WST XXIX 4/2016

NAUCZANIE I DZIAŁALNOŚĆ PAPIEŻA FRANCISZKA

Ks. Jan Kazimierz Przybyłowski
Era młodzieżowa w Kościele trwa
The Era of Youth takes consistently in the Church

Ks. Piotr Mazurkiewicz
Nieszczęśliwa i miłosierdzie
Miserable and mercy

Ks. Józef Warzeszak
Papież Franciszek świadkiem Bożego miłosierdzia
Pope Francis as a witness to Divine Mercy

Ks. Robert Skrzypczak
Okaleczone relacje a duch miłosierdzia. Trudna recepcja adhortacji Amoris laetitia papieża Franciszka
Disfigured relations and the spirit of mercy – the difficult reception of the “Amoris Laetitia” exhortation

Ks. Krzysztof Pawlina
Wyzwania pastoralne po Światowych Dniach Młodzieży
Pastoral challenges after the World Youth Days

VARIA

Katarzyna Pachniak
Relacje muzułmańsko-chrześcijańskie w okresie najwcześniejszego islamu – wybrane aspekty
Muslim-Christian relation in the first period of Islam – selected aspects

Milena Kindziuk
Prymas Józef Glemp wobec ks. Jerzego Popiełuszki
Primate Jozef Glemp’s attitude to Fr Jerzy Popieluszko

Ks. Józef Kożuchowski
Stawanie się człowiekiem świętym: stanowisko Hansa Eduarda Hengstenberga
Becoming a holy man: Hans Eduard Hengstenberg’s position

Jan M. Kozłowski
Jezus jako filozoficzna arché w Liście do Kolosan 1,18
Jesus as Philosophical „Arché” in Col 1:18

Andrzej Kolad
Stworzony czy wieczny? Boecjusza z Dacji rozumienie świata
Created or eternal? The world as understood by Boetius of Dacia

RECENZJE

Ks. Marek Dobrzeniecki
Adam Green & Eleonore Stump (red.)
Hidden Divinity and Religious Belief. New Perspectives

Nota o autorach