Kontakt mailowy:

tmietelski@akademiakatolicka.pl

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

etyka, fenomenologia, fenomenologia włoska

CURRICULUM VITAE:

2017: magister teologii, PWTW (obecnie AKW)

2023: doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia, AIK (obecnie UIK)

PUBLIKACJE:

Academia.edu: https://akademiakatolicka.academia.edu/TymoteuszMietelski

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Tymoteusz-Mietelski

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5279-4648

ARTYKUŁY:

 1. Einfühlung jako sposób poznania drugiego człowieka według Edyty Stein, „Bielańskie Studia Teologiczne”, nr 3 (2017), s. 55-72.
 2. Interpretacja ciała ludzkiego w ujęciu Edyty Stein, „Warszawskie Studia Teologiczne”, nr XXXI/4 (2018), s. 78-93.
 3. Paolo Valori – osoba, twórczość, bibliografia, „Rocznik Filozoficzny Ignatianum”, nr 25 (2019), z.2, s. 169–184.
 4. Czy można poznać świadomość drugiego? Tło historyczno-filozoficzne koncepcji wczucia Edyty Stein, „Warszawskie Studia Teologiczne”, nr 33 (2020), z. 2, s. 132-148.
 5. Filozoficzna droga Paola Valoriego, „Logos i Ethos”, nr 53 (2020), z. 2, s. 129-148.
 6. Wojna sprawiedliwa nadal sprawiedliwa? Rozważania Encykliki Fratelli tutti a stanowisko Paolo Valoriego, „Studia Redemptorystowskie”, nr 18 (2020), s. 93-110.
 7. Concezione dell’etica fenomenologica in Paolo Valori, „Aquinas”, nr 64 (2021), z. 1, s. 241-253.
 8. Empathy and Phenomenology. Edith Stein’s Theory of Einfühlung, „Bollettino Filosofico”, nr 37 (2022), s. 287-300.
 9. Paolo Valori on Searching for Truth Everywhere as a Feature of Christian Philosophy, „Forum Philosophicum” 28 (2023) no. 1, 181-195.

RECENZJE:

 1. Duchliński, A. Kobyliński, R. Moń, E. Podrez, Etyka a fenomen życia, Wyd. Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków 2017, „Warszawskie Studia Teologiczne”, nr 32 (2019), z. 2, s. 156-162.
 2. Duchliński, A. Kobyliński, R. Moń, E. Podrez, Etyka a problem nihilizmu, Wyd. Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków 2019, „Warszawskie Studia Teologiczne”, nr 33 (2020), z. 1, s. 276-282.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH:

 1. Referat Zastosowanie metody fenomenologicznej jako element analizy doświadczenia moralnego w ujęciu Paola Valoriego na Konferencji Naukowej „W poszukiwaniu ukrytej fenomenologii” – Katedra Historii Filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 19-20 maja 2022 roku.
 2. Referat The Search for the Truth Everywhere as a Feature of Christian Philosophy in the Views of Paolo Valori na Międzynarodowej Konferencji „Christian Philosophy and its Challenges” – Instytut Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie, 20-22 września 2022 roku.
 3. Referat Ujęcie ciała ludzkiego we wczesnych poglądach antropologicznych Edyty Stein na Konferencji „Osoba i płeć. Doświadczenia i nauczanie Edyty Stein wobec dzisiejszych prądów ideowych” – Towarzystwo im. Edyty Stein, Dom Edyty Stein we Wrocławiu, 10-12 października 2022 roku.

UDZIAŁ W PROJEKTACH NAUKOWYCH:

Członek zespołu badawczego w projekcie Klasycy polskiej filozofii chrześcijańskiej XX i XXI wieku finansowanym w ramach NPRH – Dziedzictwo Narodowe – konkurs
11 (NPRH/DN/SN/507076/2021/11).

UCZESTNICTWO W STOWARZYSZENIACH NAUKOWYCH:

Członek Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego

E-mail contact:

tmietelski@akademiakatolicka.pl

RESEARCH INTERESTS:

Ethics, phenomenology, Italian phenomenology

CURRICULUM VITAE:

2017: Master of theology

2023: Doctor of philosophy

PUBPLICATIONS:

Academia.edu: https://akademiakatolicka.academia.edu/TymoteuszMietelski

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Tymoteusz-Mietelski

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5279-4648

PAPERS:

 1. Einfühlung jako sposób poznania drugiego człowieka według Edyty Stein [Einfühlung as a method of understanding man in Edith Stein’s theory], „Bielańskie Studia Teologiczne”, nr 3 (2017), s. 55-72.
 2. Interpretacja ciała ludzkiego w ujęciu Edyty Stein [Edith Stein’s interpretation of the human body], „Warszawskie Studia Teologiczne”, nr XXXI/4 (2018), s. 78-93.
 3. Paolo Valori – osoba, twórczość, bibliografiia [Paolo Valori – person, work, bibliography], „Rocznik Filozoficzny Ignatianum”, nr 25 (2019), z.2, s. 169–184.
 4. Czy można poznać świadomość drugiego? Tło historyczno-filozoficzne koncepcji wczucia Edyty Stein [Can one know the consciousness of another? The historical and philosophical background of Edith Stein’s concept of empathy], „Warszawskie Studia Teologiczne”, nr 33 (2020), z. 2, s. 132-148.
 5. Filozoficzna droga Paola Valoriego [Phenomenological interpretation of moral experience. Philosophical path of Paolo Valori], „Logos i Ethos”, nr 53 (2020), z. 2, s. 129-148.
 6. Wojna sprawiedliwa nadal sprawiedliwa? Rozważania Encykliki Fratelli tutti a stanowisko Paolo Valoriego [Is a Just War still just? Reflections on the Encyclical Fratelli tutti and Paolo Valori’s concept], „Studia Redemptorystowskie”, nr 18 (2020), s. 93-110.
 7. Concezione dell’etica fenomenologica in Paolo Valori, „Aquinas”, nr 64 (2021), z. 1, s. 241-253.
 8. Empathy and Phenomenology. Edith Stein’s Theory of Einfühlung, „Bollettino Filosofico”, nr 37 (2022), s. 287-300.
 9. Paolo Valori on Searching for Truth Everywhere as a Feature of Christian Philosophy, „Forum Philosophicum” 28 (2023) no. 1, 181-195.

REVIEVS:

 1. Duchliński, A. Kobyliński, R. Moń, E. Podrez, Etyka a fenomen życia, Wyd. Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków 2017, „Warszawskie Studia Teologiczne”, nr 32 (2019), z. 2, s. 156-162.
 2. Duchliński, A. Kobyliński, R. Moń, E. Podrez, Etyka a problem nihilizmu, Wyd. Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków 2019, „Warszawskie Studia Teologiczne”, nr 33 (2020), z. 1, s. 276-282.

CONFERENCES:

 1. Zastosowanie metody fenomenologicznej jako element analizy doświadczenia moralnego w ujęciu Paola Valoriego [The Application of the Phenomenological Method as an Element of the Analysis of Moral Experience according to Paolo Valori], Conference “In Search of a Hidden Phenomenology”, The Pontifical University of John Paul II in Krakow, 19-20 May 2022.
 2. The Search for the Truth Everywhere as a Feature of Christian Philosophy in the Views of Paolo Valori, International Conference “Christian Philosophy and its Challenges”, The Institute of Philosophy of the Jesuit University Ignatianum in Krakow, 20-22 September 2022.
 3. Ujęcie ciała ludzkiego we wczesnych poglądach antropologicznych Edyty Stein [The view of the human body in the early anthropological views of Edith Stein], Conference “Person and gender. Edith Stein’s experience and teaching in the face of today’s ideological trends”, The Edith Stein Society, Wroclaw, 10-12 October 2022.

PARTICIPATION IN RESEARCH PROJECTS:

Member of grant of National Humanities Development Program (NPRH) – Classics of Polish Christian Philosophy in the 20th and 21st Centuries (NPRH/DN/SN/507076/2021/11).

MEMBERSHIP IN ASSOCIATIONS AND SOCIETIES:

Polish Phenomenological Association (PPA / PTFen)