Kontakt mailowy:

mdobrzeniecki@akademiakatolicka.pl

Zainteresowania naukowe:

Analityczna filozofia religii, filozofia umysłu, relacja między nauką a wiarą, epistemologia

Publikacje:

I. KSIĄŻKI:

2020 „Ukrytość i Wcielenie. Teistyczna odpowiedź na argument Johna L. Schellenberga za nieistnieniem Boga”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2020

2016 “The Conflicts of Modernity in Ludwig Wittgenstein’s Tractatus logico-philosophicus”, Peter Lang Editions, Frankfurt am Main 2016

II. KSIĄŻKI POD REDAKCJĄ:

2021 „Divine Hiddenness from the Perspective of Christian Philosophy”, Special Issue of „Roczniki filozoficzne” 69 (2021), nr 3

2019 “Teologia między Wschodem a Zachodem” (wraz z Maciejem Raczyńskim-Rożkiem), Wydawnictwo WAM, Kraków, Seria Myśl Teologiczna, Tom 98

III. ARTYKUŁY, ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH:

2021 „The Hidden God, Second-Person Knowledge, and the Incarnation”, Religions 12 (2021), nr 8, 551. DOI: 10.3390/rel12080559

2021 „The Theology of Hiddenness: J. L. Schellenberg, Divine Hiddenness, and the Role of Theology” (together with Derek King), Roczniki Filozoficzne 69 (2021), nr 3, s. 105-122. DOI: 10.18290/rf21693-7

2021 „Ludwig Wittgenstein i Fritz Mauthner: znaczenie tezy 4.0031 dla interpretacji Tractatus logico-philosophicus”, Przegląd Filozoficzny-Nowa Seria 30 (2021), nr 3, s. 27-42, DOI: 10.24425/pfns.2021.138098

2021 „The Metaphysics of the Incarnation in Contemporary Analytic Philosophy of Religion”, Verbum Vitae 39 (2021), nr 2, s. 571-587. DOI: 10.31743/vv.12403.

2021 „Mysticism and Early Analytic Philosophy”, Warszawskie Studia Teologiczne 34 (2021), nr 1, s. 110-126, DOI: 10.30439/WST.2021.1.7.

2021 „Filozofia Ogrójca. Wprowadzenie w myśl Paula Mosera”, w: Paul K. Moser, „Surowość Boga”, przeł. Marek Dobrzeniecki, PIW, Warszawa 2021, s. 7-42

2019 „Projekt reorientacji epistemologii  przekonań religijnych w myśli Paula Mosera”, Przegląd Religioznawczy 272 (2019), nr 2, 103-117

2019 “Wprowadzenie. W poszukiwaniu transcendencji”, w: M. Dobrzeniecki, M. Raczyński-Rożek (red.), “Teologia między Wschodem a Zachodem” WAM, Kraków, 9-20

2019 „Arché w filozofii Wschodu i Zachodu”, w: M. Dobrzeniecki, M. Raczyński-Rożek (red.), “Teologia między Wschodem a Zachodem” WAM, Kraków, 163-180.

2019 „Czy niepojętość Boga tłumaczy Jego ukrycie? Refleksja z punktu widzenia teizmu personalistycznego”, Roczniki Filozoficzne 67 (2019), nr 2, 59-75

2019 „Argument z ukrycia. Obecny stan debaty”, Przegląd Filozoficzny-Nowa Seria 28 (2019), nr 1, 17-32

2019 “Kierkegaard wobec problem ukrycia Boga”, Roczniki Filozoficzne 67 (2019), nr 1, 65-82

2018 “Is the fact that other people believe in God a reason to believe? Remarks on the consensus gentium argument”, European Journal for Philosophy of Religion, Vol.10, No 3 (2018), 133-153.

2018 “Niewspółmierność Drugiego a epistemologia autorytetu. Autorytet w filozofii Lévinasa”, w: J. Mach, St. Krajewski, J. Dobieszewski (red.), “Epistemologia doświadczenia religijnego w XX-wiecznej filozofii rosyjskiej i żydowskiej”, Universitas, Kraków 2018, 391-416

2017 “Problem zła w teologii współczesnej”, Teologia w Polsce 11 (2017), nr 2, 167-182

2016 “Lindy Trinkaus Zagzebski teoria autorytetu poznawczego. O potrzebie ufania innym”, Studia Philiosophiae Christianae 52 (2016), nr 2, 35-52

2014  “Nowy i jeszcze nowszy ateizm, czyli o prawdziwy ateizm jest trudno”, Warszawskie Studia Teologiczne 27 (2014), nr 2, 137-148

2004 „Znaczenie zdań języka religii: wiedza czy zaangażowanie? (na przykładzie analizy pojęcia zmartwychwstania)”, Zeszyty Naukowe KUL 47 (2004), nr 4 (188), 37-47

2004 „Inspiracje husserlowską teorią świadomości w powieści Kosmos” w: „Gdzie wschodzi Gombrowicz i kędy zapada”, (red. J. Mach & A. Zbrzezny), Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, 59 – 70

IV. RECENZJE:

2018 “Czy przyroda może mieć intencje?”, Scientia et Fides 6 (2018), nr 2, 191-200

2016 „Recenzja: Adam Green & Eleonore Stump (eds.), Hidden Divinity and Religious Belief. New Perspectives”, Warszawskie Studia Teologiczne 29 (2016), nr 4, 211-217

2004 “Recenzja: Wiliam P.Alston, Illocutionary Acts & Sentence Meaning”, Roczniki Filozoficzne 52 (2004), nr 1, 415-424

V. TŁUMACZENIA:

2021 Paul K. Moser, „Surowość Boga”, PIW, Warszawa. Seria: Biblioteka Myśli Współczesnej

Nagrody, stypendia, granty:

2019 Oxford University Essay Prize (II nagroda) za esej: “The Hidden God and the Second-Person Perspective”

2019-2021 Członek zespołu badawczego w projekcie: “Deus absconditus – Deus revelatus. Problem poznawczej niedostępności Boga i sposoby jego rozwiązania” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, grant nr. 2018/29/B/HS1/00922.

WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJACH:

2021 Dyskusja nad książką „Ukrytość i Wcielenie. Teistyczna odpowiedź na argument Johna L. Schellenberga za nieistnieniem Boga”. Wykład i udział w panelu dyskusyjnym (wraz z prof. R. Mordarskim, dr hab. P Sikorą, drem St. Ruczajem, drem. S. Dudą), Akademia Ignatianum, Kraków, 20.05.2021.

2019 Konferencja: “Deus otiosus. Filozofia Bożego ukrycia”, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 15-16.11.2019

2019 Zjazd Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Lublin 9-14.09.2019

2019 Panel dyskusyjny (wraz z J. Morozem, A. Horubałą, K. Zanussim) “Wpływ pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r. na duchowość Polaków”, Zamek Królewski w Warszawie, 5.06.2019

2018 Konferencja: „Bóg a przekonania religijne”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 25.10.2018

2018 Międzynarodowa konferencja: “Analytic Theology and the Tri Personal God. The Trinitarian Renewal in Analytic Tradition”, Universite Catholique de Louvain, 12-14.09.2018

2018 Konferencja: “The Nature of God. Ontological and Epistemological Issues”, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 24-25.05.2018

2018 Otwarte seminarium: “Czy ukrytość Boga jest prawdziwym problemem?”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 22.05.2018

2018 Wystąpienie: “Nauka i wiara a sprawy publiczne”, Kolegium Spraw Publicznych, Warszawa, 29.04.2018

2018 Międzynarodowa konferencja: “Teologia między Wschodem a Zachodem”, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Warszawa, 11-13.04.2018

2017 Międzynarodowa konferencja: “Czy teologia potrzebuje nawrócenia?”, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Warszawa, 26-28.04.2017

2016 Międzynarodowa konferencja: “Epistemologia doświadczenia religijnego”, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 26-28.09.2016

2016 Międzynarodowa konferencja: “Epistemology of Religious Beliefs”, International Centre for Formal Ontology, Warszawa, 20-21.09.2016.

2015-2016 Otwarte seminaria (wraz z drem Franciszkiem Rakowskim), „Etyka nauki” w Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie w ramach Karol Wojtyła Fellowship.

PEŁNIONE FUNKCJE na wydziale:

2015-2018. 2021- Dyrektor Podyplomowego Studium Etyki dla Nauczycieli

2021- redaktor odpowiedzialny za dział filozofia w „Verbum Vitae”

2020 Organizator konkursu „Sapientia fidei”

2017-2021 Odpowiedzialny za współpracę międzynarodową PWTW

2016-2018 Współprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Teologicznej

2014-2017 Z-ca red. naczelnego Warszawskich Studiów Teologicznych

2014-2015 Przewodniczący Centralnej Komisji Stypendialnej

PROWADZONE WYKŁADY W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022:

Seminarium magisterskie z filozofii w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie

Wykład z filozofii przyrody w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie

Wykład z filozofii religii w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie

Wykład z logiki w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie

Wykład z teorii poznania w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie

Wykład z ogólnej metodologii nauk w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie

Wykład monograficzny z filozofii współczesnej na Szkole Doktorskiej AKW

Wykład ze wstępu do filozofii na studiach niestacjonarnych AKW

Wykład z metafizyki na studiach niestacjonarnych AKW

Wykład z antropologii na studiach niestacjonarnych AKW

Wykład z teorii poznania na studiach niestacjonarnych AKW

Wykład z filozofii religii na studiach niestacjonarnych AKW

Wykład z kosmologii; chrześcijańskiej wizji świata na studiach niestacjonarnych AKW

Wykład z logiki na studiach niestacjonarnych AKW

Wykład z etyki ogólnej na e-learningu

Ćwiczenia z ogólnej metodologii nauk w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym

Ćwiczenia z etyki w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym

CURRICULUM VITAE:

2010-2014 Studia doktoranckie na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Fryburskiego (Szwajcaria) zakończone zdobyciem tytułu doktora (na podstawie pracy: “Conflicts of Modernity in Ludwig Wittgenstein’s Tractatus logico-philosophicus” napisanej pod opieką prof. Gianfranco Soldatiego i prof. Jose Zalabardo).

2014 – Adiunkt na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie

E-mail contact:

mdobrzeniecki@akademiakatolicka.pl

Research interests:

Analytical philosophy of religion, Mind-body problem, Faith and reason debate, Epistemology

LIST OF PUBLICATIONS:

I. AUTHORED BOOKS:

2020 „Ukrytość i Wcielenie. Teistyczna odpowiedź na argument Johna L. Schellenberga za nieistnieniem Boga” [The Hiddenness and the Incarnation. A Theistic Response to John L. Schellenberg’s Argument in Favour of the Non-existence of God], Wydawnictwo WAM, Kraków 2020.

2016 “The Conflicts of Modernity in Ludwig Wittgenstein’s Tractatus logico-philosophicus”, Peter Lang Editions, Frankfurt am Main.

II. EDITED BOOKS:

2019 “Teologia między Wschodem a Zachodem” (together with Maciej Raczyński-Rożek) [Theology Between East and West], Wydawnictwo WAM, Kraków, Seria Myśl Teologiczna, Tom 98.

III. PAPERS, CHAPTERS:

2021 „The Hidden God, Second-Person Knowledge, and the Incarnation”, Religions 12 (2021), nr 8, 551. DOI: 10.3390/rel12080559

2021 „The Theology of Hiddenness: J. L. Schellenberg, Divine Hiddenness, and the Role of Theology” (together with Derek King), Roczniki Filozoficzne 69 (2021), nr 3, s. 105-122. DOI: 10.18290/rf21693-7

2021 „Ludwig Wittgenstein i Fritz Mauthner: znaczenie tezy 4.0031 dla interpretacji Tractatus logico-philosophicus” [Ludwig Wittgenstein and Fritz Mauthner: the Significance of the Thesis 4.0031 for the Interpretation of Tractatus logico-philosophicus], Przegląd Filozoficzny-Nowa Seria 30 (2021), nr 3, s. 27-42, DOI: 10.24425/pfns.2021.138098

2021 „The Metaphysics of the Incarnation in Contemporary Analytic Philosophy of Religion”, Verbum Vitae 39 (2021), nr 2, s. 571-587. DOI: 10.31743/vv.12403.

2021 „Mysticism and Early Analytic Philosophy”, Warszawskie Studia Teologiczne 34 (2021), nr 1, s. 110-126, DOI: 10.30439/WST.2021.1.7.

2021 „Filozofia Ogrójca. Wprowadzenie w myśl Paula Mosera” [The Gethsemane Philosophy. Introduction to the Thought of Paul K. Moser], w: Paul K. Moser, „Surowość Boga”, przeł. Marek Dobrzeniecki, PIW, Warszawa 2021, s. 7-42

2019 „Projekt reorientacji epistemologii  przekonań religijnych w myśli Paula Mosera” [The Project of Reorientation of Epistemology of Religious Beliefs  in the Thought of Paul Moser], The Religious Studies Review 272 (2019), nr 2, 103-117

2019 “Wprowadzenie. W poszukiwaniu transcendencji” [Introduction. In Search for Transcendence], in: M. Dobrzeniecki, M. Raczyński-Rożek (red.), “Teologia między Wschodem a Zachodem” WAM, Kraków, 9-20

2019 „Arché w filozofii Wschodu i Zachodu” [Arché in Philosophy of East and West], in: M. Dobrzeniecki, M. Raczyński-Rożek (red.), “Teologia między Wschodem a Zachodem” WAM, Kraków, 163-180.

2019 „Czy niepojętość Boga tłumaczy Jego ukrycie? Refleksja z punktu widzenia teizmu personalistycznego” [Does God’s Inconceivability Explain His Hiddenness? Remarks from the Point of View of Personalistic Theism], Roczniki Filozoficzne 67 (2019), nr 2, 59-75

2019 „Argument z ukrycia. Obecny stan debaty” [The divine hiddenness argument. The state of debate], Przegląd Filozoficzny-Nowa Seria 28 (2019), nr 1, 17-32

2019 “Kierkegaard wobec problem ukrycia Boga” [Kierkegaard and the divine hiddenness problem], Roczniki Filozoficzne 67 (2019), nr 1, 65-82

2018 “Is the fact that other people believe in God a reason to believe? Remarks on the consensus gentium argument”, European Journal for Philosophy of Religion, Vol.10, No 3 (2018), 133-153.

2018 “Niewspółmierność Drugiego a epistemologia autorytetu. Autorytet w filozofii Lévinasa” [Disparity of the Other and Epistemology of Authority: Authority in Levinas’ Philosophy], w: J. Mach, St. Krajewski, J. Dobieszewski (red.), “Epistemologia doświadczenia religijnego w XX-wiecznej filozofii rosyjskiej i żydowskiej”, Universitas, Kraków 2018, 391-416

2017 “Problem zła w teologii współczesnej” [The Problem of Evil in the Contemporary Theology], Teologia w Polsce 11 (2017), nr 2, 167-182

2016 “Lindy Trinkaus Zagzebski teoria autorytetu poznawczego. O potrzebie ufania innym” [Linda Trinkaus Zagzebski’s Theory of Epistemic Authority: About the Need for Trust in Others], Studia Philiosophiae Christianae 52 (2016), nr 2, 35-52

2014  “Nowy i jeszcze nowszy ateizm, czyli o prawdziwy ateizm jest trudno” [The New and Even Newer Atheism or It Is Difficult to Be a True Atheist], Warszawskie Studia Teologiczne 27 (2014), nr 2, 137-148

2004 „Znaczenie zdań języka religii: wiedza czy zaangażowanie? (na przykładzie analizy pojęcia zmartwychwstania)” [Meaning of religious language sentences: knowledge or commitment? (on the example of the analysis of the concept of resurrection)] in: Zeszyty Naukowe KUL 47 (2004), nr 4 (188); p. 37-47

2004 „Inspiracje husserlowską teorią świadomości w powieści Kosmos” [Inspirations by Husserl’s theory of consciousness in the novel Cosmos by W. Gombrowicz] in: Gdzie wschodzi Gombrowicz i kędy zapada [Where Gombrowicz rises and where he falls], (eds. J. Mach & A. Zbrzezny), Warszawa 2004: Faculty of Philosophy and Sociology of the University of Warsaw, p. 59 – 70

IV. REVIEWS:

2018 “Czy przyroda może mieć intencje?” [Can Nature Have Intentions?], Scientia et Fides 6 (2018), nr 2, 191-200

2016 „Review of Adam Green and Eleonore Stump’s (eds.) Hidden Divinity and Religious Belief. New Perspectives”, Warszawskie Studia Teologiczne 29 (2016), nr 4, 211-217

2004 “Review of Wiliam P.Alston’s Illocutionary Acts & Sentence Meaning” in: Roczniki Filozoficzne 52 (2004), nr 1, p. 415-424

V. TRANSLATIONS

2021 Paul K. Moser, „Surowość Boga” [The Severity of God], PIW, Warszawa. Series: Library of Contemporary Thought

AWARDS, SCHOLARSHIPS AND GRANTS:

2019 Oxford University Essay Prize (Second Prize) for an essay: “The Hidden God and the Second-Person Perspective”

2019-2021 A co-investigator in project: “Deus absconditus – Deus revelatus. The Problem of the Cognitive Inaccessibility of God and Ways to Resolve It” funded by the National Center of Science in Poland, nr. 2018/29/B/HS1/00922

SPEECHES AT SCIENTIFIC CONFERENCES:

2021 The debate on the book: „Ukrytość i Wcielenie. Teistyczna odpowiedź na argument Johna L. Schellenberga za nieistnieniem Boga” [The Hiddenness and the Incarnation. A Theistic Response to John L. Schellenberg’s Argument in Favour of the Non-existence of God] (together with prof. R. Mordarski, prof. P Sikora, dr S. Ruczaj, dr S. Duda), Akademia Ignatianum, Kraków, 20.05.2021.

2019 Conference: “Deus otiosus. Filozofia Bożego ukrycia” [Deus otiosus. Philosophy of Divine Hiddenness], Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, 15-16.11.2019

2019 Conference of the Polish Philosophical Society, Lublin, 9-14.09.2019

2019 Discussion panel (together with J. Moroz, A. Horubała, K. Zanussi) “Wpływ pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r. na duchowość Polaków” [Impact of John Paul II’s pilgrimage to Poland in 1979 on Polish spirituality], The Royal Castle, Warsaw, 5.06.2019

2018 Conference: “Bóg a przekonania religijne” [God and Religious Beliefs], Catholic University of Lublin, Lublin, 25.10.2019

2018 International conference: “Analytic Theology and the Tri Personal God. The Trinitarian Renewal in Analytic Tradition”, Catholic University of Louvain, 12-14.09.2018

2018 Conference: “The Nature of God. Ontological and Epistemological Issues”, Institute of Philosophy, Sociology, and Journalism, University of Gdańsk, Gdańsk, 24-25.05.2018

2018 Open seminary: “Does the Hiddenness of God is a real problem?”, Catholic University of Lublin, Lublin, 22.05.2018

2018 International conference: “Theology between East and West”, Pontifical Faculty of Theology in Warsaw, Warsaw, 11-13.04.2018

2017 International conference: “Does theology need conversion?”, Pontifical Faculty of Theology in Warsaw, Warsaw, 26-28.04.2017

2016 International conference: “Epistemology of Religious Experience”, Faculty of Philosophy and Sociology, Warsaw University, Warsaw, 26-28.09.2016

2016 International conference: “Epistemology of Religious Beliefs”, International Centre for Formal Ontology, Warsaw, 20-21.09.2016.

2015-2016 Open seminaries (together with dr Franciszek Rakowski): „Ethics of Science” w Center of John Paul II Thought, Karol Wojtyła Fellowship..2018

COURSES TAUGHT:

Master seminary in Philosophy, Introduction to Philosophy of Nature, Introduction to Logic, Introduction to Methodology of Science, Introduction to Metaphysics, Introduction to Epistemology, Introduction to Philosophy of Religion, Introduction to Anthropology

EDUCATION:

2010 – 2014 doctoral studies in philosophy at the University of Fribourg in Switzerl and completed with the PhD title in Philosophy (with the thesis: “The Conflicts of Modernity in Ludwig Wittgenstein’s Tractatus logico-philosophicus” written under the guidance of prof. Gianfranco Soldati and reviewed by prof. Jose Zalabardo).

2014 – Assistant professor at the Pontifical Faculty of Theology in Warsaw,

2014 -2017 Vice Editor in Chief of “Warsaw Theological Studies”