WST XXXI/3/2018

S T U D I A  B I B L I J N E

 

Ks. Krzysztof Siwek
Żydowskie modele historiograficzno-egzegetyczne doby hellenistycznej w kontekście aktywności literackiej diaspory aleksandryjskiej
The Jewish historical and exegetical patterns of the Hellenistic age in the context of the literary activity of Alexandrian diaspora 

Ks. Mateusz Wyrzykowski
Kapłaństwo w świetle greckiego „Testamentu Lewiego” (14–16)
Priesthood in the light of the Greek Testament of Levi (14–16)

Ks. Mateusz Nycz
Eklezjologia Listu do Efezjan 1,22b-23
Ecclesiology of the Epistle to the Ephesians 1:22b-23

 

S T U D I A   F I L O Z O F I C Z N E

 

Ks. Tomasz Stępień
Angel in “the Cartesian theatre” – Aquinas and the mind-body problem

Ks. Mariusz Zaorski
Arystoteles czy św. Tomasz z Akwinu? Głębsze rozumienie intelektu
Aristotle or St. Thomas Aquinas? Deeper the understanding of intellect

 

S T U D I A   P A S T O R A L N E

 

Ks. Krzysztof Pawlina
Obraz współczesnej młodzieży w Polsce. Studium socjologiczno-pastoralne
The image of contemporary youth in Poland. Sociological-pastoral study

Ryszard Bednarek
Nauczanie Episkopatu Polski o muzyce w liturgii mszy świętej po II Soborze Watykańskim
Teachings of the Episcopate of Poland on music in the liturgy of the Holy Mass after the Second Vatican Council

VA R I A

 

Ks. Marek Starowieyski, Jolanta Kozłowska, Jan M. Kozłowski
Opowiadania muzułmańskie zawierające słowa Jezusa
Muslim short stories containing the words of Jesus

Nikolai A. Khandoga
К вопросу об эсхатологических представлениях Святителя Bикторина Петавийского и Псевдо-Bикторина Петавийского
To the question of the eschatological views of the Saint Victorinus of Poetovio and the Pseudo-Victorinus of Poetovio

 

R E C E N Z J E

 

Ks. Bogdan Poniży
Anna Jagusiak, „Rola chrystofanii w Dłuższym Zakończeniu Ewangelii według św. Marka (Mk 16,9-20)”, Instytut Papieża Jana Pawła II,
Warszawa 2018

Ks. Andrzej Persidok
Michał Rogalski, „Producenci margaryny? Marian Zdziechowski i polski modernizm katolicki”, Universitas, Kraków 2018

Nota o autorach