Szanowni Państwo, Księża i Osoby Zakonne,

serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej.

 

Akademia Katolicka w Warszawie Collegium Joanneum organizuje dnia 15 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Prawo i Kościół.

Miejsce obrad – Akademia Katolicka w Warszawie, ul. Dewajtis 3.

Proponowany zakres przedmiotowy:

  1. Teologia prawa kanonicznego
  2. Filozofia prawa kanonicznego
  3. Historia prawa kanonicznego
  4. Prawo kanoniczne
  5. Prawo państwowe obejmujące swoim zakresem Kościół katolicki („Styk państwa i Kościoła”).

Zamierzeniem organizatorów konferencji jest pogłębienie dyskusji na temat miejsca prawa w Kościele katolickim i jego roli dla wspólnoty, z uwzględnieniem praktycznego zastosowania norm prawnych. W związku z tym do czynnego udziału w konferencji zaproszeni są nie tylko prawnicy kościelni, ale również osoby prowadzące badania nad przestrzeniami prawa państwowego, obejmującymi swoim zakresem aspekty życia Kościoła katolickiego. Ograniczenie się w badaniach do obecnie obowiązujących norm nie pozwala całościowo pochylić się nad tematem konferencji Prawo i Kościół. Stąd zaproszenie do udziału skierowane jest również do historyków, filozofów oraz przedstawicieli innych dyscyplin. Organizatorzy konferencji są przekonani, że tylko interdyscyplinarne spojrzenie na sformułowany w temacie problem pozwoli komplementarnie zrealizować postawione przed konferencją cele.

Propozycje tematów wystąpień prosimy zgłaszać do 30 listopada 2023 r. na adres: konferencja2024@akademiakatolicka.pl

Wraz z tematem należy przesłać:

1) streszczenie planowanego referatu (wersja Word, 1000–1400 znaków)

2) wypełniony formularz zgłoszeniowy (w wersji Word). Wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgód zamieszczonych na nim.

Autorzy zgłoszonych tematów otrzymają do 21 grudnia 2023 r. informację o przyjęciu tematu do wygłoszenia i/lub opublikowania w monografii wieloautorskiej wydanej w formie e-booka.

Pełne teksty referatów do publikacji należy przesłać do 30 czerwca 2024 r. na adres: konferencja2024@akademiakatolicka.pl Studenci i doktoranci będą poproszeni o dołączenie do tekstu referatu formularza recenzyjnego, wypełnionego przez osobę mającą przynajmniej stopień doktora z dyscypliny, w której opracowano referat. Szczegółowe wymagania wobec Autorów zostaną wskazane w mailu informującym o przyjęciu zgłoszenia.

Organizator nie przewiduje wypłaty honorarium autorskiego za teksty wygłoszone podczas konferencji i/lub zgłoszone do planowanej publikacji.

Opłata konferencyjna wynosi 260 zł i obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad, certyfikat, opracowanie e-booka. Dane konta i termin wpłaty zostaną podane w mailu informującym o przyjęciu zgłoszenia.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej.

Z wyrazami szacunku

ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina
Rektor Akademii Katolickiej w Warszawie

ks. dr hab. Tomasz Jakubiak, prof. AKW
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Podamy wkrótce

Podamy wkrótce

ks. prof. dr hab. Zbigniew Janczewski (UKSW)

ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier (UJ)

dr hab. Wojciech Brzozowski (UW)

dr hab. Justyna Krzywkowska (UWM)

dr hab. Andrzej Szeptycki (UW)

ks. dr hab. Tomasz Jakubiak, prof. AKW (Przewodniczący)

ks. dr Robert Bańdur

ks. dr Marcin Kołodziej

ks. dr Mateusz Wyrzykowski

mgr Adam Jędrzejewski

Mateusz Moroń

Podamy wkrótce

Uczestnicy Konferencji mogą skorzystać z bazy noclegowej Domu Rekolekcyjno-Formacyjnego Dobre Miejsce, który mieści się w tym samym budynku co Akademia Katolicka w Warszawie, ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa.

Link do strony internetowej, gdzie można dokonać rezerwacji https://warszawa.dobremiejsce.eu/rezerwacja/   

Opłata konferencyjna wynosi 260 zł i obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad, certyfikat, opracowanie e-booka.

Osoby, które otrzymały potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do wygłoszenia referatu, proszone są o dokonanie wpłaty na konto Akademii Katolickiej w Warszawie do 20 marca 2024 r.

Nazwa posiadacza rachunku i numer konta, na który należy dokonać przelew:

Akademia Katolicka w Warszawie – Collegium Joanneum

25 1240 1037 1111 0000 0694 0777

W tytule przelewu proszę wpisać:

Prawo i Kościół oraz imię i nazwisko prelegenta (czyli np.: Prawo i Kościół Jan Kowalski)

Gdyby potrzebny był rachunek za uiszczenie opłaty, proszę przesłać dane osoby/podmiotu na kogo ma być wystawiony na adres konferencja2024@akademiakatolicka.pl. W przypadku osoby prawnej konieczne jest podanie również nr NIP.