w świetle Nowego Testamentu
Ethos de la liberté du disciple de Christ dans le Nouveau Testament

Ks. Marek STAROWIEYSKI
Męczennicy – uczniami Chrystusa
Les martyrs – disciples du Christ

Ks. Krzysztof BARDSKI
Uczeń Chrystusa – głosiciel Ewangelii.
The Disciple of Christ – Preacher of the Good News

Ks. Marek TATAR
Uczeń Chrystusa w duchowym kryzysie świata
Der Schüler von Christus in der geistigen Krise der Welt

Ks. Wojciech BARTKOWICZ
Uczeń Chrystusa w ponowoczesnym świecie
A Disciple of Christ in the Postmodern World

Ks. Grzegorz BACHANEK
Uczeń Chrystusa w myśli Josepha Ratzingera/Benedykta XVI
Der Schüler Jesu Christi in der Lehre von Joseph Ratzinger / Benedikt XVI

Ks. Tomasz WIELEBSKI
Uczeń Chrystusa a program duszpasterski Kościoła Katolickiego w Polsce na początku XXI wieku
Disciple du Christ et le programme pastoral de l’Eglise en Pologne au début du XXI-ème siècle

Ks. Jacek SKROBISZ
Perspektywy powołaniowe na podstawie danych z diecezji łowickiej
Prospettive vocazionali nella diocesi di Łowicz

Część druga
STUDIA Z TEOLOGII I FILOZOFII

Ks. Krzysztof SIWEK
„Wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej” (Rdz 12,1). Powołanie Abrahama jako początek powołania Izraela w świetle „cyklu o Patriarchach”
„Vattene dalla casa del tuo padre” (Gn 12,1). La chiamata di Abramo come l’inizio della vocazione di Isreale alla luce dei cicli patriarcali

Ks. Dariusz BARTOSZEWICZ
Ocena możliwości pogodzenia hellenizmu z judaizmem w II wieku przed Chrystusem
Opportunities to reconcile Judaism with Hellenism in the 2nd century B.C.

Andrzej Jacek NAJDA
Paulus in der Apostelgeschichte
Paweł w Dziejach Apostolskich

Ks. Jan MIAZEK
Motu proprio Summorum Pontificum Benedykta XVI
Il motu prorio Summorum Pontificum di Benedetto XVI

Ks. Rafał CZEKALSKI
Personalistyczna pedagogika wychowawcza Jana Pawła II
Personalistische Grundzüge des pädagogischen Gedankenguts K. Wojtylas

Ryszard MOŃ
The Role of Otherness in Interpersonal Dialogue
Rola obcości w dialogu międzyosobowym

Ks. Stanisław WARZESZAK
Ontologiczne podstawy prawa naturalnego
Ontological Foundation of the Natural Law

Jolanta ŁABA
Idee mesjańskie w literaturze fantasy
The messianic ideas in fantasy literature

Ks. Jacek Grzybowski
Problem kultury jako cywilizacyjnej narracji
Problem of culture as civilization narrative

Część trzecia
RECENZJE I OMÓWIENIA

Rafał CZEKALSKI, Godność osoby ludzkiej (Nauczanie Jana Pawła II)
Ks. Stanisław WARZESZAK

Marian RUSECKI (red.), Personalizm polski
Ks. Stanisław WARZESZAK

Vittorio POSSENTI, Il principio-persona
Ks. Stanisław WARZESZAK

Ramón LUCAS LUCAS, Orizzonte verticale. Senso e significato della persona umana
Ks. Stanisław WARZESZAK

Józef ZABIELSKI, Odpowiedzialność za życie
Ks. Stanisław WARZESZAK

John M. FARRELLY, The Trinity: rediscovering the central Christian mystery
Izabella SMENTEK

Lucian TURCESCU, Gregory of Nyssa and the Concept of Divine Persons
Izabella SMENTEK

Herbert VORGRIMLER, „… und das ewige Leben. Amen!” Christliche Hoffnung über den Tod hinaus
Izabella SMENTEK

Pietro Angelo MURONI, L’ordine dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana
Ks. Tadeusz SYCZEWSKI

Anna PALUSIŃSKA, Filozofia ikony u Teodora Studyty i Nicefora
Piotr FELIGA

Piotr JAROSZYŃSKI, Człowiek i nauka. Studium z filozofii kultury
Ks. Jacek GRZYBOWSKI

Kwame Anthony APPIAH, Kosmopolityzm. Etyka w świecie obcych
Ks. Ryszard MOŃ

Helena EILSTEIN, Biblia w ręku ateisty
Ks. Dariusz BARTOSZEWICZ

Alice VON HILDEBRAND, Dusza lwa
Ks. Rafał CZEKALSKI

Maciej ARKUSZYŃSKI, O objawieniach w Medziugorju w kontekście błędów pracy Doroty Rafalskiej „Medjugorje: prawda czy fałsz”?
Anastazja SEUL

Robert BARRON, The Priority of Christ. Toward a Postliberal Catholicism
Ks. Wojciech BARTKOWICZ

Józef NAUMOWICZ, Cztery przyjścia Pana
Ks. Grzegorz BACHANEK

Część czwarta
KRONIKA PWTW i WTT

I. Wydarzenia

II. Stopnie i tytuły naukowe

III. Prace dyplomowe

Kronika III kadencji Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego

 

Program Sympozjum