WST XXV/2/2012

 

CARD. LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
ARCHIEPISCOPUS BARCINONAE
Doctor Honoris Causa
Pontificiae Facultatis Theologiae
Varsaviae, AD 2012

Powitanie : Ks. Rektor prof. dr hab. Krzysztof PAWLINA
Laudacja : Bp prof. dr hab. Tadeusz PIKUS

Kard. Lluís MARTÍNEZ SISTACH
Obecność Kościoła i chrześcijan w społeczeństwie
La presencia de la Iglesia y de los cristianos en la sociedad

Część pierwsza
STUDIA KANONICZNO-LITURGICZNE

Ks. Tomasz JAKUBIAK
Upoważnienie do słuchania spowiedzi wg Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
Faculty of hearing confessions according Code of Canon Law from 1983.

Ks. Kazimierz MATWIEJUK
Samowola w celebracjach liturgicznych – deformacja liturgiczna
La arbitrarietà nelle celebrazioni liturgiche – la deformazione liturgica

Ks. Grzegorz BERESZYŃSKI
Integracyjna funkcja Logosu w liturgii
La fonction intégrale du Logos dans la liturgie

Ks. Piotr WALEŃDZIK
Idee ruchu liturgicznego w życiu i pismach Josepha Ratzingera
Ideas of Liturgical Movement in Joseph Ratzinger’s Life and writings

Część druga
STUDIA TEOLOGICZNO-BIBLIJNE

José David ALBEZA ASENCIO
El cultivo del vino en Palestina y su denominación en la Sagrada Escritura
Produkcja wina w Palestynie i jego nazewnictwo w Piśmie świętym

Ks. Piotr KACZMAREK
Dlaczego Pan nie był w ogniu ? (1 Krl 18-19). Boże Oblicze w Jezusie Chrystusie a doświadczenie Adoracji
“Why God was not in the fire? (1K 18-19). God’s Face in Jesus Christ and an experience of Adoration”

Małgorzata PIOTRKOWSKA-DAŃKOWSKA
Przestrzeń spotkania. Studium strukturalno-semiotyczne Łk 7,36-50
A space of encounter. Structural-semiotic study of Luke 7:36-50

Cezary MICHNOWSKI
Córka Sary. Rozważania historyczno-biblijne o św. Kindze
Sarah’s Daughter. Historical and biblical reflections on St Cunegund

Część trzecia
STUDIA TEOLOGICZNO-PASTORALNE

Ks. Norbert MOJŻYN
„Drabina do nieba” jako ikona dynamiki życia duchowego
„The Heavenly Ladder” as an icon of dynamics of spiritual life

Ks. Marek KOTYŃSKI CSsR
Medytacja według św. Alfonsa de Liguoriego
Meditation according St. Alphonsus M. De Liguriego

Ks. Ryszard SELEJDAK
Znaczenie sakramentu pokuty w życiu i posłudze kapłana oraz w formacji Seminarzystów
The Significance of the Sacrament of Penance in the Life and Ministry of the Priest as well as in the Formation of Seminarians

Ks. Dariusz PATER
Współczesna myśl katolicka o wartości sportu w życiu człowieka
The contemporary catholic thought on the value of sport in human life

Część czwarta
STUDIA TEOLOGICZNO-KULTUROWE

Zdzisława S. SPECHT-ABRAMIUK
Dramaturgia Karola Wojtyły – Jana Pawła II
The Dramaturgy of Karol Wojtyła – John Paul II

Ks. Rafał CZEKALSKI
Od filozofii spotkania do filozofii dramatu w kręgu polskiej myśli personalistycznej
Von der Philosophie der Begegnung bis zur Philosophie des Dramas im Kreis des polnischen personalistischen Gedankenguts

Ks. Artur WYSOCKI
Bogactwo upodmiotowione jako podstawowy wymiar bogactwa narodów
Subjected Wealth as the Principal Dimension of the Wealth of Nations

Ks. Wojciech OSIAL
Misja wychowawcza lekcji religii w szkole
La missione educativa dell’insegnamento religioso a scuola

Część piąta
KOMUNIKATY – SPRAWOZDANIA
RECENZJE – OMÓWIENIA

Church’s Ministry of Reconciliation
Bp Tadeusz PIKUS

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Jezus z Nazaretu w kontekście teologicznym i religioznawczym
Monika SLODIČKOWA, Dorota ZAPISEK

Walter KASPER, Barmherzigkeit. Grundbegriff des Evangeliums – Schlüssel christlichen Lebens, Herder, Freiburg, Basel-Wien 2012, 252
Ks. Józef WARZESZAK

Zbigniew GODLEWSKI, Boleslaw SZEWC, Żyć Eucharystią, Warszawa: Stampa 2012, 196
Ks. Dariusz BARTOSZEWICZ

Jean-Marc BOT, Raj. Żyć pełnią życia, tł. S. Filipowicz, Poznań: Wyd. św. Wojciecha 2011, 238
Ks. Krzysztof SZWARC

Jan SOCHOŃ, Religia w projekcie postmodernistycznym, Lublin: Polskie Towarzystwo
Tomasza z Akwinu 2012, 344.
Izabella SMENTEK