STUDIA DOKTORANCKIE – TEOLOGIA

STUDIA DOKTORANCKIE

 • Dla kogo?

Profil kandydata

Na trzeci rok studiów doktoranckich mogą być przyjęte osoby świeckie, kapłani oraz osoby zakonne, które posiadają dyplom magistra, zdały egzamin licencjacki (z oceną nie mniej niż: dobry), posiadają tytuł licencjata kanonicznego z teologii i uzyskali pozytywny wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 • Co oferujemy?

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie prowadzi niestacjonarne studia doktoranckie w dziedzinie nauk teologicznych (dyscyplina naukowa: teologia). Studia doktoranckie  trwają 4 lata. W poczet pierwszych dwóch lat studiów doktoranckich wliczane są studia licencjackie odbyte na PWTW lub na innym Wydziale Teologicznym. Trzeci rok jest tzw. „rokiem doktoranckim”. Ostatni, czwarty rok studiów, przeznaczony jest na pisanie pracy doktorskiej pod kierunkiem promotora.

 • Co po studiach?

Profil absolwenta

Absolwent po publicznej obronie rozprawy doktorskiej otrzyma stopień naukowy doktora teologii.

 

 • Forma wykładów

Zajęcia odbywają się w wyznaczone czwartki w roku akademickim. Rocznie przewiduje się dwadzieścia jeden spotkań. Czternaście spotkań w roku to wykłady z teologii ogólnej wg trzech grup tematycznych: teologia systematyczna, teologia pastoralna i źródła teologii. Siedem spotkań w roku to wykłady i seminaria w trzech grupach specjalizacyjnych: dogmatyczna, pastoralna i duchowości. Zajęcia z teologii duchowości odbywać się będą we środy.

 

 • Rekrutacja

Rekrutacja od 1 lipca do 22 września.

 

Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

 1. podanie
 2. ankieta personalna
 3. ksero dokumentu tożsamości
 4. dyplom magisterski
 5. opinia proboszcza z rodzinnej parafii kandydata
 6. w przypadku kapłanów zgoda biskupa ordynariusza
 7. trzy zdjęcia
 8. opłata wpisowa – 50,00 zł

 

 • Kierownik studiów

Ks. dr Krzysztof Szwarc

 

 • Opłaty

Koszt studiów  – 8 00,00 zł/rok