WST XXXI/2/2018

D O K T O R A T   H O N O R I S   C A U S A  
D L A   K S.   P R O F.   M.   S T A R O W I E Y S K I E G O

Ks. Krzysztof Pawlina ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-3855-6720

Honoris causa – Ks. prof. Marek Starowieyski

Ks. Waldemar Turek ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-8126-4125

Ks. Marek Starowieyski
O starociach, czyli czego możemy się nauczyć od starożytnego Kościoła

S Y M P O Z J U M  „P R Y M A S   J Ó Z E F   G L E M P:
„N O W E   F A K T Y   I   N I E Z N A N E   D O K  U M E N T Y”
( W A R S Z A W A   2 3. 0 1. 2 0 1 8 R . )

Rafał Łatka ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-2650-4031

Prymas Józef Glemp wobec opozycji politycznej w latach 1981-1982
Primate Józef Glemp against the political opposition in 1981–1982

Zbigniew Stanuch ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9110-4029

Wizyty prymasa Józefa Glempa na Pomorzu Zachodnim
Visits of Primate Józef Glemp to West Pomerania

Milena Kindziuk ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-5435-2907

Historia postawienia krzyża w Katyniu w 1988 roku
The history of placing the cross in Katyn in 1988

V A R I A

Ks. Piotr Mazurkiewicz ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1079-9904

Post-teologiczny spór fakultetów: o domniemanej wyższości nauk o polityce nad post-teologią
Post-theological contest of faculties: on the supposed superiority of political
sciences over post-theology

Paweł Warchoł OFMConv
Polskie doświadczenia ilustracją teologii narodu
The Polish Experience as an Illustration of the Theology of the Nation

Jan M. Kozłowski ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0760-6120

Epifania w intertekście. Preegzystencja Jezusa Chrystusa w Ewangelii wg .Mateusza – polemika z tezą Barta D. Ehrmana
Epiphany in the Intertext. Jesus Christ’s Preexistence in the Gospel of Matthew – a Polemic with Bart D. Ehrman’s Thesis

Ks. Krzysztof Siwek ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4608-6968

Janowa formuła wyznania wiary utrwalona w epilogu (20,30-31) i jej .ekspozycja w świadectwie Jana Chrzciciela o Jezusie (J 1,19-34)
John’s profession of faith in the conclusion (20:30-31) and its exposition in the John’s the Baptist witness about Jesus (J 1:19-34)

Ks. Michał Polny ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5691-4624

Rola rodziny, szkoły i Kościoła w wychowaniu młodzieży na podstawie .badań InWarcholstytutu Pedagogiki Zintegrowanej
The tasks of the family, school and the Church in the upbringing of young people, according to the research of the Institute of Integrated Pedagogy

Maciej Papierski ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2699-3587

Kognitywna funkcja miłości według Marthy C. Nussbaum
Cognitive Function of Love According to Martha Nussbaum

 

Nota o autorach