WST XXIV/2/2011

Ks. prof. dr hab. Jan MIAZEK – w 70. rocznicę urodzin
Słowo wstępne : J.E. Kazimierz Kard. NYCZ
Sylwetka naukowa : ks. Józef GÓRZYŃSKI

Część pierwsza
STUDIA BIBLIJNE

Bp Andrzej F. DZIUBA
Osobowy dynamizm wiary
Personal Dynamism of Faith

Dariusz ADAMCZYK
Napiętnowanie niesprawiedliwości i nadużyć kultowych przez proroków okresu asyryjskiego w państwie północnym
Stigma of injustice and abuse of cult by prophets in Assyrian period in north nation

Ks. Roman KRAWCZYK
Podbój Kanaanu w świetle Księgi Jozuego. Historia i wiara
The conquest of Canaan in the light of the book of Joshua. History and Faith

Ks. Roman BARTNICKI
Problematyka cudów Jezusa we współczesnej egzegezie
Problematik der Wunder Jesu in der gegenwärtigen Exegese

Jolanta Judyta PUDEŁKO pddm
Transformacja Syjonu: Iz 49,14-21 na tle tradycji o Syjonie
Transformation Of Zion: Is 49,14-21 against the background of Zion

Waldemar LINKE CP
« Gwałt » a królowanie Boga. Studium logionu o Janie Chrzcicielu i Królestwie Bożym
«Violence » and a reign of God. A study on logion of John the Baptist and a Kingdom of God

Ks. Andrzej TULEJ
Problematyka chrzcielna perykopy o błogosławieniu dzieci przez Jezusa
The baptismal problem of the pericope about blessing children by Jesus

Krzysztof SIWEK
Guarigione di un ciecho a Betsàida (Mc 8, 22-26). Lettura sincronica
Uzdrowienie niewidomego z Betsaidy (Mk 8, 22-26). Analiza synchroniczna tekstu

Ks. Franciszek MICKIEWICZ SAC
Grzech i jego panowanie w człowieku w świetle Rz 7, 7-25
Il peccato e il suo dominio nell’uomo alla luce di Rm 7, 7-25

Ks. Marek TATAR
Autorytet Pisma świętego w duchowym dialogu ekumenicznym
Authority of the Holy Scripture in the spiritual ecumenical dialogue

Ks. Stanisław WARZESZAK
Biblijne podstawy bioetyki
The Biblical Foundation of Bioethics

Część druga
STUDIA PATRYSTYCZNE

Dominika BUDZANOWSKA
Św. Augustyn o millenaryzmie na podstawie De civitate Dei XX
St. Augustine on the Millennialism (De civitate Dei XX)

Ks. Sylwester GAWOREK
«Dotknięcie» Boga w doświadczeniu mistycznym według św. Augustyna
„The touch” of God in the mystical experience according to Saint Augustine

Ks. Patryk MILLER
Problem daty Wielkanocy we wczesnym Chrześcijaństwie De ratione paschali Anatoliusza z Laodycei
Problem of the date of Easter in the early Christianity “De ratione paschali” of Anatolius of Laodicea

Ks. Tomasz STĘPIEŃ
Pseudo-Dionizego Areopagity idea Opatrzności Bożej działającej w znakach sakramentalnych
Conception of God’s Providence acting in Sacramental symbols in Pseudo-Dionysius the Areopagite

Ks. Krzysztof SORDYL
Wpływ filozofii neoplatońskiej i autorów klasycznych na doktrynę pryscyliańską
L’influenza della filosofia neoplatonica e dei autori classici sulla dottrina priscilliana

Albertyna DEMBSKA
Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny
Dormition of Blessed Virgin Mary

Ks. Józef NAUMOWICZ
Rok liturgiczny po przełomie konstantyńskim. Traktat Euzebiusza z Cezarei O święcie Wielkanocy
The liturgical year after the Constantinian turn. The treatise “On the Paschal Solemnities” of Eusebius of Caesarea

Abraham TERIAN
The Early Creeds of the Armenian Church
Wczesne wyznania wiary Kościoła Armeńskiego

Część trzecia
STUDIA TEOLOGICZNE

Bp Tadeusz PIKUS
Znaczenie świętości dla wiarygodności chrześcijaństwa
The Significance of Holiness for the Credibility of Christianity

Zbigniew KUBACKI SJ
«Wierzę w Boga Ojca». Wokół pierwszego artykułu Credo
« Je crois en Dieu le Père ». Autour du premier article du « Credo »

Ks. Krzysztof SZWARC
Wewnątrztrynitarna kenoza Boga źródłem i możliwością kenozy człowieka w świetle teologii Hansa Ursa von Balthazara
Intra-Trinitarian Kenosis of God as a Source and a Capability of a Human Kenosis in the Theology of Hans Urs von Balthasar

Izabella SMENTEK
Wiara i człowiek wierzący w nauczaniu papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI
Der Glaube in der Lehre der Päpste Johannes Paulus II und Benedikt XVI

Ks. Norbert MOJŻYN
Teologiczne implikacje kategorii wzniosłości Na kanwie konsekracji kościoła Sagrada Familia w Barcelonie
Theological implications of the sublime cathegory (based on the consecration of the church „Sagrada Familia” in Barcelona)

Część czwarta
RECENZJE – KRONIKA WTT

Anna KAROŃ-OSTROWSKA, Dramat spotkania. Promieniowanie ojcostwa jako pryzmat filozofii Karola Wojtyły, =Biblioteka Więzi 241, Warszawa: Więź 2010, ss. 205.
Zdzisława S. SPECHT-ABRAMIUK

Zdzisław Józef KIJAS OFM Conv, Kto szuka Boga. Napomnienia św. Franciszka, Kraków: WAM 2011, ss. 332.
Ks. Andrzej PERZYŃSKI

Andrej SLODIČKA i Monika SLODIČKOVÁ (red.), Ježiš z Nazareta teologické a religionistické súvislosi, Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2011, ss. 205.
Ks. Krzysztof ZIĘBA

Ks. Jan FLIS, List do Filipian. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, =Nowy komentarz biblijny. Nowy Testament, t. 11, Częstochowa 2011, ss. 566.
Ks. Jan ZAŁĘSKI

Patrick W. CAREY, Avery Cardinal Dulles SI. A model theologian, 1918 – 2008, New York: Paulist Press, 2010, ss. 710.
Izabella SMENTEK

Zbigniew JANCZEWSKI, Ważność sprawowania sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego uzdrowienia i święceń w porządku prawnym Kościoła katolickiego,
Warszawa: UKSW 2011, ss. 302.
Ks. Tomasz JAKUBIAK

Chantal DELSOL, Czym jest człowiek? Kurs antropologii dla niewtajemniczonych, tł. M. Kowalska, Kraków: Znak 2011, ss. 247.
Ks. Jan SOCHOŃ

KRONIKA IV KADENCJI WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA TEOLOGICZNEGO