WST XXIX 3/2016

TEOLOGIA NA ROZDROŻACH WSPÓŁCZESNOŚCI
(Sympozjum Dziekanów, Warszawa 12-13.05.2016)

Ks. Krzysztof Pawlina,
Teologia na rozdrożach współczesności

O. Wojciech Giertych OP,
Formacja intelektualna we wierze: potrzeby, sposoby, marzenia
The intellectual forming in faith: needs, means and dreams

O. Wojciech Giertych OP,
Teologia i jej rola w uformowaniu wiary
Theology and its role in forming faith

Cyril Hisem, Radoslav Lojan,
Theological formation in the history of Košice

RELIGIOZNAWSTWO

Ks. Marek Nasiłowski,
Traditional Muslim “Substitutionist” Interpretation of Jesus’ Crucifixion: A Critical Presentation

Ks. Andrzej Tulej,
„Mąż z Nazaretu” Szaloma Asza a dialog chrześcijańsko-żydowski
The Nazarene by Sholem Asch and the Christian-Jewish Dialogue

ROK MIŁOSIERDZIA

Ks. Piotr Mazurkiewicz,
Przebaczenie czy miłosierdzie? Wokół potrzeby pojednania w polityce
Forgiveness or mercy? Around the need for reconciliation in politics

Ks. Józef Kożuchowski,
Miłosierdzie we współczesnej myśli niemieckiej – wybrane problemy
Mercy in the contemporary German thought – selected issues

VARIA

Ks. Józef Warzeszak,
Spór o początek świata i człowieka w ujęciu Benedykta XVI
A dispute about the origins of the world and man according to Benedict XVI

Ks. Dariusz Kazimierz Bartoszewicz,
Komplementarność tekstu oryginalnego i tłumaczeń Biblii jako konsekwencja teologicznego interpretowania tekstu
Complementarity of the original text and translations of the Bible as consequence of the theological interpretation of the text

Ks. Michał Polny,
Wspomagająca funkcja szkolnej lekcji religii w przygotowaniu dzieci do I Komunii świętej w podręczniku warszawskim
Auxiliary function of the school religion classes to prepare children for First Holy Communion in the Warsaw textbook

Ks. Marek Filipczuk,
„Wypłyń na głębię” – o znaczeniu powszechnego powołania do świętości, modlitwy i kontemplacji słowa Bożego w dziele formacji sumienia
“Put out into the deep” – about the significance of universal call to holiness, prayer and contemplation of the word of God in the process of formation of a Christian’s moral conscience

Ks. Grzegorz Bachanek,
Elementy idei słowiańskości Zygmunta Szczęsnego Felińskiego a myśl Jana Pawła II
Elements of the Slavic idea in the thought of Z. Sz. Feliński and the thought of John Paul II

Nota o autorach