„Relacja pomiędzy Zmartwychwstałym, wspólnotą wierzących oraz Pismem Świętym jest ekstremalnie życiodajna dla naszej tożsamości. Bez Pana, który nas wprowadza, niemożliwe jest zrozumienie głębokości Pisma Świętego. To działa również w drugą stronę: bez Pisma Świętego, wydarzenia z Misji Jezusa oraz Jego Kościoła w świecie są niemożliwe do odczytania. Słusznie św. Hieronim mógł napisać: «Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa».”

Papież Franciszek, „Aperuit illis”

  • Co proponujemy?

Szkoła Biblijna Collegium Joanneum to podstawowy, stacjonarny kurs biblijny wprowadzający słuchaczy w teksty Starego i Nowego Przymierza. W ciągu czterech semestrów można poznać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z Biblią, z historią jej powstawania, ale także z przesłaniem, jakie niesie słowo Boże dla współczesnego świata.

Dla absolwentów szkoły, po dwóch latach poznawania Starego i Nowego Testamentu, proponujemy trzeci rok wykładów z wybranych szczegółowych tekstów i ksiąg biblijnych – kurs zaawansowany (tzw. monografy).

Wykładowcami obu kursów są zarówno bibliści, profesorowie Akademii Katolickiej, jak i inni uznani bibliści z różnych ośrodków naukowych w Polsce. Wykłady odbywają się stacjonarnie. Uczelnia nie przewiduje zajęć online oraz organizowania materiałów wykładowych w wersji elektronicznych.


  • Dla kogo? (profil kandydata)

W zajęciach mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania. Zapraszamy zarówno liderów, animatorów wspólnot chrześcijańskich, jak i osoby poszukujące zrozumienia, jakie jest znaczenie słowa Bożego w ludzkim życiu.


  • Gdzie i kiedy?

Zajęcia kursu podstawowego trwają cztery semestry .

Kurs podstawowy spotyka się w soboty, 9 razy w ciągu roku, w godzinach 9.30-17.00. Wykłady odbywają się w siedzibie Akademii Katolickiej, przy ul. Dewajtis 3 w Warszawie (wejście B).

Kurs zaawansowany (wykłady monograficzne) druga grupa spotyka się w soboty, 6 razy w ciągu roku, w godzinach 9.30-17.00. Wykłady odbywają się w siedzibie Akademii Katolickiej, przy ul. Dewajtis 3 w Warszawie (wejście B).

  • Rekrutacja

Rekrutacja trwa od 1 czerwca do 30 września 2023 r.

  • Opłaty

Opłata za jeden semestr wynosi 300 zł.

Numer konta do wpłaty zostanie wysłany mailem, po otrzymaniu przez sekretariat dokumentów rekrutacyjnych.

  • Dokumenty wymagane przy aplikacji:

Podanie

Ankieta personalna

Opinia Księdza Proboszcza parafii

 

Dokumenty można złożyć osobiście, przesłać listownie lub pocztą elektroniczną (podpisane i zeskanowane na: sekretariat@akademiakatolicka.pl)

Kierownik studiów – S. dr hab. Judyta Pudełko