WST XXV/1/2012

 
Ks. Rektor prof. dr hab. Krzysztof PAWLINA
Przedmowa

Ks. Jan MIAZEK
Pięćdziesiąt lat akademickich studiów teologicznych w Archidiecezji Warszawskiej 1962-2012

Część pierwsza
SYMPOZJUM: ROK WIARY

Bp Andrzej CZAJA
Wiara wierzących i wiara wiernych
Faith of believers and faith of faithfuls

Wojciech GIERTYCH OP
Wiara a religijność
Faith and Religiosity

Ks. Jan KONARSKI
Wojciech Giertych OP i ks. Tomáš Halík: Dwie perspektywy filozoficzne i teologiczne – jakie możliwości dialogu?
Le Père Wojciech Giertych et l’Abbé Tomáš Halík : deux perspectives, quel dialogue ?

Ks. Józef WARZESZAK
Wiara wobec relatywizmu
La fede di fronte al relativismo

Bp Tadeusz PIKUS
Wiara religijna – co to jest?
What is the religious faith?

Izabella SMENTEK
„Błogosławiona, która uwierzyła”: Idee przewodnie mariologii Benedykta XVI
“Blessed who has believed”: Leading ideas of Benedict XVI’s mariology

Ks. Rafał CZEKALSKI
Wiara w rozumieniu Józefa Tischnera
Der Glaube nach dem Verständnis von Joseph Tischner

Część druga
STUDIA TEOLOGICZNO-DOGMATYCZNE

Ks. Krzysztof SZWARC
Czyściec jako Boska puryfikacja ludzkiego życia na podstawie pism wybranych mistyków i świętych
Purgatory as “A divine purification of a human life” on the basis of the selected mystics and Saints’ writing

Ks. Grzegorz BACHANEK
Josepha Ratzingera teologia męczeństwa
Theology of Martyrdom by Joseph Ratzinger

Paweł ZARĘBA
Koniec świata czy paruzja? Chrześcijańskie spojrzenia na sprawy ostateczne: między lękiem a nadzieją
End of the world or Parousia? a Christian perspective on the final things: between fear and hope

Część trzecia
STUDIA BIBLIJNO-PATRYSTYCZNE

Jolanta Judyta PUDEŁKO PDDM
Bóg jako Ojciec w Ewangelii św. Mateusza na przykładzie Modlitwy Pańskiej
God as the Father in the Gospel according to St Matthew’s the Lord’s Prayer

Ks. Franciszek MICKIEWICZ SAC
Poddanie pod straż prawa oraz wolność Synów Bożych – dwa etapy historii zbawienia według Ga 3, 23 – 4, 7
La guardia della legge e la volontà dei Figli di Dio – due tappe della storia della Salvezza secondo Gal 3, 23 – 4, 7

Dominika BUDZANOWSKA
Opis Pańskich dziwów i cudów w Jerozolimie Perdikasa z Efezu
Expositio of Perdicas Ephesius

Część czwarta
STUDIA PASTORALNO-RELIGIJNE

Ks. Andrzej RUTKOWSKI
Formacja zespołów służby liturgicznej w życiu Kościoła partykularnego
The formation of the liturgical service teams in the life of the particular Church

Ks. Norbert MOJŻYN
Doświadczenie Istniejącego Młodzi artyści w poszukiwaniu locus theologicus
Experiencing the Existing one young Artists searching for Locus Theologicus

Ks. Piotr KACZMAREK
„Słowa-klucze” w dialogu Kościoła rzymskokatolickiego z islamem po Soborze Watykańskim II
„Key-words” in dialog between the Roman Catholic Church and Islam after The Second Vatican Council

Część piąta
RECENZJE – OMÓWIENIA
KRONIKA PWTW

Zdzisława SPECHT-ABRAMIUK, Słowo i miecz. Logos i etos dramaturgii Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II 2012, ss. 453.
Bp Tadeusz PIKUS

Sentieri della verità (t. 1-10). Collana pubblicata in collaborazione con il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia, red. S. Grygiel et altri, Siena: Cantagalli 2007-2013.
Zdzisława SPECHT-ABRAMIUK

Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANÒ, Dziedzictwo Goliata: Filistyni i Hebrajczycy w czasach biblijnych, Monografie Fundacji Nauki Polskiej, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2012, ss. 598.
Ks. Bartosz ADAMCZEWSKI

„A świątyni w nim nie dojrzałem…” Liturgia i eschatologia, red. K. POROSŁO, Tyniec: Wyd. Benedyktynów 2012, ss. 198.
Izabella SMENTEK

Jerzy SZYMIK, Theologia benedicta, tom II, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2012, ss. 378.
Izabella SMENTEK

Jacek BOLEWSKI SI, Misterium Mądrości. Traktat sofio-mariologiczny, Kraków: WAM 2012, ss. 462.
Izabella SMENTEK

Bernard SESBÜÉ, Ewangelia i tradycja, tłum. A. Kuryś, seria wydawnicza: Alfa i Omega, t. 28, Poznań: W drodze 2012, ss. 217.
Ks. Krzysztof SZWARC

Norbert BAUMERT (Hsg.), Nomos und andere Vorarbeiten zur Reihe „Paulus neugelesen”, (Forschung zur Bibel 122), Würzburg: Echter Verlag 2010, ss. 519.
Ks. Jan ZAŁĘSKI

Tadeusz DAJCZER, Trudny kawałek Ŝycia, Poznań-Warszawa: Flos Carmeli – Fidei 2010, ss. 161.
Ks. Piotr KACZMAREK

Seyyed HOSSEIN NASR, Istota islamu, tł. K. Pachniak, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax 2010, ss. 280.
Ks. Piotr KACZMAREK

Kronika Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie Sekcja Św. Jana Chrzciciela za rok akademicki 2011/2012
Ks. Krzysztof SZWARC