Inauguracja działalności Towarzystwa Przyjaciół PWTW

Zebranie założycielskie Towarzystwa Przyjaciół Papieskiego Wydziału Teologicznego, które odbyło się w dniu 23.02.2013 r. otworzył ks. dr Robert Skrzypczak wykładem pt. „Kościół, czyli kto”. Prelegent, mając świadomość ogromu zagadnień zawierających się w temacie oraz skromnych ram czasowych w sposób syntetyczny i niezwykle ciekawy przedstawił współczesne problemy z postrzeganiem Kościoła przez wiernych i osoby niewierzące. Zwrócił uwagę na podmiotowość wspólnoty tworzącej Kościół oraz zagrożenia, jakie wynikają z form i sposobów funkcjonowania współczesnych środków komunikacji.

Po wykładzie członkowie założyciele Towarzystwa wzięli udział w Eucharystii sprawowanej przez Rektora PWTW Ks. prof. Krzysztofa Pawlinę i Ks. dr Piotra Pawlukiewicza. W homilii opartej na Ewangelii św. Jana o objawieniu Jezusa Chrystusa w Kanie Galilejskiej ks. dr Pawlukiewicz przypomniał o potrzebie świadczenia przez nas, chrześcijan, „jakością” swego życia w każdym jego przejawie (religijnym, rodzinnym, zawodowym).

Na zakończenie zebrania założyciele Towarzystwa przyjęli dokumenty erekcyjne Towarzystwa uchwalając deklarację założycielską, regulamin i dokonując wyboru władz. W skład zarządu weszli członkowie komitetu założycielskiego w osobach Pani Marii Przastek – Samok, Pana Grzegorza Szuplewskiego i Igora Magiery. Założyciele postanowili czynnie włączyć się w prace Towarzystwa i zadeklarowali swój udział w sympozjum organizowanym przez PWTW w dniu 13.04.2013 r. W tym dniu również odbędzie się spotkanie członków Towarzystwa na którym ustalone zostaną zespoły merytoryczne Towarzystwa oraz przyjęty plan dalszych działań Towarzystwa.

Członkowie Towarzystwa we współpracy z władzami PWTW podejmują wymienione w deklaracji założycielskiej zadania:

  • pogłębiania wiary i wiedzy religijnej poprzez udział w organizowanych cyklicznie spotkaniach formacyjnych i rekolekcjach,
  • promocji uczelni w swoich środowiskach,
  • organizacji konferencji i spotkań poświęconych nauczaniu Kościoła i ważnym problemom współczesnego świata,
  • formułowania stanowisk i opinii w sprawach ważnych dla osób wierzących i ich nagłaśniania w środkach społecznego przekazu.

 

Dla usprawnienia działania Towarzystwa w poszczególnych dziedzinach, tworzone będą:

  • zespół ds. nauki
  • zespół ds. społecznych
  • zespół ds. kultury
  • zespół ds. rodziny
Zachęcamy zainteresowanych do zgłaszania do Towarzystwa Przyjaciół PWTW.

Zapraszamy do obejrzenia galerii z tego wydarzenia.

Relację z wydarzenia przygotował p. Igor Magiera