STUDIA TEOLOGICZNE I FILOZOFICZNE

Ks. Marek Tatar
Rozum wobec wiary – współczesna pokusa gnostycyzmu
Reason in relation to faith – the contemporary temptation of Gnosticism

Ks. Jan Wojciechowski
Ontologia aktów chcenia i poznania według św. Maksyma .Wyznawcy jako przyczynek do rozumienia relacji natury i łaski
Maximus the Confessor’s theology of the two wills of Christ as a hint to understanding the relationship of nature and grace

O. Krzysztof Niewiadomski OFMCap
Gli orientamenti „Per vino nuovo otri nuovi” alla luce .del personalismo assiologico di D. von Hildebrand
Guidelines „New Wine in New Wineskins” from the point of view of axiological personalism

Ks. Krzysztof Bardski
„Pieśń duchowa” św. Jana od Krzyża – przekład, aluzje biblijne i symbolika
St. John’s of the Cross Spiritual Canticle – translation, biblical allusions and symbolism

 

PROCESY SEKULARYZACJI

Ks. Marcin Kłosowski
Adolescencja współczesnej kultury zachodniej – kryzys tożsamościowy i sekularyzacja
Adolescence of modern Western culture – identity crisis and secularization

Ks. Jarosław Charchuła SJ
Etyka „otwarta” na religię. Krytyka założeń teorii sekularyzacji opartej na koncepcji José Luis López Arangurena
Ethics “open” to religion. Criticisms of the theory of secularization based on the concept of José Luis López Aranguren

STUDIA HISTORYCZNE

Rafał Łatka
Prymas Józef Glemp wobec opozycji politycznej w latach 1983–1984
Primate Józef Glemp and the political opposition in years 1983-1984

Ks. Roman Krawczyk
Główne problemy diecezji siedleckiej po odzyskaniu niepodległości w .pismach i działaniach bp. Henryka Przeździeckiego
The main problems of the diocese of Siedlce after regaining independence in the writings and actions of Bishop Henryk Przeździecki

Nota o autorach