WST XXII/1/2009

Ks. prof. dr hab. Mieczysław Cyprian Lubański – w 85. rocznicę urodzin
Ks. Mieczysław Cyprian Lubański – Publikacje (1953-2010)

Część pierwsza
STUDIA Z FILOZOFII

Anna LEMAŃSKA
Kilka uwag o roli komputerów w matematyce
A few remarks about the role of computers in mathematics

Ks. Bolesław SZEWC
Poznanie w religiach opartych na Biblii według I. G. Barboura
The cognition in biblical religions by I. G. Barbour

Ks. Sylwester GAWOREK
Wpływ Myśli Platońskiej na doktrynę mistyczną św. Tomasza z Akwinu
Plato’s influence on the mystical doctrine of St Thomas Aquinas

Ks. Tomasz STĘPIEŃ
Kontemplacja – przyrodzone i nadprzyrodzone widzenie prawdy
Contemplation – natural and supernatural seeing of truth

Ks. Józef WARZESZAK
Gabriela Marcela egzystencjalistyczny sposób podejścia do istnienia Boga
Attitude existentialiste vers l’existence de Dieu chez Gabriel Marcel

Marek PYKA
Pomiędzy „homo sovieticus” a „homo aemulans”
Between „homo sovieticus” and „homo aemulans”

Część druga
STUDIA Z BIOETYKI

Ks. Marek STAROWIEYSKI
Aborcja i życie nienarodzonych w starożytności chrześcijańskiej
L’avortement et la vie des embryons dans l’antiquité chrétienne

Ks. Zdzisław STRUZIK
Godność przekazywania życia: nauczanie Jana Pawła II w kontekście Instrukcji Dignitas personae
Dignity of the transmission of Life: Teaching of John Paul II in the Context of the Instruction Dignitas Personae

Ks. Stanisław WARZESZAK
Rozum i wiara w Instrukcji Dignitas Personae: Przyczynek ontologiczny do teorii prawa naturalnego
Foi et raison dans l’Instruction « Dignitas personae » : Approche ontologique à la théorie de la loi naturelle

Ks. Ryszard MOŃ
Moralne źródła deontologii lekarskiej
Moral Sources of Medical Deontology

Ks. Rafał CZEKALSKI
Rola i znaczenie normy godności osoby ludzkiej we współczesnej bioetyce
Die Rolle und die Bedeutung des Argumentes Menschenwürde in der gegenwärtigen Bioethik

Jacek SALIJ OP
Dlaczego cenimy życie ludzkie? Bezcenność życia ludzkiego
Why do we appreciate human life? Priceless human life

Ks. Piotr MAZURKIEWICZ
Kara śmierci w Katechizmie Kościoła Katolickiego
La peine de mort dans le Catéchisme de l’Eglise Catholique

Część trzecia
STUDIA Z TEOLOGII I PRAWA KANONICZNEGO

Waldemar LINKE CP
Dlaczego Jezus nie zezwalał na opłakiwanie zmarłych? Biblijne przykłady reakcji na śmierć bliskiej osoby
Why Jesus didn’t allow for mourning over deads? Biblical reactions to death of a close person

Ks. Grzegorz BACHANEK
Znaczenie prawdy o stworzeniu w ujęciu Josepha Ratzingera
Die Bedeutung der Wahrheit über die Schöpfung bei Joseph Ratzinger

Jan KONARSKI
Penser la Croix du Christ selon la donation : Entre la phénoménologie de la donation chez J.-L. Marion et la théologie de la Croix chez E. Jüngel, J. Moltmann et S. Breton
Myślenie o krzyżu Chrystusa w perspektywie daru: Między fenomenologią daru u J.-L. Mariona a teologią Krzyża według E. Jüngela, J. Moltmanna i S. Bretona

Ks. Józef WARZESZAK
Grzech pierworodny w ujęciu Roberta Spaemanna
The original sin according to Robert Spaemann

Krystyna OSTROWSKA
Religijność młodych dorosłych
Religiosity of young adults

Ks. Tomasz JAKUBIAK
Aktualizacja instytucji Synodu w Archidiecezji Warszawskiej
Updating the institution of the Synod in Warsaw’s Archdiocese

Ks. Tadeusz SYCZEWSKI
Cmentarze według obowiązującego kodeksu prawa kanonicznego i obrzędów błogosławieństw
I cimiteri nel nuovo Codice di Diritto Canonico e nel rito delle benedizioni

Część czwarta
RECENZJE I OMÓWIENIA

Mieczysław MIKOŁAJCZAK, Teologia świątyni w Ewangelii św. Marka
Ks. Roman BARTNICKI

Peter FIEDLER, Das Matthäusevangelium
Ks. Jan ZAŁĘSKI

Peter DSCHULNIGG, Das Markusevangelium
Ks. Jan ZAŁĘSKI

Giulio D’ONOFRIO, Historia teologii. Epoka średniowiecza
Ks. Andrzej PERZYŃSKI

Krzysztof GÓŹDŹ, Teologia człowieka. Z najnowszej antropologii niemieckiej
Ks. Andrzej PERZYŃSKI

Maciej ARKUSZYŃSKI, Wzór życia chrześcijańskiego w objawieniach z Medziugorja
Anastazja SEUL

Bernhard IRRGANG, Einführung in die Bioethik
Ks. Rafał CZEKALSKI

Piotr ŚLĘCZKA, Przegłosowane sumienie. Analiza logiczno-etyczna praw „niedoskonałych”
Ks. Rafał CZEKALSKI

Stanisław WARZESZAK, Etyka odpowiedzialności za życie: Studium analityczno-krytyczne myśli bioetycznej Hansa Jonasa
Ks. Paweł GÓRALCZYK SAC

Stanisław WARZESZAK, Darować życie. Bioetyka w debacie publicznej z Kościołem
Станислав ВАЖЕШАК, Даритьжизнь. Биоэтика в публичной дискуссии с Церковью
Zdzisława S. SPECHT-ABRAMIUK

Stanisław WARZESZAK, Przyjąć życie. Bioetyka w obronie człowieka
Wydanie II: Bioetyka. W obronie człowieka
Ks. Bernard PEŁKA CM

Stanisław WARZESZAK, Baza danych bibliograficznych z zakresu teologii moralnej i etyki
Dorota SZUMILAS

KRONIKA PWTW

I. Wydarzenia

II. Stopnie i tytuły naukowe

III. Prace dyplomowe