Wnioski o stypendia pomocy materialnej (socjalnego, dla osób niepełnosprawnych, Rektora dla najlepszych studentów) z kompletną dokumentacją można składać do 25 października 2023 do OKS. Za kompletność wniosku odpowiada student, proszę więc dokładnie przeczytać regulamin i załączniki.

 

Maksymalna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta wynosi 1294,40 (netto).

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego w 2022 roku wynosił 5549,00 zł.

 

01.10.2023 nastąpiła zmiana rodzaju zaświadczenia z OPS. Wraz z nowym brzmieniem ust. 4 i 5 w art. 88 ustawy z 20.07.2018 r. – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018 poz. 1668 z późniejszymi zmianami) od roku akademickiego 2023/2024 nastąpiły znaczące zmiany w przyznawaniu stypendiów socjalnych oraz koniecznej dokumentacji z OPS. Wraz z wnioskiem o stypendium socjalne wszyscy studenci, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600,00 zł (dotyczy to również cudzoziemców i osób samodzielnych finansowo) muszą złożyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych o korzystaniu z pomocy społecznej (student lub członkowie rodziny) w roku złożenia wniosku.

 

Brak takiego zaświadczenia będzie skutkował odmową przyznania stypendium socjalnego.

 

Zaświadczenie:

  • musi być wystawione przez polski ośrodek pomocy społecznej/centrum usług społecznych;
  • data wystawienia nie może być dłuższa niż 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

 

Student, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. 600,00 zł.) ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie o którym mowa wyżej, łącznie z wnioskiem o stypendium socjalne. 

OKS lub CKS może przyznać studentowi stypendium socjalne, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny były uzasadnione dodatkowym podaniem oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny. W przypadku braku wymaganego zaświadczenia stosuje się art. 88 ust. 5 ww. ustawy. W takiej sytuacji student powinien przedstawić udokumentowane źródła utrzymania rodziny.

 

UWAGA: Nastąpiła zmiana obliczania dochodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Kto musi uwzględnić ten rodzaj dochodu w swoim wniosku, powinien zapoznać się z załącznikiem „Dodatkowe informacje…”  oraz z obwieszczeniem ministra właściwego do spraw rodziny.

 

Nastąpiła zmiana w kwestii dotychczasowego sposobu interpretowania przepisu o przysługiwaniu świadczeń przez okres do 6 lat.

Przepis prawny zawarty w art. 93 ust. 2.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.): „Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1: 1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat”.

Na podstawie powyższego zapisu, Ministerstwo nie określiło jasno czego dotyczy łączny okres 6 lat: statusu studenta czy pobierania świadczeń.

W ostatnich miesiącach Wojewódzkie Sądy Administracyjne wydały kilkanaście wyroków, dotyczących doprecyzowania powyższej kwestii, w myśl której 6 lat oznacza łączny okres, w którym student pobierał świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których się odbywały. Tym samym, 6-letni okres przysługiwania świadczeń rozpoczyna się w momencie podjęcia po raz pierwszy świadczenia. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach i pobiera świadczenia. W przypadku przerwania studiów (skreślenia z listy studentów) i ponownego ich podjęcia wraz z pobieraniem świadczenia, liczenie wskazanego okresu powinno być kontynuowane, a nie rozpoczynać się od nowa. Podobnie w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia i podjęcia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, sumują się wyłącznie okresy pobierania świadczenia podczas nauki na tych studiach, natomiast przerwę pomiędzy tymi studiami pomija się. Do 6-cio letniego okresu pobierania świadczeń wlicza się także okresy sprzed wejścia w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. sprzed 1 października 2018 r.).

 

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy (w tym również uzyskany za granicą): magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia jednolite magisterskie.