Studium przygotowawcze dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

Zapraszamy na Studium przygotowawcze dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.   w Archidiecezji Warszawskiej, organizowane przy Papieskim Wydziale Teologicznym Collegium  Ioanneum  w Warszawie

listopad 2020 – Maj 2021

 1. Kandydatem na nadzwyczajnego szafarza Komunii św. w Archidiecezji Warszawskiej może być mężczyzna, który:
  • ukończył 35 lat,
  • jest żonaty i żyje w sakramentalnym związku małżeńskim,
  • wyróżnia się dojrzałością w wierze, a zwłaszcza odznacza zdrową pobożnością eucharystyczną i intensywnym życiem sakramentalnym;
  • prowadzi wzorowe życie moralne, jest solidny w życiu małżeńskim, rodzinnym, zawodowym i sąsiedzkim;
  • posiada odpowiednie kwalifikacje intelektualne i przynajmniej ponadpodstawowe wykształcenie;
  • aktywnie uczestniczy w życiu parafialnym i cieszy się poważaniem duchowieństwa
   i wiernych;
  • odznacza się sprawnością psychiczną i fizyczną, a także innymi pozytywnymi cechami charakteru, takimi jak: otwarta i służebna postawa wobec drugich, serdeczność oraz łatwość nawiązywania kontaktów z osobami chorymi i w podeszłym wieku,
  • nie zaciągnął żadnej kary kościelnej.
 2. Posługa nadzwyczajnego szafarza Komunii św. wymaga odpowiedniego przygotowania, dlatego przed otrzymaniem upoważnienia do pełnienia posługi od Arcybiskupa Warszawskiego kandydat zobowiązany jest do ukończenia studium przygotowawczego.
 3. Zgłoszenia kandydata do studium (do 15 października 2020) dokonuje proboszcz parafii, który przesyła do Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej (ul. Miodowa 17/19) podanie kandydata, ankietę osobową, opinię ks. proboszcza o kandydacie.
 4. Zgłaszając kandydata do studium przygotowawczego proboszcz winien wziąć pod uwagę,
  że liczba nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w parafii powinna odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby duszpasterskie parafii.
 5. Studium przygotowawcze odbywa się pod kierunkiem diecezjalnego moderatora nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.
 6. Studium przygotowawcze jest prowadzone przez wykładowców Papieskiego Wydziału Teologicznego Collegium Joanneum w Warszawie i władze tej uczelni sprawują nadzór dydaktyczny nad studium.
 7. Studium przygotowawcze rozpocznie się w listopadzie 2020 roku i zakończy uroczystym błogosławieństwem do funkcji na początku maja 2021 roku. Obecność na wszystkich zajęciach (jedna sobota w miesiącu w godz. 9:45-13:00) jest obowiązkowa. Daty zjazdów: 14 listopada, 12 grudnia, 9 stycznia, 13 lutego, 20 marca, 24 kwietnia. Miejsce: Centrum Opatrzności Bożej, ul. A. Hlonda 1, Warszawa – Wilanów.
 8. Studium jest odpłatne (400 zł). Przynajmniej część kosztów ponosi parafia posyłająca kandydata. Opłaty będzie można dokonać na pierwszym zjeździe w 14 listopada 2020 roku.
 9. Studium przygotowawcze kończy bezpośrednie przygotowanie do promocji
  na nadzwyczajnego szafarza Komunii św., ale nie kończy formacji, która winna być permanentna.

Ankieta personalna

Podanie kandydata

Opinia ks. Proboszcza

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.szafarze.waw.pl/