WST XXX 1/2017

NAUCZANIE KOŚCIOŁA

Ks. Józef Warzeszak
Bóg w życiu człowieka w ujęciu Benedykta XVI
God in a Man’s Life as Seen by Benedict XVI 

Ks. Józef Warzeszak
Miłosierny styl życia chrześcijańskiego według papieża Franciszka
Merciful Christian Lifestyle According to Pope Francis 

O. Krzysztof Niewiadomski OFMCap
Il Magistero dei papi riguardo alla persona del confessore e alla sua formazione, sulla base dei discorsi alla Penitenzieria Apostolica negli anni 2007-2016
Magisterium of Popes Benedict XVI and Francis on the person and the formation of a confessor on the basis of speeches to participants in a course sponsored by the Apostolic Penitentiary in the years
of 2007–2016

PROBLEMATYKA AKSJOLOGICZNA

Ks. Witold Kawecki CSsR
Dialog wartości we współczesnych realiach europejskich
Dialogue of values in contemporary European reality

Ks. Marek Filipczuk
Antropologiczny fundament wartości moralnych
Anthropological foundation of moral values

STUDIA Z ZAKRESU FILOZOFII RELIGII

Ks. Piotr Kaczmarek
Człowiek wobec sacrum, czyli próby poszukiwania drogi do Transcendencji
Man in relation to the sacrum, attempts to find a way to Transcendence 

Ks. Vitaliy Kashchuk
Sposób filozofowania Mikołaja Bierdiajewa jako skutek jego rozumienia twórczości i wolności
Nikolai Berdyaev’s method of philosophizing as a result of his understanding of creativityand freedom

KOMENTARZ BIBLIJNY

Ks. Kazimierz Pierzchała
Lectio divina hymnu dziękczynno-pochwalnego Tobiasza w świetle wybranych reminiscencji biblijnych ( Tb 13, 1-8)
Lectio divina of Tobias’s thankful and laudatory anthem in the light of chosen biblical reminiscences ( Tb 13, 1-8)

Nota o autorach