Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za poprzedni rok akademicki studiów wysoką średnią ocen lub wykazał się szczególnym zaangażowaniem na rzecz uczelni.

Aby uzyskać stypendium Rektora dla najlepszych studentów należy zapoznać się z zasadami przyznawania stypenium (Regulamin Świadczeń Dla Studentów, rodział V, pkt. 23-27) i złożyć do sekretariatu własnej Szkoły (siedziba w Warszawie, seminarium duchowne, oddział afiliowany) następujące dokumenty: