WST XXX 2/2017

STUDIA MARIOLOGICZNE

Ks. Józef Warzeszak
Fatimskie przemówienia papieży
Papal speeches from Fatima 

Ks. Grzegorz Bachanek
Antropologiczne ukierunkowanie mariologii kard. Stefana Wyszyńskiego
Anthropological orientation of the Mariology of Cardinal Stefan Wyszyński

STUDIA BIBLIJNE

O. Waldemar Linke CP
Tożsamość judejska i izraelicka w Dn 13
Judean and Israelite identity in Dn 13

Ks. Adam Gorlewski
„Wtedy zaczęto wzywać imienia JHWH” (Rdz 4,26). Imię Boga jedyną nadzieją dla ludzkości – znaczenie imienia Bożego w tekstach Rdz 4,26 i Wj 3, 14-15
„Then began man to call on the name of the YHWH” (Gen 4,26). The name of the God as a only hope for the mankind – the significance of the name of the God in Gen 4,26 and Exod 3,14-15 

VARIA

Ks. Jerzy Szymik
Przyszłość i zadania teologii
The Future and the Tasks of Theology

O. Michał Paluch OP
Nietzsche i teologia
Nietzsche and theology 

Ks. Marek Filipczuk
Evangelizzazione nel mondo di oggi – una sfida per i giovani (secondo Giovanni Paolo II durante le GMG)
Evangelization of contemporary world – challenges for the youth according to John Paul the 2nd- during the World Youth Day)

Paweł Filipczak
Rola „scholi cantorum” w dokumentach Kościoła rzymskokatolickiego
The role of schola cantorum in Church documents

Joanna Bartoszewicz
Wykorzystanie performatywnej funkcji języka w dyskursie publicznym .na przykładzie sporu o legalizację związków partnerskich
The usage of performative language function in public discourse illustrated with the example of the dispute over legalisation of registered partnership

Nota o autorach